Lensedly - dálniční těleso (nový zářez)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Původní dálnice z doby Protektorátu měla vést kopcem Dubsko rovněž zářezem a dokonce se s hloubením zářezu začalo. Avšak oproti dnešnímu zářezu vedl ten původní jiným směrem a neměl být tak hluboký. Během války však byla jeho stavba měněna, přerušena a po válce už dokončen nebyl. Po několika desítkách let, když byla na počátku 70.let opět zahájena dostavba zdejšího úseku dálnice se projekt změnil a původní zářez už pro dálnici nebyl využit. Namísto jeho plného vyhloubení byl naopak postupně zasypán vytěženým kamením ze zářezu nového.

A ne ledajakého. Nový zářez musel být mnohem hlubší, protože bylo nutné sestoupit až téměř na dno údolí k mostu přes Sázavu. Nový zářez musel splnit hned několik podmínek - klesat do hlubokého údolí a ještě se mírně stáčet.

Nakonec vznikl gigantický, až 38 metrů hluboký a 500 metrů dlouhý zářez, který se stal největším dálničním zářezem v Česku. V době jeho výstavby se v socialistické republice silniční, natož dálniční tunely takřka nestavěly, což zdejší krajinu krutě poznamenalo. Obrovský, široký a hluboký zářez doslova rozpůlil kopec Dubsko v půli a tenkrát se nikdo ani nezabýval otázkou jak se zvěř nebo turisté dostanou na druhou stranu. Ke všemu ani nebylo kam odvážet miliony kubíků vytěžené zeminy a kamenů z odstřelených skal. V blízkém okolí už dálnice žádný násep nepotřebovala a tak se kamení sypalo kam se dalo. Po zasypání původního zářezu přišla na řadu blízká rokle ve svahu nad Sázavou.

Je jisté, že pokud by se tudy dálnice budovala dnes, kopcem by se razil tunel. Proto se stále vedou úvahy, zda-li by nebylo vhodné přebudovat zářez na přesypávané tunely, tedy vybudování tunelových rour a jejich následné zasypání zeminou. V mnohém jednou pomůže rozšíření dálnice na šest pruhů, protože zářez už rozšířit kvůli sesuvům nelze a vozovka těsně pod vysokou skálou vést také nemůže. Tunel však ano a dokonce bez rozšiřování. Jenže tak obrovský zářez už do původní úrovně zalesněného hřbetu zřejmě nikdo nezasype a proto by násypka nad tunelem byla jen částečná.

 

 60.léta 20.stol - zarůstající staveniště původní dálnice

Těleso rozestavěné dálnice z konce 30.let 20.stol. okolo Lensedel. Pohled ve směru do Brna - ze zářezu pod dnešním nadjezdem. Uprostřed snímku se staví násep, v němž stojí most přes polní cestu, propustek a na úpatí kopce most přes lesní cestu. Vzadu je vidět zarůstající původní zářez kopcem Dubsko. (Foto: Václav Lídl, r.1966)

 konec 70.let 20.stol - po zahájení provozu

Lensedelský zářez krátce po zprovoznění úseku dálnice. Mezi jízdními směry v té době ještě nebývala svodidla. Před pádem kamenů ze skal vozovka chráněna ještě dostatečně není. Stojí zde pouze bariéry proti kutálejícím se kamenům. Pohled od jihovýchodu, ve směru do Prahy. (Fotoreprodukce: archiv, 70. léta 20.stol.)

 pol. 90.let 20.stol - letecký pohled

Letecký snímek dálnice D1 od severozápadu, směrem do Brna. Zleva dálnice vychází z lensedelského zářezu. V levém dolním rohu je vidět část zasypané rokle, kam se vozilo vytěžené kamení. Vpravo nahoře jednostranná odpočívka u Hvězdonic.(Fotoreprodukce: archiv, 90. léta 20.stol.)

