Lochkov - dálniční most přes údolí Lochkovského potoka (460m)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 březen 2009 - výstavba

Příjezd ke staveništi mostu po silnici II/599 z Radotína. (foto: Jan Slovík, 8.3.2009)
Severní část mostu při pohledu od západu, ze silnice II/599. Přímo nad projíždějícími vozidly vyrůstá šikmá vzpěra. (foto: Jan Slovík, 8.3.2009)
Stavba šikmé vzpěry nad silnicí II/599. Pohled od východu. (foto: Jan Slovík, 8.3.2009)
Prodlužování mostovky od severní opěry čím dál více nad údolí. Pohled od východu. (foto: Jan Slovík, 8.3.2009)
Širokoúhlý záběr stavby mostu od východu - od Lochkova. (foto: Jan Slovík, 8.3.2009)

 leden 2009 - výstavba

Stavba mohutné šikmé vzpěry na severní stráni, která bude pomáhat nést mostovku společně s klasickými pilíři. Pohled ze silnice II/599, která vede přímo pod vzpěrou a proti pádu materiálu na vozidla je budováno jakési zastřešení. (foto: © doxtan, 3.1.2009)
Pohled vzhůru na vysoký pilíř, který se ani nevejde do záběru. (foto: © doxtan, 3.1.2009)
Pilíře na jižní stráni údolí. (foto: © doxtan, 3.1.2009)
Stavba mohutné šikmé vzpěry, která bude pomáhat nést mostovku společně s klasickými pilíři. (foto: © doxtan, 3.1.2009)
Pohled z údolí k severu. (foto: © doxtan, 3.1.2009)
Zahájení montáže mostovky od severního konce mostu. (foto: © doxtan, 3.1.2009)
Podpůrné lešení, které bude podpírat mostovku během její betonáže mezi pilíři. (foto: © doxtan, 3.1.2009)
Detail posuvné skruže bednění. (foto: © doxtan, 3.1.2009)
Detail mohutné posuvné skruže pro bednění na severním konci mostovky. Vlevo vzadu je vidět nový zářez pro přeložku silnice II/599. (foto: © doxtan, 3.1.2009)
Pohled na údolí s pilíři z náhorní plošiny jižně od Lochkova. (foto: © doxtan, 3.1.2009)

 červenec 2008 - výstavba

Zářez R1, přes který se vzadu staví nadjezd. Pohled od mostu přes Lochkovské údolí ve směru R1 do Jesenice. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Rozšířený záběr z jižního předmostí k severu. Vlevo stavba mostu, vpředu  se základy pilířů a opěry. Vpravo vzadu horní konec lochkovského údolí s Lochkovem. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Stavba mostu při pohledu z jižního předmostí, ve směru R1 do Slivence. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Budoucí most od jihu k severu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Průhled mezi pilíři od jihu k severu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Staveniště u severní opěry, při pohledu přes údolí od jihu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Pohled od rybníčku na dně údolí k severnímu konci mostu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Postupná montáž a betonáž pilíře mostu na jižní straně údolí. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Mohutný betonový pilíř, připomínající mramorový monolit, už nyní dosahuje výšky třinácti pater panelového domu. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Pilíře na severní straně údolí. Vpředu mohutný široký pilíř, který ponese oba směry silnice. Vzadu stojí zdvojený pilíř, či spíše dva propojené pilíře. Přesně takový typ dodnes stojí na tzv. Hitlerově dálnici u Brněnské přehrady. (foto: © doxtan, 27.7.2008)
Pohled na údolí s pilíři z náhorní plošiny jižně od Lochkova. (foto: © doxtan, 27.7.2008)

