Kroměříž - dálniční křižovatka (exit Kroměříž-východ)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 červenec 2007 - výstavba

 

Pohled od mostu přes náhon ke křižovatce Kroměříž–východ s nadjezdem, po kterém vede přeložka silnice do Břestu. Tam bude dálnice dočasně končit. Za nadjezdem jsou vidět velké skládky zeminy pro budování navazujícího úseku do Říkovic. Na obzoru se vypínají Hostýnské vrchy. Jako vždy, pokud je snímek pořízen s maximálním přiblížením, oblouky se optickým klamem zdají být velice prudké a krátké. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Pohled v maximálním přiblížení - z mostu převádějícím přeložku silnice Kroměříž–Břest přes D1 (a tvořícím zároveň křižovatku Kroměříž–východ) na hlavní trasu D1 směrem k západu (do Brna). Vpředu zprava přichází připojovací větev křižovatky pro nájezd do Brna. Za ní jsou patrny dva velké propustky budované pro průtok případných povodňových vod (tento úsek napříč protíná nivu řeky Moravy a při povodních v roce 1997 zde bylo až 2m vody). Vzadu za dálnicí je dobře patrná zástavba kolem nové a posléze staré silnice do Chropyně. V pozadí pás stromů podél řeky Moravy a rybníku Špajzy. Úplně vlevo vzadu vrch Barbořina nad západním okrajem Kroměříže. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Prostor křižovatky Kroměříž–východ při pohledu z nadjezdu směrem k západu (do Brna). Vpravo sjezd a nájezd (odbočovací a připojovací větve) pro směr dálnice Ostrava-Praha. Celý úsek D1 na obchvatu Kroměříže bude mít kvůli náspům živičný povrch, jehož jednotlivé vrstvy se zde právě pokládají. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Prostor křižovatky Kroměříž–východ při pohledu ze severní strany nadjezdu. Vpravo odbočovací a připojovací větve pro směr dálnice Ostrava-Praha. Vlevo jeden z několika předimenzovaných propustků, sloužící běžně k odvodnění silnice z Kroměříže do Břestu a prostoru křižovatky. Avšak v případě povodní podobných roku 1997 by tudy mohla protékat i voda z rozvodněné řeky Moravy. V pozadí jsou vidět kostely v centru Kroměříže. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Pohled z jižního náspu vedoucího k nadjezdu křižovatky Kroměříž–východ. Vlevo vzadu je sjezd z dálnice ve směru od Ostravy. V pozadí lužní lesy kolem řeky Moravy a Moštěnky.(Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Podjezd dálnice D1 pod mostem křižovatky (s přeložkou silnice Kroměříž–Břest). Pohled k západu (směr do Brna) od provizorní objížďky staveniště, nahrazující silnici po dobu výstavby nadjezdu. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Konec rozestavěného úseku dálnice D1 na obchvatu Kroměříže. Pohled z mostu křižovatky k východu, ve směru budoucí dálnice do Ostravy (do Hulína). Trasu zde zatím přetíná provizorní komunikace, nahrazující silnici do Břestu. Vzadu za komunikací je ještě rozestavěno pár desítek metrů dálnice kvůli napojení východního ramene křižovatky Kroměříž-východ pro směr Praha-Ostrava. Tato část křižovatky však bude zprovozněna až s dokončením dalšího úseku dálnice k Hulínu. Jenže stále ještě nevykácené stromy podél potoka vzadu o brzké výstavbě nenapovídají. Pouze halda zeminy vpravo vzadu je pro stavbu navazujícího úseku již připravována. Další podobná halda materiálu roste v polích mezi obcemi Břest a Němčice severně od Hulína. Vpravo vpředu je vidět náznak odbočovací větve pro sjezd z dálnice od Brna. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Přeložka silnice III. třídy Kroměříž – Břest vybudovaná v místě křížení s dálnicí D1. Pohled z nově vzniklé průsečné křižovatky se silnicí I/47 na východním okraji města směrem k přemostění dálnice. Tudy se bude k dálnici přijíždět např. od Hulína. