Kroměříž - dálniční křižovatka se silnicí II/367 (exit Kroměříž-západ)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 červenec 2007 - výstavba

 

Začátek větve pro sjezd z dálnice od Brna. Pohled ve směru do Ostravy. V prostoru křižovatky jsou již dokončeny odvodňovací žlaby a podkladní vrstvy pro vozovku. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Pohled do protisměru dálnice z Ostravy v prostoru křižovatky. V pozadí rozestavěný dálniční most přes silnici II/367. Vlevo se odpojuje větev pro sjezd z dálnice od Ostravy (Hulína). (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Nájezdová (vlevo) a sjezdová větev (vpravo)k dálničnímu směru do Brna. Vzadu vede přeložená silnice z Vyškova (zleva) do Kroměříže (později II/367 a II/430). Pohled od jihu. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Detail napojení severních větví MÚK na silnici II/367 a II/430 (I/47). Zprava přichází sjezd z dálnice od Ostravy. Doleva naopak vede nájezd na dálnici do Brna. Zpočátku bude sloužit jen sjezdová větev, kde se bude sjíždět z dálničního obchvatu Kroměříže a pokračovat k dálnici po staré silnici až do Stříbrnic. V opačném směru se bude muset podjet dálnice a použít jižní větve. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Sjezd z dálnice od Ostravy (Hulína). Pohled k západu, v trase dálnice směrem do Brna. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Prostor dálniční křižovatky Kroměříž–západ. Pohled ve směru dálnice do Ostravy (k Hulínu). Vpředu začíná sjezd z dálnice od Brna. Vpravo za ním bude nájezd na dálnici do Ostravy avšak zatím funguje jako obousměrná objížďka staveniště na silnici I/47. Vzadu vlevo vede silnice I/47 (později II/367), vedoucí od Kojetína pod dálnici. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Pohled od jihozápadu na trojúhelník mezi větvemi jižního ramene křižovatky. Vpředu bude sjezd z dálnice od Brna, vzadu nájezd na dálnici do Ostravy. Nájezd nyní slouží jako obousměrná objížďka, která vede pod mostem vzadu od Vyškova. Druhý most vede přes místní komunikaci. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Jižní rameno křižovatky při pohledu od západu. Vpředu se rameno větví na sjezd z dálnice od Brna (vpředu) a nájezd na dálnici do Ostravy, sloužící jako obousměrná objížďka. Vzadu se rameno napojuje na starou silnici do Kroměříže (doprava) nebo do Vyškova (doleva). (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Napojení jižního ramene MÚK na silnici II/367 do centra Kroměříže (doprava) a doleva do Kojetína (II/367) a Vyškova (I/47, později II/430). Rovně se dá jet po místní komunikaci k rybníku Šlajza a pak pod mostem pod dálnicí k zahr. kolonii u slepého ramene řeky Moravy. Po dokončení dálnice se tudy bude pouze sjíždět z dálnice od Brna nebo najíždět na dálnici do Ostravy. Zatím je tudy vedena obousměrná objížďka silnice I/47 a objížďka silnice do Zlobic, která je stavbou dálnice uzavřena. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Silnice I/47 v obchvatu Kroměříže, vedená už po nově vybudovaném polovičním profilu dálnice a novém mostě MÚK. Vlevo probíhá přestavba původního mostu, po kterém byl veden původní silniční obchvat města. Právě kvůli přestavbě mostu je doprava do Brna vedena po objížďce přes jižní rameno. Pohled od západu. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Západní předpolí severního mostu přes II/367 (I/47) pro směr do Brna. Přes tento most byl dříve veden obchvat Kroměříže po silnicí I/47. Nyní probíhá přestavba na dálniční parametry. Obchvat je zatím veden po sousedním, nově vybudovaném dálničním mostě pro směr do Ostravy. Židle uprostřed pravděpodobně posloužila jako zábrana proti vjezdu na čistý podklad vozovky. Pohled od západu. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Pohled z dálničního mostu k severu - na silnici I/47 (II/367) přicházející od Kojetína a na trať 303, rovněž z Kojetína. Trať i silnice je překlenuta jediným dálničním mostem. Na silnici je dobře patrný začátek odbočovacího pruhu pro budoucí nájezd na dálnici ve směru do Brna. Před zahájením výstavby dálnice vedla silnice I/47 od Kojetína přímo na most, ze kterého je pořízen snímek. Po přestavbě křižovatky se silnice stáčí pod most, který již patří dálnici. Na most se už musí odbočit. Komunikace pod mostem (na snímku) už sice existovala také, ale bylo to pouhé rameno původní křižovatky. V pozadí obec Postoupky. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Mostovka přestavovaného mostu přes silnici I/47 (II/367), při pohledu ve směru do Brna. Za mostem jsou vidět připojovací a odbočovací větve křižovatky Kroměříž–západ. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Celkový pohled od východu na most dálnice D1 přes silnici I/47 (II/367) v prostoru křižovatky. Most vlevo již slouží, zatím pro obousměrný provoz silnice I/47 po v obchvatu Kroměříže. Most vpravo prochází důkladnou přestavbou. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Dobře patrný přechod mezi stavbami úseků Kojetín–Kroměříž, západ a Kroměříž, západ–Kroměříž, východ. Zatímco v úseku vlevo, který byl zahájen později, jsou teprve hotovy zemní práce, v úseku napravo se pokládají podkladní vrstvy pro vozovku a je hotova i středová kanalizace. Pohled od jihu. MÚK Kroměříž-západ se nachází mimo záběr vpravo. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Pohled z od křižovatky KM–západ k západu, ve směru dálnice do Brna. Přechod jednotlivých úseků stavby lze rozpoznat podle zarostlého a holého svahu zářezu. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 srpen 2006 - výstavba

