Rachyně - dálniční most přes Blažejovický potok (Studenecký)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Původní velký dálniční parabolický most byl postaven už v období protektorátu a klenul se nad roklí Studeneckého, dnes Blažejovického potoka mezi Dunicemi a Rachyní. Jeho konstrukce je železobetonová monolitická, ale boky s portály byly obloženy kamenem. Most byl zcela dokončen, akorát těleso nebylo dosypáno do plné výšky.
 
Při výstavbě dálnice D1 nebyl tento hodnotný most bohužel použit. Niveleta nové dálnice byla pro starý most změněna tak nešťastně, že dnešní těleso vede nejen o něco výše než původně plánované, ale i o několik metrů mimo původní trasu. Zvýšení nového tělesa bylo vyřešeno vyšším náspem se širší základnou, která musela jižní stranu původního mostu zcela zasypat. Namísto aby byl podjezd mostu prodloužen a vybudován nový jižní portál, byl most v této části pohřben v rozšířeném náspu. Na opačné straně by stěnu mostu násep nezasáhl a mohla být zachována, ale nikdo se zřejmě nechtěl starým mostem zabývat a naopak se jej snažil zničit. Pro potok byl v kamenné stěně vedle portálu proražen nový betonový parabolický propustek a původní kamenné obložení stěny vpravo od portálu přetaženo betonovou skořepinou. Původní koryto potoka bylo přeloženo. Zachované kamenné obložení vlevo od portálu bylo zasypáno náspem a vstup do starého a již nefunkčního mostu byl zabetonován, navíc příšerným způsobem.
 
Z původního mostu je dnes vidět jen část kamenné severní stěny a kousek portálu. Zbytek je zasypán náspem nebo zcela znehodnocen betonem. Kousek původního tělesa dálnice slouží pro lesní cestu.
 

 r. 1939 - výstavba mostu

  Výstavba dálničního tělesa a parabolického mostu u Rachyně. (Foto: archiv V.Lídla, srpen 1939)
  Pohled na výstavbu dálničního tělesa u parabolického propustku u Rachyně z opačné strany. (Foto: Illek a Paul, r. 1939)

 60.léta 20.stol. - opuštěná dálnice

  Parabolický most přes Studenecký potok u Rachyně. (Foto: archiv V.Lídla, pol.60. let 20.stol.)

 r. 2002

  Pohled na téměř zasypanou severní stěnu mostu. Nahoře vzadu vede po náspu dnešní dálnice. Potok dnes dálnici podtéká malým propustkem (vpravo dole). (Foto: Tomáš Janda, r. 2002)
  Detail zazděné a zasypané klenby v severní stěně původního mostu. (Foto: Tomáš Janda, r. 2002)

 r. 2007

  Vjezd do oploceného areálu odkaliště vody na severní straně dálnice, západně od mostu přes potok. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Pohled od odkaliště k východu z areálu. Dozadu stoupá lesní cesta po původním, dnes již upraveném tělese protektorátní dálnice směrem do Brna. Vzadu za modrým autem je rokle s potokem, vytékajícím z nové propusti a také zabetonovaný portál původního mostu. Vpravo vede násep dálnice D1. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Lesní cesta, vedoucí od čističky podél severní strany dálnice D1 do Hořic. Cesta vede po původním tělese dálnice, kde v místě stojící postavy přecházelo po mostě přes potok. Dnešní koryto a propustek se nachází o několik metrů blíže (vpředu). (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Odkalovací nádrž, v níž se usazují nečistoty a odpadky, spláchnuté kanalizací z dálnice. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Částečně přečištěná voda, vytékající do mezinádrže čističky. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Ptačí hnízdo i s vejci, vytvořené přímo na výstupním potrubí čističky. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Část severní stěny, která byla zasypána náspem a portál zabetonován. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Detail kamenného portálu, jeho zazdění a vpravo od portálu nastříkaná betonová omítka, která překryla kamenné bloky. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Náspem zasypaná část severní stěny mostu s portálem. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Detail severní stěny, kde se dochovalo původní kamenné obložení. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Pohled od portálu původní klenby - k portálu nového propustku s přeloženým korytem potoka. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Původní severní stěna mostu. Vlevo částečně zasypaná stěna se zabetonovaným portálem. Vpravo proražený propustek a betonem přestříkané kamenné obložení stěny. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Portál a stěna na severní straně propustku (u výpusti). (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
    Pohled proti proudu potoka do nitra propustku od severu. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Výpusť parabolického propustku na severní straně. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Detail dlážděných šikmých okrajů koryta uvnitř propustku. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Po okraji koryta propustkem vedoucí úzká dřevěná lávka, která už však není kvůli hnilobě schůdná. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Pohled z římsy severní stěny mostu na nové koryto potoka, vytékajícího z nového propustku. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Západní konec stěny nad propustkem. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Východní konec stěny býval původně jejím středem. Klenba byla uprostřed stěny mostu. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Zazděný otvor, aby do nitra slepého průjezdu nikdo nemohl. Jak je patrné ze snímku, byl otvor zazděn vším, co bylo po ruce. Různými betonovými bloky, deskami, překlady apod. Je zvláštní, že se někdo zřejmě snažil, aby kamenný portál zůstal zachován a kousek kamenného obložení vlevo od něho také. Klidně mohlo být zastříkáno betonem všechno. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Pohled od portálu starého mostu k severu, do údolí potoka. Zatímco z nového propustku dnes teče regulovaný potok vlevo podél lesa, původní koryto vedlo středem údolí a různě se klikatilo. Dnes je na jeho místě louka a vpředu základna náspu. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Pohled z římsy starého mostu nahoru - na násep dálnice nad ním. Vpředu nízký násep původní dálnice, po níž dnes vede lesní cesta a vzadu vysoký násep dálnice D1. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Porada účastníků výpravy v roce 2007 na okraji jedné z nádrží čističek. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 27. ledna 2003.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek, Petr Lešek a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 23.3.2009.
 poslední změny na stránce: 27. března 2007