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Pohled z konce nové přeložky silnice III. třídy Kroměříž – Břest do prostoru napojení na silnici I/47 na východním okraji Kroměříže. Doprava směr Kroměříž, doleva směr Hulín. Rovně vede místní komunikace do místní části Dolní Zahrady. K této křižovatce se zatím bude přijíždět od dálnice z Brna, takže doprava se takřka kompletně vyhne Kroměříži. V prostoru křižovatky a krátkých přilehlých úsecích I/47 probíhají v souvislosti s napojením přeložky práce na rekonstrukci vozovky. Původní silnice z Břestu se na silnici I/47 napojuje o něco dále vlevo směrem na Hulín (mimo záběr). Dosud zde tedy existovaly dvě samostatné křižovatky – tato na snímku k Dolním Zahradám a vedle další do Břestu. Nyní bude křižovatka jen jedna společná. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Odbočovací pruhy na konci přeložky (dálničního přivaděče) Kroměříž-Břest před křižovatkou se silnicí I/47. Zatímco pravý samostatný pruh bude pro odbočení do centra Kroměříže, levý pruh bude společný pro odbočení vlevo a jízdu přímo. Šipky na vozovce ještě nejsou nastříkány. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Směrové tabule před křižovatkou přeložky silnice III. třídy Kroměříž – Břest (přivaděče od dálnice) se silnicí I/47. Bohužel zde není uveden jeden zásadní cíl, a to Zlín.  Přitom celá dosud budovaná dálnice od Vyškova po Hulín bude plnit především funkci spojení Prahy a Brna se Zlínem. Hulín přespolním řidičům určitě nic neříká a zbytečně budou brzdit provoz. Přitom na jiných křižovatkách v Kroměříži a okolí (na běžné silniční síti) je krajské město Zlín značeno vždy. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Pohled na přeložku (přivaděč k dálnici D1) od křižovatky se silnicí I/47 směrem k nadjezdu přes D1. V pozadí vpravo je připraven odbočovací pruh pro budoucí napojení na dálnici ve směru do Hulína (Ostravy). O této křižovatce již nyní informuje značka (vpředu). (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Odbočovací pruh na přivaděči k dálnici, kde se v budoucnu bude odbočovat k nájezdu na dálnici směrem do Ostravy. Zatím zde bude až do zprovoznění úseku D1 do Hulína odbočení vpravo zakázáno. Pohled od jihu. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Pohled na přeložku silnice z Břestu (která je zároveň dálničním přivaděčem) na napojení východního ramene MÚK. Zleva se bude přijíždět od dálnice z Brna. V budoucnu se zde i bude odbočovat k dálnici do Ostravy. Pohled od severu. Vzadu za zatáčkou se přivaděč napojuje na silnici I/47. V pozadí kroměřížský masokombinát. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Nadjezd přes dálnici se silnicí do Břestu. Pohled od jihu. Vpravo vzadu vede provizorní objížďka po dobu výstavby nadjezdu. Původní silnice do Břestu vedla oproti přeložce více vpravo, téměř jako objížďka. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Mostovka nadjezdu přeložky silnice III. třídy Kroměříž – Břest přes dálnici D1. Pohled od jihu. Přímo na mostě začíná odbočovací pruh pro odbočení k nájezdu na dálnici ve směru do Brna. Vlevo zase končí připojovací pruh pro budoucí výjezd z dálnice od Hulína (Ostravy). Šířka mostovky nadjezdu je tedy vlastně dimenzovaná pro čtyřpruhové uspořádání vozovky. Před mostem je směrová tabule, na které jsou uvedeny Žalkovice. Přitom na tabulích navádějících k této silnici je všude uváděn Břest. Řidiči budou zřejmě zmateni. Po zprovoznění dálniční křižovatky zde přibudou i směrové tabule pro odbočení k dálnici. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Pohled ze severního konce nadjezdu ve směru silnice do Břestu. Doleva se bude odbočovat k nájezdu na dálnici do Brna. Přijíždět zleva se bude až po dokončení úseku dálnice od Hulína. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Napojení západního ramene MÚK na přivaděč (přeložku silnice do Břestu - dozadu). Zleva se zatím od dálnice přijíždět nebude, ale doleva se k dálnici do Brna odbočovat bude již brzy. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Napojení nové přeložky na původní trasu silnice do Břestu, kousek za křížením s dálnicí D1. Vpředu odbočovací pruh k dálnici do Brna. Pohled od jihu. Vpravo je vidět odbočku na provizorní objížďku staveniště. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 říjen 2006 - výstavba

