Kroměříž - dálniční most přes silnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 červenec 2007 - výstavba

 

Pohled od křižovatky Kroměříž–západ k východu - na mostovku mostu přes místní komunikaci. Pravá část mostu byla postavena „na zelené louce“ a je již zcela dokončena. Zatím slouží pro obousměrné vedení silnice I/47 v obchvatu Kroměříže. Levý původní most prochází přestavbou na dálniční parametry. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Pohled z dokončeného jižního mostu k západu, ke křižovatce Kroměříž–západ. Za betonovými svodidly se přestavuje severní most. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Západní předmostí přestavovaného mostu pro směr dálnice do Brna. V pozadí úsek trasy dálnice směrem k mostu přes Moravu. Pohled od západu. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Střední dělící pás mezi starým (vpravo) a novým mostem. Silnice I/47, která vede obousměrně po jižní polovině dálnice, využívá na tomto mostě jen pravý a připojovací pruh (úplně vlevo). Levý rychlý pruh je uzavřen pro účely přestavby sousedního severního mostu. Oddělen od provozu je betonovými svodidly. Pohled od východu. V pozadí most křižovatky Kroměříž-západ. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Pohled od východu na východní předmostí rekonstruovaného mostu. V pozadí je vidět přestavbu dálničního mostu křižovatky Kroměříž-západ. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Pohled z mostovky rekonstruovaného mostu k východu, do protisměru tělesa dálnice od Ostravy. Nový násep tělesa je již navršen do konečné výšky. Po původní silnici I/47, která vedla na náspu až o několik metrů nižším a na most navazovala také, už není ani stopy. Celá původní komunikace byla zlikvidována a na jejím místě postaven násep úplně nový, již s niveletou dálnice. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Spodní část stavby. Vpředu vede most pro jízdní směr dálnice do Ostravy, postavený „na zelené louce“. Vzadu přestavěný most pro směr opačný. Přestavba mostu v tomto případě znamenala kompletní zbourání starého a postavení zcela nového mostu. Dobře se to dá porovnat se staršími snímky původního mostu, který byl stavebně zcela odlišný. Dřevěné zábradlí je pouze dočasné, aby dělníci při práci pod mostem nespadli ze zídky. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Pohledu od mostu k východu. Tento jízdní směr je zatím využíván pro obousměrné vedení silnice I/47 po obchvatu Kroměříže. Vpravo dole stojí auta rybářů na nové polní cestě okolo rybníka Šlajza. Tato polní cesta vznikla spolu s jižním profilem dálnice do Ostravy (na snímku), kdy musel být kousek rybníka zasypán. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Těleso dálnice v celé šíři při pohledu od mostu k východu. Pravý provozovaný profil patří směru do Ostravy. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Těleso jízdního směru do Brna, vybudované v ose původní silnice I/47, ale úplně přestavěné. V pozadí mezi tělesem dálnice a zeleným svahem protéká řeka Morava. Za povodní v roce 1997 došlo v tomto místě k přelití vody přes původní, mnohem nižší násep silnice, která byla poničena. Také z tohoto důvodu byla niveleta nové dálnice podstatně zvýšena. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 srpen 2006 - výstavba

 

Pohled z obchvatu Kroměříže (silnice I/47) na výstavbu nového mostu přes silnici. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Pohled z obchvatu Kroměříže na stavbu náspu pro jízdní směr dálnice (vpravo). Z tohoto záběru je viditelný rozdíl ve výšce obou těles. I když starý obchvat vede také po náspu, nebyl dostatečně vysoký na to, aby jej nezaplavila voda z rozlité řeky Moravy. Nový násep už má mít funkci protipovodňového valu. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 květen 2006 - výstavba

 

Pohled na mosty od jihozápadu. Ve výstavbě je pravý most (pro směr dálnice do Ostravy). Levý most zatím slouží pro vedení silnice I/47, tedy obchvatu Kroměříže. Oba dva mosty k sobě budou téměř těsně přiléhat. Výšková niveleta obou mostů bude takřka shodná. (Foto: ing. Petr Synek, 8.5.2006)

 