 

Silnice I/47 ve směru do Kroměříže, po projetí Postoupkami. Vzadu za zatáčkou se staví křižovatka s dálnicí. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Informační tabule (vpravo vzadu) je umístěna tak daleko od silnice, že si jí nikdo nemůže přečíst. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Pohled ze silnice I/47 do polí, mezi nimiž se buduje zářez pro dálnici. Z tohoto pohledu je však zářez ukryt, což je dobré znamení pro obyvatele Postoupek, kteří tak budou ochráněni před hlukem. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Příjezd od Brna po staré silnici I/47 ke křižovatce se silnicí II/367. Doprava je provizorně převáděna prostorem křižovatky tak, aby byla umožněna stavba křižovatky dálniční. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Průjezd po silnici I/47 od Brna. Vlevo se buduje přeložka, která se vzadu stáčí a podjíždí dálnici. Po dokončení mostu zde vznikne zatáčka a silnice se bude stáčet doleva. Prostor vzadu už bude patřit pouze dálnici. Pohled od západu. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Průjezd staveništěm po silnici I/47 od Brna. Vpravo dočasná úprava odbočovacích pruhů, značených žlutým nátěrem. Odbočit se v tuto chvíli musí mnohem dříve a také prudšeji, než byli řidiči zvyklí. Vlevo probíhá přestavba větví křižovatky, které doposud sloužily pro nájezd a sjezd ze silnice I/47. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Pohled od západu, ze silnice I/47 od Brna. V těchto místech se od silnice odděloval odbočovací pruh do Kroměříže, který je už vybagrovaný (vpravo vzadu). Proto je dosti nepochopitelná a nebezpečná dopravní značka, přikazující objíždění vlevo i vpravo (uprostřed). Vlevo se odbočovalo do Kroměříže ve směru od Hulína, ale i tato odbočka je nyní mimo provoz. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Příjezd k mostu po silnici I/47 přes rameno křižovatky. Dozadu vede obchvat Kroměříže. Vpravo se staví nový most pro rozšíření dálnice. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 květen 2006 - výstavba

 

Pohled ze středu budoucího exitu KM-západ na trasu dálnice směrem do Brna (k západu), která vede mohutným zářezem pod kopcem Barbořina. V pozadí je patrno dočasné čelo zářezu před účelovou komunikací z Postoupek na Barbořinu. V popředí prochází přes dálniční těleso provizorní přeložka silnice II/367 od Kroměříže. Mimo snímek vpravo se provizorně úrovňově (doposud zde bylo připojení částečně mimoúrovňové) napojuje na silnici I/47 (obchvat Kroměříže). Část přeložky na levé straně snímku se později stane definitivní, protože bude její vozovka využita pro vedení připojovacích větví křižovatky (od silnice II/430 po rozplet pro směr Vyškov – Hulín). (Foto+text: ing. Petr Synek, 8.5.2006)