 rok 2005 - současnost

Příjezd pruhem pro pomalá vozidla do Lensedelského zářezu od jihu, ve směru od Brna. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Začátek skalních stěn zářezu od jihu, ve směru od Brna. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Průjezd mezi vysokými skalními stěnami ve směru do Prahy. Kromě sítí chrání před pádem kamenů do vozovky i záchytné bariéry podél krajnice. Původní starý zářez vedl za skálou vpravo, o několik desítek metrů vedle dnešního. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Severní konec zářezu ve směru od Brna. Stromy vpravo rostou v místě původního, částečně zasypaného zářezu. Vzadu za zatáčkou se trasa dnešní dálnice D1 napojuje na trasu původní rozestavěné dálnice z období Protektorátu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Konec nejprudšího stoupání a zároveň konec pruhu pro pomalá vozidla, po průjezdu zářezem od Brna. V tomto místě se trasa dnešní dálnice D1 napojuje na trasu původní rozestavěné dálnice z období Protektorátu. Na konci krajního pruhu vede dálnice po mostě přes polní cestu (novém). V pozadí nadjezd přes dálnici u Lensedel.(Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Příjezd k oběma zářezům po dálnici od Prahy. Zatímco dnešní zářez se na úpatí kopce stáčí doprava a klesá, původní dálnice byla stavěna více vlevo než ta dnešní a starý zářez se hloubil do mírného stoupání přímým směrem (přibližně místem dnešního vysílače). Pohled z mostu přes polní cestu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Začátek nového zářezu ve směru od Prahy. Trasu původního zářezu trochu naznačuje pruh světlejších stromů směrem k vysílači. Pohled z místa, kde pod dálnicí vede propustek. Vlevo za protihlukovou stěnou, kudy původní trasa dálnice vedla, stával most přes lesní cestu.(Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Porovnání směrů a sklonu obou zářezů. Nový začíná klesat do údolí Sázavy, kvůli čemuž je vlastně tak hluboký. Starý zářez mírně stoupal směrem k vysílači vedle dnešní dálnice. Vpravo je vidět lesní cestu, přes kterou byl postaven most a kvůli nové dálnici později zbourán. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Průjezd mezi vysokými skalními stěnami zářezu směrem do Brna. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Ochrana před padajícím kamením sítěmi byla vybudována až po desítkách let provozu dálnice D1. Zprvu pro tento účel sloužila jen bariéra podél krajnice. V pozadí výjezd ze zářezu směrem do Brna. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Lensedelský zářez od jihu - od odbočky k výsypce. Vlevo koryto pro dešťovou vodu. Původní zářez byl hlouben okolo dnešního vysílače a o několik metrů výše než současný. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Východní skalní stěna zářezu, při pohledu od jihu. Nad skálou je vidět zalesněný svah, což jsou částečně i navážky z hloubení, protože za nimi vede zasypaný starý zářez. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Klesání dálnice za zářezem k mostu přes údolí Sázavy. Mezi zářezem a mostem se nachází jednostranná odpočívka. Pohled k jihovýchodu z odbočky k výsypce. Zasypaná rokle potoka původně pokračovala zleva doprava i pod dnešní dálnicí. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Dálnice D1 směrem do Brna při pohledu z vysokého nadjezdu u Lensedel. Zářezem vpředu vedla trasa i původní protektorátní dálnice, ale už na jeho konci se původní trasa odchyluje doleva a vzadu měla vést okolo dnešního vysílače. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Odchýlení tras je nejlépe vidět při výrazném přiblížení objektivem. Původní osa trasy dálnice vedla přibližně podél dnešní protihlukové stěny a pokračovala přímo. Zhruba v místě přerušení středového pásu, avšak mimo dnešní dálnici, stával most přes lesní cestu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Zarostlý pruh svahu v místě původně vyhloubeného zářezu. Trasa dálnice by tenkrát vedla místem dnešního vysílače. Pohled od severozápadu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Pohled na začátek zářezů od severozápadu, z místa nad propustkem. Dnešní okraj dálnice (vlevo) měl být původně zhruba střed. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Detail obou zářezů od severozápadu. Vpravo začátek nového, vlevo jižní okraj zasypaného starého. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Severní začátek nového zářezu, při pohledu zhruba z místa, kde vlevo za stěnou stával most přes lesní cestu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Východní skalní stěna při pohledu od severozápadu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Západní stěna nového zářezu při pohledu ze svahu nad východní stěnou. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Pohled z vrcholu východní stěny na severní konec zářezu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Pohled z vrcholu východní stěny na jižní konec zářezu. V pozadí vlevo údolí Sázavy. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Severozápadní úpatí kopce Dubsko, při pohledu z polní cesty u Lensedel. V lese vzadu je dobře poznat, kudy byl prokopán nový zářez. Trasu původního starého zářezu už naznačují jen světlé stromy na okraji lesa, kudy měl zářez vést směrem k dnešnímu vysílači. Zhruba před tímto světlým lesíkem stával most přes lesní cestu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Severozápadní úpatí kopce Dubsko, kudy se začínal hloubit starý zářez od Prahy, směrem k dnešnímu vysílači. Nový zářez začíná vpravo. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Odchýlení směrů obou zářezů. Pohled od severozápadu, směrem od Prahy. Vpravo za stěnou začíná nový zářez, starý zářez byl vyhlouben ve směru travnaté cesty vlevo. Během stavby nového zářezu však byla vyhloubená část starého zářezu zasypávána až do úrovně původního terénu a proto cesta stoupá prudce vzhůru. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Travou zarostlá cesta, která vede po jižním okraji zasypaného starého zářezu. Zleva vede od Brna nový zářez. Vzadu se obě trasy dálnic napojují. Pohled od jihovýchodu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Pohled z jižního okraje původního zářezu na severní konec dnešního zářezu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Průhled od severovýchodu - mezi borovicemi na dálnici vedoucí novým zářezem. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Budka, sestavená z betonových panelů možná sloužila pro uskladnění pyrotechniky k odstřelu skal v novém zářezu. Nachází se v lese, na konci původně vyhloubeného starého zářezu a ze směru od staveniště je zakryta zeminou. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Betonový trubkový propustek, který byl vybudován zřejmě pod přístupovou cestou ke staveništi nového zářezu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Zarovnaná plocha výsypky, která vznikla zasypáním rokle potoka. Dálnice vede vzadu za závorou a plocha slouží pro účely údržby dálnice. Pohled k severovýchodu, od okraje výsypky proti proudu původního potoka, jehož koryto zůstalo hluboko pod vrstvou kamení z hloubení zářezu. Lensedelský zářez se nachází vlevo za kopcem.  (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Okraj výsypky, která vznikla zasypáním rokle malého potoka - pravobřežního přítoku Sázavy. Pohled k severozápadu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Na přelomu století na výsypce bohužel skončily i dva ze čtyř odříznutých balkónků původního mostu přes Šmejkalku. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Koryto pro dešťovou vodu, odváděnou ze zářezu do prostoru výsypky (původně rokle). Pohled od vjezdu na výsypku. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 6. ledna 2003.
 doplněno a upraveno 10.4.2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 06. listopadu 2008