Lensedly - dálniční těleso (starý zářez)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Původně 22,7-23,6 km, nyní vedle 24,8-25,3 km dálnice D1.
Už pro původní protektorátní dálnici musel být kopcem Dubsko hlouben zářez, aby mohla dálnice sestoupit do údolí Sázavy. Podle prvotního projektu byl zářez veden téměř přímým směrem a mírně se stáčel doprava. Protože v něm měla dálnice z obou směrů stoupat, nemusel být ani moc hluboký. Zhruba kilometr dlouhý zářez byl stavěn v letech 1939-42 a po válce pak 1945-50.
 
Během války musel být kompletně přepracován projekt vedení dálnice přes údolí Sázavy a trasa dálnice byla změněna. To se samozřejmě muselo nutně dotknout i samotného lensedelského zářezu. Nová trasa dálnice se mohla zářezu úplně vyhnout, ale jelikož zemní práce natolik pokročily a pouze by se přesunuly o několik desítek metrů jinam, bylo žádoucí se do rozestavěné části zářezu napojit. S tím se dalo vypořádat jen prudkými oblouky ve tvaru S. Shodou okolností byla uprostřed zářezu hranice mezi jednotlivými úseky dálnice a stavělo se jen na jednom. Proto se zářez hloubil pouze z jedné strany a druhá polovina se ještě mohla upravit. Západní, již rozestavěná část zářezu tedy ještě vedla přímo, ale druhá část se už měla nově začít stáčet doleva k obci Kaliště.
 
Až do zrušení výstavby dálnice se podařilo prokopat pouze 40% celkové délky zářezu a staveniště začalo postupně zarůstat. Východní upravená část v oblouku se ani budovat nezačala.
 
Když se na počátku 70.let opět začala dálnice stavět, došlo znovu ke změně projektu přemostění údolí Sázavy a pro tento účel musela být razantně pozměněna i trasa dálnice u Lensedel. Most přes Sázavu měl být nově postaven jinde a v jiné výšce a k tomu bylo třeba dostat dálnici co nejníže do údolí řeky. Jenže starý nedokončený zářez stoupal a směřoval jinam, pročež jej nebylo možné využít. Nepomohlo by ani jeho prohloubení, protože nová trasa se ke všemu měla stáčet prudce k jihu.
 
Pro dálnici D1 se tedy začal hloubit zářez úplně nový. A ne ledajaký. V nejhlubším místě mají skalní stěny výšku až 38 metrů. Dálnice doslova rozřízla masiv kopce na dva kusy. Jenže problém byl kam s takovou ohromnou spoustou odtěženého kamení. Nikde v okolí už dálnice nepotřebovala vysoké náspy a pokud ano, už byly vybudovány za války. Zemina s kamením se proto vysypávala kde se dalo a zasypání se nevyhnul stejně jako blízká rokle ani starý zářez, vedoucí těsně vedle nového. Po zasypání starý zářez takřka opět splynul s původním terénem kopce a zarostl lesem. Avšak při podrobném průzkumu jsou hrany svahů stále zřetelné a kromě zemních prací je zde k vidění i velká betonová patka stavební lanovky.

 r. 1939 - projekt předválečné trasy přes nádraží

Geologická schématická mapa prvotně plánované trasy dálnice mezi obcemi Lensedly a Bělčice. Trasa je až na odchylky podobná té současné. Most však údolí Sázavy překračuje přímo přes vlakové nádraží v Hvězdonicích a dál na východ stoupá dálnice po hřebeni. (Fotoreprodukce: archiv)
Schématická mapa první plánované trasy dálnice mezi obcemi Lensedly a Bělčice. Po straně mapy jsou dokonce nákresy jednotlivých mostních staveb avšak mosty u Hvězdonic chybí, protože se o jejich podobě ještě nerozhodlo. Trasa je až na odchylky podobná té současné. Most však údolí Sázavy překračuje přímo přes vlakové nádraží v Hvězdonicích a dál na východ stoupá dálnice po hřebeni. (Fotoreprodukce: archiv)