 

Pohled k východu, ve směru dálnice do Ostravy. Vpředu odbočovací větev pro sjezd od Vyškova (tedy ze současné silnice I/47 k silnici II/367). Tento odbočovací pruh zcela zanikne (přetne ho dálnice) a bude nahrazen dálniční křižovatkovou větví. Nájezd z opačného směru byl veden pod mostem vzadu, který je společný i pro železniční trať Kojetín–Kroměříž. Vedle stávajícího mostu se přistavuje most pro pravou polovinu budoucí dálnice. Pod oběma mosty bude vedena silnice II/367 (II/430) nově obousměrně. Na silnici budou větve připojeny. V tuto dobu je jak silnice pod mostem, tak i odbočovací větev vpředu mimo provoz. (Foto+text: ing. Petr Synek, 8.5.2006)

 

Pohled od západu na most přes silnici II/367 (resp. II/430). Z této strany je dobře vidět, že oba mosty budou téměř těsně přimknuté k sobě a takřka se stejnou niveletou (se stejnou výškou vozovek). V pozadí násep pro směr dálnice do Ostravy. (Foto+text: ing. Petr Synek, 8.5.2006)

 

Pohled od jihu na výstavbu pravého mostu pro směr dálnice od Prahy. Vpravo železniční trať z Kroměříže do Kojetína. Vlevo vozovka silnice II/367 (budoucí II/430), která bude pod mostem dálnici obousměrně křížit (doposud jen jako větev). Most je již ve fázi betonování mostovky, tedy v předstihu před ostatními stavbami úseku, aby se mohla pod most co nejdříve převést doprava, která používá provizorní přeložku, přetínající trasu budoucí dálnice. (Foto+text: ing. Petr Synek, 8.5.2006)

 

Železniční doprava byla kvůli stavbě jen minimálně omezována. V této fázi vlaky normálně (krokem) projíždí staveništěm. (Foto+text: ing. Petr Synek, 8.5.2006)

 

Pohled na pravý budovaný most od jihu, od trati z Kroměříže do Kojetína. Starý i nový most jsou v perfektním zákrytu, dokonce byl zvolen i podobný vzhled. Značka vpředu upozorňuje strojvůdce vlaků na úsek pomalé jízdy (Z). Původní sedmdesátka bude platit zase až po dokončení. (Foto+text: ing. Petr Synek, 8.5.2006)

 

Pohled od severozápadu. Vzadu „starý“ dálniční most, který byl postaven v předstihu jako součást obchvatu Kroměříže. Brzy bude sloužit už jako levá polovina dálnice D1. Pod mostem byla vedena větev křižovatky pro nájezd od Kroměříže na silnici I/47 do Vyškova. Větev sloužila i pro sjezd z I/47 od Ostravy do Kroměříže. Takto bude možné najíždět i sjíždět na dálnici D1. Avšak dosud bylo z této větve od Kroměříže možné odbočit i vlevo a najet tak do směru do Ostravy. Proto nebyla křižovatka nikdy dokonale mimoúrovňová. Po dokončení dálnice povede pod mostem silnice II/367 (resp. II/430 z Vyškova), na kterou se napojí větev dálniční MÚK. Z místa, odkud je fotografováno, se bude sjíždět z dálnice od Ostravy, v opačném směru najíždět na dálnici do Brna. Silnice do Vyškova povede od mostu rovně, po krátké přeložce (mimo záběr vlevo). Tato přeložka se napojí na starou silnici I/47 u Postoupek. (Foto+text: ing. Petr Synek, 8.5.2006)

 

Pohled od severu na dosluhující - původní řešení křižovatky silnic I/47 a II/367. Doprava se najíždělo od Kroměříže do Vyškova. Střední pruh je pro odbočení z KM do Hulína (Ostravy), což je nebezpečné a je tam proto stopka. Zleva se sjíždí od Hulína (Ostravy) do Kroměříže (pod most). Tato strana křižovatky je však kvůli výstavbě nového mostu uzavřena a musí se provizorně najíždět a sjíždět z druhé strany - od jihu (auta vzadu). Zprava doleva vede silnice I/47 z Vyškova, postavená v polovičním profilu budoucí dálnice. Vzadu se již rozšiřuje terén pro přístavbu druhého profilu dálnice. Vpředu zůstane jen rozplet křižovatkové větve pro sjezd z dálnice od Ostravy (vlevo) a pro nájezd na dálnici do Brna (vpravo). Větev uprostřed bude samozřejmě zrušena. V pozadí vrch Barbořina. (Foto+text: ing. Petr Synek, 8.5.2006)