  Letecký pohled na stavbu křižovatky od západu (od Kroměříže), ve směru dálnice D1 do Ostravy. Při pohledu seshora jsou již dobře patrné tvary křižovatky i jednotlivých směrů dálnice. Hned za křižovatkou dálnice končí - před vodotečí Wolfův splávek. Na pravém okraji snímku vede stávající silnice I/47 z Kroměříže do Hulína. Vlevo nahoře je obec Skaštice, do které vede silnice přes dálniční křižovatku. Dole se nachází průmyslová zóna na severovýchodním okraji Kroměříže. (Foto: Miroslav Brabec, 18.10.2006)

 srpen 2006 - výstavba

 

Celkový pohled na staveniště dálniční křižovatky od jihovýchodu - ze staré silnice I/47. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Stavba ramen dálniční křižovatky při pohledu ze staré silnice I/47. Vlevo napojení nové komunikace. Uprostřed snímku propustek. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Stavba dálniční křižovatky. Vpravo vzadu staveniště mostu. Vpředu před náspem vede staveništěm silnice do obce Skaštice. Pohled ze staré silnice I/47, která má v těchto místech čtyři pruhy. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 říjen 2005 - výstavba

 

Pohled od východu na výstavbu dálniční křižovatky. Dozadu povede dálnice do Prahy, vlevo i vpravo se již rýsují nájezdové větve křižovatky. Uprostřed stále bez omezení vede silnice Kroměříž-Skaštice. V pozadí město Kroměříž. (Foto: Martin Němec, 25.10.2005)

 srpen 2005 - výstavba

 

Východní konec stavěného úseku u Kroměříže. Pohled od západu, ve směru dálnice do Ostravy. V pozadí silnice Kroměříž-Skaštice. Vpředu proluka v náspu - pravděpodobně pro další dálniční most přes zátopové území. (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 

Pohled na čelo stavby dálnice od východu - ze silnice do Břestu (Kroměříž-Skaštice). Vlevo těleso dálnice, přicházející zprava od Prahy. Napravo se buduje odbočná větev křižovatky. (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 

Navážení náspu v pohledu od východu, směrem do Prahy. V pozadí most přes řeku Moravu a v polovičním profilu provozovaný obchvat Kroměříže. (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 

Těleso dálnice mezi křižovatkou Kroměříž-východ a mostem přes řeku Moravu. Pohled od východu, ve směru dálnice do Prahy. Vlevo probíhá pilotáž pro základy dálničního mostu, pravděpodobně kvůli inundačnímu (záplavovému) území. (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 

Výstavba dálničního mostu poblíž křižovatky Kroměříž-východ. Pohled od východu. (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 duben 2005 - výstavba

 

Skrývka zemědělské půdy v trase dálnice na obchvatu Kroměříže. Pohled z budoucí křižovatky Kroměříž-východ ve směru dálnice do Prahy. V pozadí město Kroměříž. Místem odkud je fotografováno nyní prochází silnice Kroměříž-Skaštice. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 

Pohled ve směru dálnice do Ostravy na skrývku zeminy u budoucí křižovatky Kroměříž-východ. Vpředu silnice Kroměříž-Skaštice, vzadu v porostu teče "Wolfův splávek". Za ním zatím zemní práce nepokračují, až teprve u Hulína. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 

Silnice Kroměříž-Skaštice, u níž končí dálniční úsek Kroměříž-západ / Kroměříž-východ. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 27. června 2005.
 doplněno a upraveno 5.9.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008