Bravantice - dálniční křižovatka se silnicí II/647 (exit 342 / Bílovec)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 červenec 2007 - výstavba

  Pohled z nadjezdu na dálnici směrem do Prahy. Vlevo vzadu odbočovací větev pro sjezd od Prahy. Vpravo vzadu obchvat Bravantic směrem do Studénky. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Jižní rameno křižovatky s větvemi pro nájezd na dálnici do Ostravy (vlevo) a sjezd z dálnice od Prahy (vpravo vzadu). (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Pohled z nadjezdu na dálnici směrem do Ostravy. Vlevo severní rameno křižovatky s nájezdovou a výjezdovou větví. V pozadí most přes polní cestu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Pohled pod nadjezdem na dálnici směrem do Ostravy. Vlevo severní rameno křižovatky s nájezdovou a výjezdovou větví. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Úprava středního dělícího pásu a pokládka kanalizačních žlabů. Vlevo nájezd na dálnici do Ostravy. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Již upravená krajnice vozovky a svah u směru dálnice do Prahy. Pohled od nadjezdu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Západní konec nadjezdu přes dálnici. Stavební dvůr se již pomalu likviduje. Vzadu je dálnice směrem do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Detail kamenného obložení svahu pod západní opěrou mostu. Uprostřed je vybudován kamenný žlab pro odvod dešťové vody z kanalizace mostu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Detail dilatačních spár na krajnici vozovky. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)

 listopad 2006 - výstavba

  Most pro přeložku silnice I/47 s křižovatkou. Pohled od jihu. Vlevo vpředu se připravuje betonáž pro připojovací pruh nájezdu, který je vlevo před mostem.(Foto: Martin Vavřinka, 17.11.2006)
  Čerstvý cementobetonový povrch dálnice mezi mostem přes silnici do Studénky a křižovatkou Bravantice (v pozadí). Vlevo se rozkládá stavební dvůr, mezi nímž a dálnicí vede silniční obchvat. Pohled k severovýchodu. (Foto: Martin Vavřinka, 17.11.2006)
  Nový silniční obchvat, odklánějící dopravu mezi Klimkovicemi a Studénkou mimo obec Bravantice. Pohled ve směru do Klimkovic - k severovýchodu. Obchvat byl vybudován podél dálnice (vpravo). Stavební dvůr (vlevo) se rozkládá mezi starou silnicí I/47 a obchvatem. (Foto: Martin Vavřinka, 17.11.2006)
  Pohled k severu, ze silničního obchvatu Bravantic - na jeho napojení na starou silnici I/47, v prostoru dálniční MÚK Bravantice. Doleva se odbočuje na I/47 do Bílovce, doprava do Ostravy. Rovně se bude přijíždět k nájezdu na dálnici ve směru do Prahy (a přijíždět ze sjezdu od Ostravy). Most přes dálnici se nachází vpravo mimo záběr. (Foto: Martin Vavřinka, 17.11.2006)
  Nájezd na dálnici ve směru do Prahy. Vzadu se teprve buduje sjezd z dálnice od Ostravy. Pohled od jihu, z mostu silnice I/47 - na dálnici do Ostravy (dozadu). (Foto: Martin Vavřinka, 17.11.2006)
  Pohled z mostu přeložky silnice I/47 k západu - do Bravantic (Bílovce). Vlevo se odbočuje na obchvat, vedoucí do Studénky. Vpravo se bude odbočovat k nájezdu na dálnici do Prahy (a přijíždět z dálnice od Ostravy). (Foto: Martin Vavřinka, 17.11.2006)
  Pohled z mostu, pro přeložku silnice I/47, na dálnici do Ostravy. Vpředu vpravo je vidět torzo původní silnice I/47, která vedla o pár metrů severněji, než její přeložka. V pozadí se staví dálniční most přes polní cestu. (Foto: Martin Vavřinka, 17.11.2006)
  Panoramatický záběr staveniště východního ramene křižovatky. Pravou větví se bude sjíždět z dálnice od Prahy, levou větví se bude najíždět na dálnici do Ostravy. Úplně vlevo je most pro silnici I/47. Z tothoto záběru je také dobře vidět, že betonový povrch dálnice není jednolitý, jak se někdy zdá, ale skládá se z více částí (kostek), mezi nimž jsou tenké dilatační spáry. (Foto: Martin Vavřinka, 17.11.2006)