 r. 1939 - projekt upravené trasy okolo Kaliště

(431kB HQ/182kB SQ) - Mapa přepracované trasy dálnice okolo Kaliště a přemostěním údolí Sázavy u soutoku s Vejborkou (uprostřed mapy). Dále jsou zde zakresleny mosty u Kaliště (severně od Sázavy) a most přes Drahanský potok (dole). Jižně od mostu přes Sázavu je zakreslena i tehdy plánovaná křižovatka v Hvězdonicích. Na severu je dobře patrné, jak se měla dálnice dlouhým a prudkým obloukem stáčet k zářezu u Lensedel. (Fotoreprodukce slepených archů mapy: archiv)

 60.léta 20.stol - zarůstající staveniště

Těleso rozestavěné dálnice okolo Lensedel. Pohled ve směru do Brna - ze zářezu pod dnešním nadjezdem. Uprostřed snímku se staví násep, v němž stojí most přes polní cestu, propustek a na úpatí kopce most přes lesní cestu. Vzadu je vidět zarůstající zářez kopcem Dubsko. (Foto: Václav Lídl, r.1966)

 rok 2005 - současnost

Severozápadní úpatí kopce Dubsko, při pohledu z polní cesty u Lensedel. V lese vzadu je dobře poznat, kudy byl prokopán nový zářez. Trasu původního zářezu už naznačují jen světlé stromy na okraji lesa, kudy měl zářez vést směrem k dnešnímu vysílači. Zhruba před tímto světlým lesíkem stával most přes lesní cestu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Severozápadní úpatí kopce Dubsko, kudy se začínal hloubit zářez od Prahy, směrem k dnešnímu vysílači. Nový zářez začíná vpravo. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Odchýlení směrů obou zářezů. Pohled od severozápadu, směrem od Prahy. Vpravo za stěnou začíná nový zářez, starý zářez byl vyhlouben ve směru travnaté cesty vlevo. Během stavby nového zářezu však byla vyhloubená část starého zářezu zasypávána až do úrovně původního terénu a proto cesta stoupá prudce vzhůru. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Travou zarostlá cesta, která vede po jižním okraji zasypaného starého zářezu. Zleva vede od Brna nový zářez. Vzadu se obě trasy dálnic napojují. Pohled od jihovýchodu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Pohled z jižního okraje původního zářezu na severní konec dnešního zářezu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Průhled od severovýchodu, ze starého zářezu - mezi borovicemi na dálnici vedoucí novým zářezem. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Pohled z travnaté cesty napříč původním zářezem - k jeho severnímu okraji. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Travnatá cesta už ve vyšší poloze také zarůstá lesem. Pohled ve směru trasy původní dálnice a hloubení zářezu (dnes zasypaného) směrem do Brna. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Zbytky po betonových základech a patkách pro zařízení staveniště. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Základy stavební lanovky, kterou se dopravoval vytěžený materiál ze zářezu dolů k cestě na úpatí kopce. Pohled od severu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Betonová deska, na níž byl uchycena konstrukce lanovky. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Podpůrné základové patky lanovky. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Stopy po neodtěžené zemině starého zářezu a hrany jednotlivých pater těžby svahu jsou dodnes znatelné, i když se sem později zase navážela zemina ze zářezu nového. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Plochý palouček ve vrcholové partii kopce, který vznikl zasypáním a zarovnáním vyšších pater těžby zářezu. Pohled k jihovýchodu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Zbytky betonových patek na vrcholu zasypaného zářezu, zřejmě z konstrukce stavební lanovky. Ale mohou souviset i s výstavbou zářezu nového. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Budka, sestavená z betonových panelů možná sloužila pro uskladnění pyrotechniky k odstřelu skal v novém zářezu. Nachází se v lese, na konci původně vyhloubeného starého zářezu a ze směru od staveniště je zakryta zeminou. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Vrchol násypky po zasypávání původního zářezu. Pohled od východu, napříč trasou dálnice. Vzadu avšak hluboko dole vede dnešní dálnice D1. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Pohled napříč vrcholem násypky po zasypání starého zářezu. Zprava byl hlouben zářez a z té samé strany byl také později zasypáván kamením z nového zářezu. Ale zasypávána byla i část svahu jihovýchodně za vyhloubeným zářezem. Vzadu avšak hluboko dole vede dnešní dálnice D1. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Pohled z vrcholu násypky po zasypávání starého zářezu - ve směru trasy původní dálnice. Původně měla procházet lesem ke hvězdonickému nádraží. Po úpravě projektu se měla naopak prudce stáčet k severu (doleva) k obci Kaliště. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Pohled z palouku k severu - na část zasypaného zářezu. Nový zářez vede vlevo, hluboko dole. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Hrana těženého zářezu a cesta klesající po jeho zasypané části. Pohled k severu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Severní konec nového zářezu ve směru od Brna. Stromy vpravo rostou v místě původního, částečně zasypaného zářezu. Vzadu za zatáčkou se trasa dnešní dálnice D1 napojuje na trasu původní rozestavěné dálnice z období Protektorátu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Konec nejprudšího stoupání a zároveň konec pruhu pro pomalá vozidla, po průjezdu novým zářezem. V tomto místě se trasa dnešní dálnice D1 napojuje na trasu původní rozestavěné dálnice z období Protektorátu. Na konci krajního pruhu vede dálnice po mostě přes polní cestu (novém). V pozadí nadjezd přes dálnici u Lensedel.(Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Příjezd k oběma zářezům po dálnici od Prahy. Zatímco dnešní zářez se na úpatí kopce stáčí doprava a klesá, původní dálnice byla stavěna více vlevo než ta dnešní a starý zářez se hloubil do mírného stoupání přímým směrem (přibližně místem dnešního vysílače). Pohled z mostu přes polní cestu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Začátek nového zářezu ve směru od Prahy. Trasu původního zářezu trochu naznačuje pruh světlejších stromů směrem k vysílači. Pohled z místa, kde pod dálnicí vede propustek. Vlevo za protihlukovou stěnou, kudy původní trasa dálnice vedla, stával most přes lesní cestu.(Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Porovnání směrů a sklonu obou zářezů. Nový začíná klesat do údolí Sázavy, kvůli čemuž je vlastně tak hluboký. Starý zářez mírně stoupal směrem k vysílači vedle dnešní dálnice. Vpravo je vidět lesní cestu, přes kterou byl postaven most a kvůli nové dálnici později zbourán. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Lensedelský nový zářez od jihu - od odbočky k výsypce. Vlevo koryto pro dešťovou vodu. Původní zářez byl hlouben okolo dnešního vysílače a o několik metrů výše než současný. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Východní skalní stěna nového zářezu, při pohledu od jihu. Nad skálou je vidět zalesněný svah, což jsou částečně i navážky z hloubení, protože za nimi vede zasypaný starý zářez. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Dálnice D1 směrem do Brna při pohledu z vysokého nadjezdu u Lensedel. Zářezem vpředu vedla trasa i původní protektorátní dálnice, ale už na jeho konci se původní trasa odchyluje doleva a vzadu měla vést okolo dnešního vysílače. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Odchýlení tras je nejlépe vidět při výrazném přiblížení objektivem. Původní osa trasy dálnice vedla přibližně podél dnešní protihlukové stěny a pokračovala přímo. Zhruba v místě přerušení středového pásu, avšak mimo dnešní dálnici, stával most přes lesní cestu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Zarostlý pruh svahu v místě původně vyhloubeného zářezu. Trasa dálnice by tenkrát vedla místem dnešního vysílače. Pohled od severozápadu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Pohled na začátek zářezů od severozápadu, z místa nad propustkem. Dnešní okraj dálnice (vlevo) měl být původně zhruba střed. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Detail obou zářezů od severozápadu. Vpravo začátek nového, vlevo jižní okraj zasypaného starého. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 6. ledna 2003.
 doplněno a upraveno 10.4.2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 06. listopadu 2008