Sedlice - dálniční křižovatka D11 / R35 /exit 84/

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 Silvestr 2006 - po zprovoznění provizorního sjezdu z dálnice D11 - směr jízdy do Prahy

  Pohled po odbočení ze silnice II/324 - na zprovozněný poloviční profil budoucí R35, který zatím slouží jako přivaděč k dálnici D11. V budoucnu bude tato polovina R35 sloužit pro směr do Opatovic (do Olomouce). Pro opačný směr se připravuje profil vpravo, který však bude zprovozněn nejdříve po dokončení křižovatky s dálnicí D11 u Sedlic. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Příjezd po budoucí R35 od Libišan (od Olomouce) k rozestavěné křižovatce s dálnicí D11. Používána je zatím jen polovina profilu, sloužící obousměrnému provozu. Pravý profil má zatím jen základní vrstvu vozovky, protože nemůže být používán. V pozadí je vidět stavbu jednoho z mostů křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Pohled z budoucí R35 ve směru od Olomouce (od Libišan). Oba profily rychlostnice se zde odpojují a křižovatkou procházejí zvlášť. Profil od Olomouce se stáčí doprava, kde se vzadu za kupou hlíny najede na D11 do Hradce Králové (do Jaroměře) anebo přes most v pozadí se přijede k D11 do Prahy. Profil přicházející zleva zatím slouží ke sjezdu i nájezdu na D11 (do Prahy), ale potom se tudy bude od D11 pouze přijíždět. A to jak od Prahy, tak i od Hradce (od Jaroměře). (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Konec ramena křižovatky a vlastně i začátek R35 ve směru do Olomouce. Pohled od východu. Po tomto ramenu se bude k R35 přijíždět od D11. Rameno vede po náspu, protože k větvi od Prahy se připojuje i větev od Hradce, vedoucí po nadjezdu nad terénem. V tuto chvíli slouží rameno obousměrnému nájezdu na D11. Vlevo je vidět provizorní odbočku k polní cestě. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Pohled ze západního ramena křižovatky, sloužící dočasně obousměrnému nájezdu na D11. Po dokončení křižovatky bude sloužit k nájezdu na R35. Zleva se bude přijíždět z D11 od Prahy. Tato větev je už dokončena. Zprava po rozestavěném nadjezdu přes dálnici se bude přijíždět z D11 od Hradce (od Jaroměře). (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Začátek větve pro sjezd z D11 od Prahy. Pohled do protisměru. Dočasně slouží budoucí levý rychlý pruh (na snímku ten vpravo) - pro opačný směr jízdy, tedy k příjezdu na dálnici do Prahy. Vpravo je dálnice od Hradce. V pozadí je vidět krásnický nadjezd přes dálnici. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Pohled do protisměru dálnice v místě, kde začíná sjezd z dálnice od Prahy (vlevo). Zatím se tady na dálnici i najíždí. V pozadí krásnický nadjezd. Vpravo je vidět skleněná protihluková stěna na mostě přes potok Čertůvku. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Místo, kde provizorně začíná a končí dálnice u Sedlic. Doprava je zatím svedena obousměrně na jedno z ramen nedokončené sedlické křižovatky. Pohled ve směru do Prahy. Pod krásnickým nadjezdem už začíná skutečná dálnice. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)

 srpen 2006 - výstavba

 

Staveniště křižovatky při pohledu od jihu, ve směru dálnice D11 do Hradce Králové. Uprostřed snímku pilíř pro nadjezdovou rampu křižovatky. V pozadí nadjezd u Libišan. (Foto: Jan Vlasák, 19.8.2006)

 

Zemní práce na křižovatce s R35. Pohled k východu, směrem kterým R35 povede. V pozadí komíny opatovické elektrárny, u které bude křižovatka R35/R37. (Foto: Jan Vlasák, 19.8.2006)