Pohled od jihu. Nový most vpředu je stavěn o něco delší, než most původní (stojící za ním). Prostor, který tím pádem pod mostem oproti levé části vznikl, je vyplňován stěnou z gabionů (drátěných klecí naplněných kamením). Tím bude zúžen profil na úroveň světlosti levého (staršího) mostu. (Foto: ing. Petr Synek, 8.5.2006)

 

Východní opěra nového mostu, před kterou jsou kladeny gabionové bloky, zřejmě kvůli zpevnění proti častým povodním. Vzadu starší most kroměřížského obchvatu. Pohled od jihu. (Foto: ing. Petr Synek, 8.5.2006)

 

Detail západní opěry jižního mostu, s uvedením roku jeho dokončení. Úsek dálnice však bude předán do provozu zhruba o rok později. (Foto: ing. Petr Synek, 8.5.2006)

 

Informační tabule o výstavbě mostu, umístěná na gabionové stěně i východní opěry. (Foto: ing. Petr Synek, 8.5.2006)

 

Pohled od mostu k východu, ve směru dálnice do Ostravy.

Úsek vede kolem rybníka Šlajza (vpravo) k mostu přes řeku Moravu (v pozadí). Ze snímku je velice dobře znatelný rozdíl mezi výškou a směrovým vedením vozovek jednotlivých směrů dálnice. Nově budovaná pravá polovina dálnice je podstatně výše než původní obchvat Kroměříže (levá polovina dálnice). Také oblouk na obzoru je na nové polovině plynulejší než ten na původním obchvatu. Je to dáno jednak tím, že obchvat Kroměříže nebyl z počátku plánován jako budoucí součást dálnice, ale jen v parametrech silnice I. třídy. Dálnice měla vést samostatně ještě severněji. Dalším a to hlavním důvodem jsou protipovodňová opatření. Dálnice totiž bude sloužit jako obrovská protipovodňová hráz, chránící město Kroměříž. Při povodních v roce 1997 došlo k přelití a stržení části obchvatu vodou. Původní vozovka obchvatu má poměrně nevyrovnané klesání a stoupání, což vytváří hlavně na mostech nepřehledný horizont, při rychlosti 130 km/h  nebezpečný. Proto zřejmě později dojde i k úpravě levé části dálnice mezi mosty. Vpředu značka, upozorňující na obousměrný provoz. Normálně nic nezvyklého, ale nikde v okolí žádné jednosměrky nejsou. Projektant se zřejmě řídil předpisy pro umístění značek v případě uzavírky jedné poloviny dálnice. (Foto: ing. Petr Synek, 8.5.2006)

 

Pohled z nového náspu k západu. Vpředu most přes účelovou komunikaci do zahrádkářské kolonie. Za ním most přes silnici II/367 (II/430), který vede společně i přes železniční trať. V pozadí výstavba křižovatky Kroměříž-západ a za ní mohutný zářez ve svahu kopce Barbořina. Ze snímku je dobře patrný rozdíl v niveletě jednotlivých směrů dálnice. Zatímco nově stavěná polovina je téměř vodorovná, starší část vede přes most vrcholovým obloukem. (Foto: ing. Petr Synek, 8.5.2006)

 srpen 2005 - výstavba

 

Již kompletně zasypaná část rybníka "Šlajza" a založení náspu pro dálniční směr do Ostravy. (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 

Vlevo provozovaná část obchvatu a vpravo výstavba náspu pro směr do Ostravy. Úplně vpravo rybník "Šlajza". (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 

Výstavba dálničního směru do Ostravy a mostu přes místní komunikaci. Pohled ze svahu náspu, z místa budoucího dělícího pásu, směrem k západu. V pozadí výstavba křižovatky Kroměříž-západ. (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 

Zakládání východní opěry mostu pro směr do Ostravy. Pohled od jihu. Vzadu již obousměrně provozovaný most, v budoucnu pro směr do Prahy. (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 

Výstavba mostu přes místní komunikaci a dálničního směru do Ostravy. Vlevo provozovaný most a obchvat Kroměříže. Vpravo vzadu rybník "Šlajza". Pohled ve směru od západu - od Prahy. (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 duben 2005 - výstavba