 září 2006 - výstavba

  Celkový pohled od severu na zprovozněný nadjezd přes dálnici. Ta se staví dozadu směrem do Prahy. Silnice přes most vede dozadu směrem do Bravantic. Vlevo vzadu za mostem je vidět část ramena křižovatky. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Úprava zářezu pro dálnici, severně od mostu. Pohled od severu, dozadu vede trasa dálnice do Prahy. Doleva za mostem se odbočuje na novou silnici III. třídy do Studénky, která byla postavena podél dálnice a tvoří v tomto směru jakýsi jihovýchodní obchvat Bravantic (vzadu). Dříve se do Studénky odbočovalo až uprostřed Bravantic. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Zemní práce v prostoru křižovatky - severně od mostu přes dálnici. Pohled od severovýchodu. Most je vidět vzadu. Objížďka staveniště, která vedla těmito místy podél nového mostu, již byla rozbagrována. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled z prostoru bravantické křižovatky k severu, ve směru dálnice do Ostravy. Vpravo se podél dálnice staví přeložka polní cesty, která bude dálnici podcházet pod mostem vzadu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Původní silnice I/47  z Ostravy, která v těchto místech ostře křížila trasu dálnice, je již přerušená. Podle stop od nákladních vozidel už slouží pouze k příjezdu ke staveništi a k nové polní cestě (doprava). Nová přeložka silnice vede hned za haldou navlevo. Bravantice se nacházejí vzadu v údolí. Pohled od severovýchodu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled k severovýchodu, ve směru silnice I/47 do Ostravy. V těchto místech se až do dokončení mostu muselo odbočovat na objízdnou komunikaci. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled od severovýchodu, ve směru silnice I/47 do Bravantic. Vlevo již zprovozněná nová silnice vedoucí k mostu přes dálnici. Vzadu je vidět tabule, informující o odbočovacím pruhu k nájezdu na dálnici do Ostravy. Vpravo na snímku je část staré silnice I/47 a objízdné komunikace, po které se jezdilo během stavby mostu přes dálnici. Nyní je tato komunikace vzadu za kopcem rozbagrována a slouží jako příjezd k polní cestě. Uprostřed snímku je vidět torzo původního směru silnice I/47, která se však křížila s dálnici ve velice ostrém úhlu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)

 březen 2006 - výstavba

  Stavba nadjezdu přes dálnici pro současnou silnici I/47. Pohled od západu, ve směru silnice do Ostravy. Dálnice D47 povede do Ostravy doleva. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Staveniště západní opěry mostu přes dálnici. Pohled od severu. Vzadu se rýsuje těleso dálnice a nájezdových ramen křižovatky. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Pohled ze silnice I/47 na stavbu dálnice od křižovatky směrem do Ostravy. Vzadu se staví most přes polní cestu, vpředu je rozestavěné rameno křižovatky pro nájezd na dálnici do Prahy a sjezd od Ostravy. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Pohled ze silnice I/47 na stavbu východní opěry mostu. Po dokončení mostu bude tato silnice rozbagrována a uvolní místo zářezu dálnice. Vzadu je vidět již rozestavěné rameno křižovatky pro nájezd na dálnici do Ostravy a sjezd od Prahy. Pohled od severu. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Pohled ze silnice I/47 k jihu. Za betonovými svodidly se staví most a vzadu je vidět těleso dálnice směrem do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

 srpen 2005 - výstavba

  Stará silnice I/47 v místě budoucí dálniční křižovatky. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Zakládání východní opěry mostu přes dálnici. Pohled ve směru nové silnice do Ostravy. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Výstavba mostu pro stávající silnici I/47 přes dálnici. Panoramatický pohled ve směru silnice do Ostravy (doleva), dálnice bude most podcházet - doprava směrem do Prahy. Vzadu skrývka zeminy z jednoho z ramen křižovatky, pro sjezd a nájezd na dálnici směrem do Ostravy. V pozadí Beskydy. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Dálniční těleso směrem do Ostravy. V pozadí na kopci areál klimkovických lázní. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Panoramatický pohled na výstavbu západní větve křižovatky pro sjezd a nájezd ve směru do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)

 září 2004 - výstavba

  Staveniště dálnice a stará silnice I/47 u Bravantic. (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)
  Zemní práce v prostoru dálniční křižovatky u Bravantic. (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)

 srpen 2004 - výstavba

  Současná silnice I/47, kterou v těchto místech překříží dálnice D47 s mimoúrovňovou křižovatkou. (Foto: Karel Duba, 19.8.2004)
  Skrývka v prostoru křižovatky. Pohled ve směru do Lipníku. (Foto: Karel Duba, 19.8.2004)
  Prostor křižovatky u Bravantic ve směru do Ostravy. V pozadí vlevo sanatorium v Klimkovicích. (Foto: Karel Duba, 19.8.2004)
  Vytyčovací prvky křižovatky. Pohled ve směru do Ostravy. (Foto: Karel Duba, 19.8.2004)
  Vytyčovací prvek křižovatky u Bravantic. (Foto: Karel Duba, 19.8.2004)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D1
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 13. září 2004.
 doplněno a upraveno 11.9.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008