 červenec 2006 - výstavba

  Pohled na staveniště křižovatky od jihozápadu. Úplně vzadu je nadjezd pro silnici u Libišan, který však optickým klamem vypadá, jako by stál na bílých sloupech vpředu. Tyto sloupy však patří ještě nevybudovaným nadjezdům pro ramena křižovatky. Vpředu je přeložka polní cesty a most přes Čertůvku. Hned za mostem vpravo je vidět odbočku k R35. (Foto: Jan Slovík, 23.7.2006)
  Staveniště křižovatky při pohledu od západu - od Prahy. Vlevo vzadu nadjezd pro silnici u Libišan. Vpředu most přes Čertůvku. (Foto: Jan Slovík, 23.7.2006)
  Pohled od západu do míst, kde budou tzv. spirálová ramena křižovatky. Po pilíři vzadu povede (zprava) nadjezd ramena od R35 a po táhlém oblouku se rameno napojí na dálnici D11 do Prahy (ještě před mostem přes potok). Po pilíři vpředu zase povede nadjezd ramena, vedoucí od D11 (z HK) k R35. I toto rameno povede velkým obloukem téměř ve tvaru spirály. Vzadu nadjezd u Libišan, který ke křižovatce nepatří. (Foto: Jan Slovík, 23.7.2006)
  Pohled od západu na staveniště začátku rychlostnice R35 směrem do Olomouce (doprava). V tomto prostoru se budou na R35 napojovat ramena od dálnice D11 a také k dálnici D11. V pozadí obec Libišany. (Foto: Jan Slovík, 23.7.2006)
  Halda zeminy, připravené pro tvorbu náspů k nadjezdům pro ramena křižovatky. Vpředu most přes potok Čertůvku, za nímž už viditelně odbočuje větev pro sjezd k R35 do Olomouce. (Foto: Jan Slovík, 23.7.2006)
  Pohled na křižovatku od západu. U nadjezdů byly zatím vybudovány jen středové pilíře. Zbytek stavby bude zřejmě dokončen až za provozu dálnice. U haldy vpředu bude rameno D11-R35 od HK, u haldy vzadu zase rameno R35-D11 směr Praha. U zadní haldy bude též větev R35-D11 do HK a u mostu vpředu větev D11-R35 od Prahy. (Foto: Jan Slovík, 23.7.2006)
  Staveniště křižovatky při pohledu ze silnice Praskačka-Sedlice (od severozápadu). Z této strany je patrná velká vzdálenost obou nadjezdů od sebe. (Foto: Jan Slovík, 23.7.2006)
  Celkový pohled od Praskačky - na staveniště severní části křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 23.7.2006)
  Zajímavý pohled od severozápadu na pilíře pro severní nadjezd křižovatky (z R35 na D11). V pozadí komíny opatovické elektrárny. Vpředu se připravuje plocha pro náspy ramen. Jiné pilíře nebo opěry zatím postaveny nebyly. Vybudovány jsou jen tyto dva sloupy vedle sebe ve středovém pásu dálnice. (Foto: Jan Slovík, 23.7.2006)
  Pohled od severozápadu na jižní nadjezd křižovatky, pro rameno z D11 k R35. Vpředu plocha pro násep. Po opěře nebo dalších pilířích ještě ani památky. I na tomto nadjezdu jsou vybudovány jen dva sloupy ve středovém pásu dálnice. (Foto: Jan Slovík, 23.7.2006)
  Halda zeminy mezi oběma pilíři, připravená pro vršení náspů. Pohled od severozápadu. (Foto: Jan Slovík, 23.7.2006)
  Severní část budoucí křižovatky, kde se od dálnice bude oddělovat rameno D11 od HK (zleva) k R35 do Olomouce. Pohled od západu - od Praskačky. (Foto: Jan Slovík, 23.7.2006)
  Celkový pohled na prostor křižovatky od severu. Vlevo vpředu pilíře severního nadjezdu, vpravo vzadu pilíře jižního nadjezdu. Vpředu před dálnicí, v prostoru mezi nimi, se zakládají náspy pro spirálová ramena křižovatky. Díky optickému klamu vypadá halda vlevo, jako by byla porostlá stromy. Zelený háječek je však pár stovek metrů od haldy. (Foto: Jan Slovík, 23.7.2006)
  Nedělní přehlídka zaparkované stavební techniky. Jako by to dělnici schválně naaranžovali. (Foto: Jan Slovík, 23.7.2006)
  Bagry a rypadla přibližně v místě, kde se budou na dálnici D11 připojovat (vpravo vzadu) větev od R35 a odpojovat rameno k R35 (vlevo vpředu). (Foto: Jan Slovík, 23.7.2006)
  Staveniště nadjezdu (vlevo) a křižovatky s R35 při pohledu od západu - od Praskačky. (Foto: Jan Slovík, 23.7.2006)

 květen 2005 - výstavba

  Letecký pohled na výstavbu dálnice ve směru do Hradce Králové. Vlevo obec Sedlice, vpravo Libišany. Obě obce spojuje silnice, pro kterou se přes dálnici buduje nadjezd (uprostřed snímku). Oproti stávající silnici bude nadjezd o pár metrů severněji (rozhrabaná zemina). Dole jsou vidět zemní práce na výstavbě dálniční křižovatky s rychlostní silnicí R35, která zde bude odbočovat do Olomouce (doprava). V pozadí je vidět Hradec Králové. Od nadjezdu je to ke konci úseku u Hradce Králové jen necelých 5000 metrů, ale kvůli problémům s vyvlastněním pozemků se stále nesmí stavět. Doprava z dálnice proto bude patrně svedena okolo Libišan na silnici II/333 a dočasně pokračovat do Hradce Králové tudy. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)
  Letecký pohled na výstavbu dálnice D11 v prostoru budoucí křižovatky s R35. Pohled od jihu. Vlevo Sedlice, vpravo vzadu Práskačka. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)
  Letecký pohled na výstavbu dálnice D11 směrem do Prahy. Pohled od východu. Vpravo Sedlice, vlevo vzadu Práskačka. Vpravo dole prostor budoucí křižovatky s R35. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

 říjen 2004 - před zahájením výstavby

  Panoramatický pohled od severu - ze silnice Libišany-Sedlice. V tomto prostoru vyroste křižovatka mezi dálnicí D11 a rychlostnicí R35. Dálnice D11 povede od Prahy (zprava okolo stromů) doleva (kde jsou stromy u silnice). R35 bude na této křižovatce začínat a směrem do Olomouce povede přes les v pravé části snímku. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Panoramatický pohled na výstavbu dálnice D11 od Prahy (zprava). Křižovatka s R35 bude přibližně tam, kde končí skrývka ornice (vlevo). Nad tímto levým koncem hromady jsou patrné komíny opatovické elektrárny, okolo níž odtud povede R35. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled od Sedlic do míst, kudy od křižovatky s D11 povede R35 k Opatovicím nad Labem. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled ze silnice z Libišan do Sedlic - od východu. Prostor pro křižovatku D11/R35. V levé části snímku je vidět hřbitov, u kterého se již staví nadjezd přes dálnici pro silnici ze Sedlic do Starých Ždánic. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled od západu - ze silnice Sedlice-Staré Ždánice, ve směru dálnice D11 do Hradce Králové. V prostoru na snímku se bude stavět křižovatka mezi D11 a R35. V pozadí obec Libišany. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
       

 zpět na interaktivní mapu D11  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na interaktivní mapu R35  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D11
 zpět na seznam fotogalerie R35
 interaktivní mapa D11  (otevření mapy v novém okně)
 interaktivní mapa R35  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 30. května 2005.
 doplněno a upraveno 1.1.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008