 

Vpravo most přes místní komunikaci z Kroměříže k osadě "U Strže". Nebýt tohoto mostu, byly by zahrádky na druhé straně obchvatu odříznuty od světa. Vzadu je most přes silnici II/367 v prostoru křižovatky Kroměříž-západ. V tomto prostoru bude přistavěn další dvoupruh (pro směr do Ostravy), přičemž stávající silnice I/47 vedoucí po mostech bude po dokončení sloužit jako směr dálnice do Prahy. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 

Zřejmě základní kámen stavby úseku Kroměříž-západ / Kroměříž-východ. Pohled od jihu. Vzadu s předstihem postavený úsek dálnice, postavený v polovičním profilu a sloužící jen jako obchvat Kroměříže se silnicí I/47. Most přes místní komunikaci, vedoucí k zahrádkám u řeky Moravy, je skryt za stromy. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 

Pohled od mostu přes řeku Moravu ve směru do Prahy. Vzadu most přes místní komunikaci. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 

Pohled z mostu přes místní komunikaci ve směru současné silnice I/47 do Ostravy. Po pravé straně je již vidět příprava pro výstavbu druhého profilu, který bude sloužit pro směr dálnice do Ostravy. Stávající silnice se změní pro dálniční směr do Prahy. V pozadí je vidět most přes řeku Moravu. Vpravo konec mrtvého ramene - rybníka "Šlajza". Místo, odkud je fotografováno, se brzy změní ve středový dělící pruh dálnice. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 

Pár metrů někdejšího mrtvého ramene řeky Moravy, dnes rybníka "Šlajza", zřejmě zmizí pod náspem dálnice. Respektive pod tělesem dálnice ve směru do Ostravy. Vlevo s předstihem postavená část dálnice. Pohled od mostu přes místní komunikaci. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 červen 2005 - výstavba

 

Pohled z mostu přes místní komunikaci na výstavbu dálničního tělesa pro směr do Ostravy. Vlevo stávající, s předstihem postavená část dálnice do Prahy, sloužící zatím obousměrnému provozu silnice I/47. Vpravo probíhá částečné zasypávání slepého ramene řeky Moravy (rybníka "Šlajza"). Vzadu na obzoru se pak staví pravý most přes řeku Moravu. (Foto: Milan Zádrapa, 14.6.2005)

 

Zasypávání malé části dlouhého slepého ramene řeky Moravy (rybníka "Šlajza"). Jízdní směr dálnice by se sice na břeh téměř vešel, ale vysoký násep by musel být opatřen strmým svahem, či spíše zdí. Podél dálnice by však nešlo slepé rameno obejít. (Foto: Milan Zádrapa, 14.6.2005)

 

Pohled ze stávajícího obchvatu Kroměříže ve směru do Prahy. Vlevo za svodidly probíhá přístavba samostatného jízdního směru dálnice do Ostravy. V pozadí jsou vidět stromy, kopírující břeh slepého ramene (rybníka "Šlajza"). Vzadu na louce se buduje nový rozsáhlý park s jezírky, která vzniknou po odtěžení štěrku. Tato jezírka by měla být náhradou za částečně zasypaný rybník Šlajzu. (Foto: Milan Zádrapa, 14.6.2005)

 

Pohled ze stávajícího obchvatu Kroměříže ve směru do Prahy. Vlevo probíhá přístavba samostatného jízdního směru dálnice do Ostravy. V pozadí na obzoru se nachází most přes místní komunikaci. Vlevo vzadu pak probíhá zasypávání části slepého ramene řeky Moravy. (Foto: Milan Zádrapa, 14.6.2005)

 

Pohled z mostu přes místní komunikaci, která vede podél stromů. Vlevo probíhá výstavba tělesa dálnice pro směr do Ostravy a most přes komunikaci. V pozadí začíná výstavba dálničních mostů křižovatky Kroměříž-západ a zároveň mostu přes železniční trať. V levém dolním rohu snímku probíhá zasypávání slepého ramene (rybníka "Šlajza"). (Foto: Milan Zádrapa, 14.6.2005)

       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 26. června 2005.
 doplněno a upraveno 12.9.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008