 

Pohled od severovýchodu na téměř dokončenou přeložku budoucí silnice II/430. Vzadu stará silnice I/47 do Vyškova (doprava), na kterou se přeložka napojí. V místě napojení vznikne po dokončení dálnice zatáčka a část silnice vlevo zanikne (vede přes těleso dálnice). Nová přeložka se má dálnici vyhnout a pod mostem jí podejít. Budou tudy jezdit vozidla, která nebudou mít dálniční známku. Ze zbytku silnice I/47 do Vyškova se postupně stane II/430. (Foto+text: ing. Petr Synek, 8.5.2006)

 

Pohled z jižního svahu zářezu na trasu dálnice směrem ke Kroměříži. V tomto místě jsou svahy upraveny do finální podoby a těleso dálnice na dně zářezu připraveno pro pokládku konstrukčních vrstev vozovky. V pozadí vpravo je prostor současné a i budoucí křižovatky. Na obzoru se rozkládají lužní lesy podél řeky Moravy. Před lesem kroměřížská místní část Horní Zahrady. (Foto+text: ing. Petr Synek, 8.5.2006)

 říjen 2005 - výstavba

 

Pohled na staveniště křižovatky od západu, ve směru dálnice od Prahy. V pozadí je vidět rozšiřování obchvatu Kroměříže. Vpravo stromy u rybníku "Šlajza". (Foto: Martin Němec, 25.10.2005)

 

Hloubení zářezu pro dálnici ve svahu kopce Barbořina. V pozadí prostor křižovatky Kroměříž-západ. Pohled ve směru dálnice od Prahy. V pozadí vpravo stromy u rybníku "Šlajza". (Foto: Martin Němec, 25.10.2005)

 

Hloubení zářezu pro dálnici ve svahu kopce Barbořina. Pohled od východu, ve směru do Prahy. (Foto: Martin Němec, 25.10.2005)

 

Rozšiřování (přístavba) obchvatu Kroměříže při pohledu od východu, ve směru do Prahy. V pozadí výstavba křižovatky Kroměříž-západ. Vlevo okraj rybníku "Šlajza". (Foto: Martin Němec, 25.10.2005)

 srpen 2005 - výstavba

 

Pohled z náspu pro druhý směr dálnice do Ostravy. Vpravo most přes železniční trať a silnici II/367. Tento most byl společně s obchvatem Kroměříže postaven v předstihu a slouží pro oba směry. Po dokončení druhého mostu, který bude postaven v prostoru vlevo, se stará část obchvatu stane směrem dálnice do Prahy. Vlevo vzadu odbočovací a nájezdová větev pro směr do Ostravy. V pravém dolním rohu vyroste východní opěra druhého mostu. (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 

Prostor dálnice před křižovatkou Kroměříž-západ ve směru od Prahy. Na snímku je vidět hloubení zářezu pro dálnici, která povede od Prahy zprava. Vzadu místní komunikace, vedoucí od silnice I/47 přes kopec Barbořina (v pozadí). Vpravo od komunikace, směrem do Vyškova, se dálnice ještě nestaví. Pohled od severu. (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 duben 2005 - výstavba

 

Sjezd ze silnice I/47 na silnici II/367 do Kroměříže. Pohled ve směru silnice II/367 z Kroměříže, vedoucí pod mostem k nájezdu na silnici I/47 do Vyškova. Vlevo jsou vidět zemní práce na přístavbě dalšího dvoupruhu (pro směr do Ostravy) pro dálnici D1. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 

Vpravo most přes místní komunikaci z Kroměříže k osadě "U Strže". Vzadu je most přes silnici II/367 v prostoru křižovatky Kroměříž-západ. V tomto prostoru bude přistavěn další dvoupruh (pro směr do Ostravy), přičemž stávající silnice I/47 vedoucí po mostech bude po dokončení sloužit jako směr dálnice do Prahy. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 26. června 2005.
 doplněno a upraveno 12.9.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008