Hulice - dálniční most přes Sedmpanský potok (zatopený most)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Původně 58,70 km, nyní úplně mimo trasu dálnice D1.
Původní dálniční most přes Sedmpanský potok u Hulic byl stavěn v letech 1939-42 a po válce 1945-50. Most byl sice dokončen, ale potkal ho úplně stejný osud jako sousední velký most přes Sedlický potok u Borovska (podrobnosti). Od 50.let most zůstal opuštěn a když se konečně opět dálnice začala dostavovat, rozhodlo se o zatopení údolí Želivky vodní nádrží Švihov. Samotný most přes Sedmpanský potok by zatopením tolik postižen nebyl. Voda by i při vysoké hladině jezera sahala asi do třetiny pilířů, které by se daly technickým opatřením proti vodě ochránit. Při nízké hladině by voda dokonce k pilířům ani nedosahovala. Jenže sousední Borovský most takové štěstí mít neměl. Zatopen měl být až k mostovce a zachránit jej bylo finančně nemožné. Proto investor raději sáhnul k prostému řešení tato místa obejít obloukem.
 
V roce 1976 byla přehrada dokončena a o rok později zprovozněna i dálnice D1 okolo Borovska. Polozatopený most přes Sedmpanský potok zůstal definitivně stranou, jen několik stovek metrů od nové dálnice. Nikdy nedokončen a zřejmě nikdy nebude spojovat oba břehy. Kvůli ochraně pitné vody je i k tomuto mostu přísný zákaz vstupu.
 

 r. 1941 - výstavba mostu

vyznacny bod Výstavba mostu na snímku z r.1941. (Fotoarchiv: Václav Lídl, 40. léta 20. stol.)

 60. léta 20. stol. - opuštěná dálnice

Opuštěný a nevyužitý dálniční most na snímku z r.1964. Pohled od východu - proti proudu Sedmpanského potoka, jehož strouha teče pod mostem vlevo. Vpravo podél potoka podchází dálnici lesní cesta. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1964)
Pohled na most od severu, ve směru dálnice do Brna. Nad hlubokým korytem potoka byly ještě ochranné zdi, aby povodně nenarušily svah u mostu. Až teprve nad touto zdí jsou umístěny samotné pilíře mostu. Za mostem je vidět částečně vyhloubený zářez k Borovskému mostu, v této době ještě není zarostlý lesem. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1964)
Pohled na levý břeh Sedmpanského potoka od jihu. Na této straně nebyl k mostu dosypán násep a na snímku je dobře patrné, jak vysoko trčí čelo mostu nad terénem. Směr dálnice do Prahy. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1964)
Pohled na most od západu - po proudu Sedmpanského potoka, jehož strouha je vidět pod pravou částí mostu. Pod levou částí mostu vede lesní cesta (skryta za smrčky). Dálniční směr zleva od Prahy výrazně klesá k zářezu. Les za mostem byl v sedmdesátých letech vykácen a v jeho místech se dnes rozléhá "nekonečná" hladina vodní nádrže Švihov. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1964)
Pohled z místa nad nedokončeným zářezem na trasu dálnice směrem do Prahy. Uprostřed snímku most přes Sedmpanský potok, pod ním zarůstající vyhloubená část zářezu. Vzadu za mostem chybí do plné výšky dosypaný násep. Za náspem je vidět zarůstající těleso dálnice k obci Hulice. Osadníkům z chaty napravo přišlo určitě vhod, že výstavba dálnic u nás byla zastavena a chata tak zůstane uprostřed tiché panenské přírody. Avšak v době pořízení snímku ještě zřejmě ani netušili, že namísto rušné dálnice je postihne pohroma v podobě budování přehrady. Chatu by zatopení možná ani neohrozilo a naopak by se rázem ocitla na břehu obrovského jezera. Avšak kvůli ochraně pitné vody se veškeré stavby v nejstřeženějším pásmu likvidovaly. Cesta okolo chaty byla jezerem přerušena a končí v dnes v místech nad ní. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1964)

 r. 1991 - při velkém poklesu hladiny jezera

Katastrofální nedostatek vody v nádrži odhalil celý most tak, jak měl původně sloužit. Obvykle dosahá hladina vody až nad opěrnou zeď a ve vodě tak stojí i sloupky pilířů. Nejlépe je břeh poznat podle vegetace na náspu u mostu. Z bahna zaneseného původního koryta potoka vykukují koruny mrtvých stromů (vpravo). Stejně tak se nad hladinou ocitnula i původní kanalizace mostu s dlážděným korytem (vpravo na konci zdi). Pohled od východu, proti proudu potoka. (Foto: Václav Lídl, 23.3.1991)

 po r. 2000 - při vysoké hladině jezera

vyznacny bod

Detailní pohled na bok mostu z "brněnského" břehu potoka. Vysoká hladina jezera zatopila ochranou protipovodňovou zeď a část zídky, propojující pilíře mostu. Vzadu za mostem nedosypaný násep směrem do Prahy. (Foto: J. Kulík)

vyznacny bod

Pohled z nedobudovaného zářezu na most - ve směru dálnice do Prahy. V pozadí za mostem zarostlý nedosypaný násep přes část rokle. (Foto: J. Kulík)

vyznacny bod

Pohled z mostu ve směru dálnice do Brna. V pozadí zarostlý nedokončený zářez k Borovskému mostu. (Foto: J. Kulík)

vyznacny bod

Pohled od spodu na detail čela mostu na "pražském" břehu potoka. Na této straně rokle nebyl dosypán násep a proto se na most nedá dostat. Vozovka mostu zde trčí několik metrů nad terénem. (Foto: J. Kulík)

vyznacny bod

Příroda postupně pohlcuje celou stavbu. Rokle je chráněna před prudkým větrem a každoroční opadané listí je tak dobrým humusem pro uchycení rozrůstající se vegetace. (Foto: J. Kulík)

vyznacny bod

Ze zábradlí vandalsky vytržená železobetonová trubka, na které je dobře patrné armování. (Foto: J. Kulík)

 po r. 2000 - při nízké hladině jezera

vyznacny bod

Pohled na most ze zátoky směrem k jezeru. Při vysoké hladině v jezeře by fotograf stál už s fotoaparátem pod vodou. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Pohled na most od západu. Díky nízkému stavu vody v jezeře jsou vidět nejen celé pilíře, ale i část protipovodňové zdi. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Pohled na most od východu, z výběžku hřebene do jezera. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Pohled od východu, od jezera směrem k zátoce s mostem. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Pohled na spodní část pilířů, stojících nad ochrannou zdí. Pilíře mají zajímavý tvar. Každý hranatý sloupek je ve směru mostu natočen o 45 stupňů šikmo a pilíře každého z obou mostů jsou u paty navzájem spojeny železobetonovou zídkou. Když je v jezeře vysoký stav vody, tato zídka i část pilířů se nachází pod vodou. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Pohled na zajímavou konstrukci pilířů, přesně navazujících na rošt nosné části mostovky. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Původní mostovka, dnes částečně porostlá mechem a vegetací, při pohledu ve směru dálnice do Prahy. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Pohled z konce mostu ve směru dálnice do Brna. Okrajová část mostovky je porostlá nejen travou a mechem, ale stromky. Na tento konec mostu navazuje nedokončený zářez skrz lesní hřeben. Dnes je zářez zarostlý stromy. Uprostřed snímku je vidět vpusť krajní kanalizace mostu. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Detail kanalizační vpusti pro dešťovou vodu z vozovky. Chybí jen kovový poklop. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Detail vyústění kanalizace mostu, která směřuje do odvodňovacího zářezu na východní straně mostu. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Šikmé zakončení ochranné protipovodňové zdi několik metrů za mostem. Hluboké koryto původního potoka se nachází zhruba metr pod zdí a před zatopením potok tekl několik metrů pod hladinou. Ochranná zeď je vidět jen při nízkém stavu vody v jezeře. Na linii břehu v pozadí je poznat, kam hladina běžně dosahuje. Často však i mnohem výše. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

 r. 2005 - letecké pohledy při vysokém stavu hladiny

Letecký pohled od východu na zatopený most při vysoké hladině jezera. Nahoře současná dálnice D1. Směrem doprava (do Prahy) se k sobě obě dálnice přibližují, až se u Hulic setkají. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

Letecký pohled od severovýchodu na zatopený most při vysoké hladině jezera. Když je hladina nízká, most má zatopeny jen patky pilířů a nahoře nad mostem se normálně vlní koryto Sedmpanského potoka. Vlevo vedle mostu je vidět částečně prokopaný zářez k zatopenému Borovskému mostu. Vpravo vedle mostu zase nedokončený násep k Hulicím. Právě kvůli chybějícímu náspu se nedá po mostě přejít na druhou stranu. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

Letecký pohled od západu na zatopený most při vysoké hladině jezera. Sedmpanský potok přitéká do jezera od spodu. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

Letecký pohled na zatopený most u Borovska od východu. V pravém rohu je vidět i druhý zatopený most u Hulic. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

Letecký pohled na oba zatopené mosty ve směru dálnice do Brna. Dole je první most přes Sedmpanský potok u Hulic, nahoře most přes Sedlický potok u Borovska. Hřeben mezi mosty byl částečně prokopán jen u hulického mostu, což je i ze snímku trochu patrné. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

 jaro 2007 - výprava na průzkum mostu

Celkový pohled na most byl možný jen díky vykácené části lesa nad pravým břehem. (Foto: Petr Chaloupek, 14.4.2007)

Vyšší hladina na jaře nedovoluje procházet po břehu a stromy u vody se musí obcházet po svahu. Pohled od jihozápadu. (Foto: Jan Slovík a Petr Chaloupek, 14.4.2007)

Průhled pod mostem, jehož sloupy jsou částečně zaplaveny. I když se to nezdá, hloubka pod hladinou je v podjezdu asi čtyři metry. Vzadu levý břeh potoka. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)

Sloupy mostu u severního (pražského) konce mostu. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)

Pohled ze spodu na mostovku a sloupy u levého břehu. Sluneční "prasátka" se od hladiny původně nikdy odrážet neměla. Úzké koryto potoka uprostřed hustého lesa by odraz slunce neumožnil. (Foto: Petr Chaloupek, 14.4.2007)

Pohled z mostu na trasu dálnice směrem do Prahy. Násep chybí a most na tomto břehu trčí vysoko nad terénem. (Foto: Jan Slovík a Petr Chaloupek, 14.4.2007)

Zatímco se severní konec mostu pomalu hroutí, jižní konec zase zarůstá lesem. Pohled ve směru do Prahy. (Foto: Petr Chaloupek, 14.4.2007)

Konec mostu u severní (pražské) opěry. Kvůli chybějícímu náspu, o který by se opěra vzepřela, se tento konec pomalu naklání a hroutí. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)

Pohled přes zábradlí mostu k severu, ve směru toku někdejšího potoka. Vzadu býval soutok Sedmpanského potoka se Sedlickým potokem, do kterého se vléval. Samozřejmě několik desítek metrů hluboko pod dnešní hladinou. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)

Pohled přes most ve směru toku potoka. Zábradlí je bohužel vandaly stále více ničeno. (Foto: Petr Chaloupek, 14.4.2007)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 27. ledna 2003.
 doplněno a upraveno 3.10.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 06. listopadu 2008