 duben 2008 - výstavba

Klesání trasy R1 k severnímu předmostí. Pohled od severu - z lochkovské křižovatky. Vpravo vyčnívá objekt radotínské cementárny. V pozadí vysílač Cukrák. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Pohled od jihu k severnímu konci mostu. Vzadu se již tyčí konstrukce krajních pilířů, zatímco vlevo v údolí se teprve vrtají piloty. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Pohled od jihu přes silnici II/599 (dole) na stavbu krajních pilířů a opěry na severním konci mostu. Za silnici je zpevněný svah, pod nímž se nacházejí základy pro další pilíře. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Zpevněný svah proti sesuvu na základy pilířů v údolí. Nahoře stavba krajních severních pilířů. Pohled od jihu, ze silnice II/599. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Pohled od silnice II/599 k jižnímu konci budoucího mostu se základy pilířů. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Základy krajního jižního pilíře a jižní opěry (nahoře). (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Zpevněný svah proti sesuvu na základy pilířů v údolí. Ve svahu jsou vidět základy dalších pilířů. Pohled k jižní části mostu. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Detail základů s armaturou pro napojení železobetonové konstrukce pilířů v údolí. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Vrtání pilot pro základy pilířů na dně údolí. Pohled od severovýchodu, ze silnice II/599. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Stavební dvůr na severním předmostí. Vpředu staveniště lochkovské křižovatky, v pozadí stavba trasy R1 na druhé straně údolí. (foto: © doxtan, 18.4.2008)
Stavba R1 od tunelu k mostu přes Lochkovské údolí (vzadu uprostřed). Vlevo se staví most přes Slavičí údolí. (foto: © doxtan, 18.4.2008)

 prosinec 2007 - výstavba

Stráň na severu údolí, se základy pilířů mostu. Vpředu vede spodní část silnice II/599, doleva směrem do Radotína. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Stráň na severu údolí, se základy pro pilíře mostu. Vpředu vede spodní část silnice II/599, doleva směrem do Radotína. Nahoře pod severní opěrou vede horní část silnice doleva směrem ke křižovatce Slivenec. Serpentina se nachází vpravo mimo záběr. Pohled z protější stráně. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Staveniště na severním konci mostu. Vzadu již vybetonovaná část krajní opěry, před níž vede silnice II/599. Vzadu za touto opěrou se buduje severní opěra. Vpředu ohrazená jáma pro základy prvního pilíře od severu. Pohled z protější stráně. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
První (krajní) pilíř od severu, při pohledu ze silnice II/599 směrem ke křižovatce Slivenec. Tento pilíř je oproti ostatním velice nízký. Vzadu za pilířem se staví severní opěra. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Pohled z horní části silnice II/599 - dolů do údolí, ve směru mostu k jeho jižnímu konci. Vpředu základy pro druhý pilíř od severu. Vzadu protější stráň na jižní straně údolí. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Staveniště na jižní straně údolí s hlubokými odkopy pro základy vysokých pilířů. Nahoře stojí již částečně vybetonovaný krajní pilíř, za nímž hned bude jižní opěra. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Pohled od severu na jižní předmostí, kudy R1 povede v mírném zářezu až k následujícímu mostu přes silnici. Vlevo vzadu halda skryté zeminy, která později poslouží jako protihlukový val. Podél valu byla vybudována přístupová cesta ke staveništi mostu, spojující i staveniště radotínského tunelu. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Stráň na jižní straně údolí, při pohledu ze silnice II/599. Vpředu cesta ke staveništi, odbočující ze silnice. Úplně nahoře na kopci je vidět stěnu jižní opěry. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Detail odkopu pro umístění základů pilíře v prudké stráni na jihu údolí. Aby se hrana hlubokého odkopu neutrhla, byla zemina zpevněna betonovým nástřikem. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Severní předmostí mostu, při pohledu ve směru R1 do Lahovic. V pozadí se na druhé straně údolí staví jižní opěra a vlevo vzadu zářez. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Širokoúhlý snímek severního předmostí od severozápadu, ve směru R1 (vlevo) do Lahovic. Vpředu pozůstatek původní silnice II/599 do Radotína (doprava), která se vpravo zařezávala do zářezu. Nově se v těchto místech bude napojovat nájezdová větev křižovatky. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Zářez pro R1 mezi křižovatkou a mostem přes Lochkovské údolí. (foto: © doxtan, 30.12.2007)
Staveniště na severním předmostí mostu při přiblíženém pohledu ze silnice Slivenec-Lochkov (od severovýchodu). (foto: © doxtan, 30.12.2007)

 květen 2007 - výstavba

Staveniště mostu při pohledu od východu - z polí u portálu radotínského tunelu (vlevo mimo záběr). V pozadí radotínský kamenolom. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Jižní svah údolí, při pohledu ve směru R1 do Lahovic. Byla provedena skrývka zeminy a ve svahu je upravován terén (schody) pro založení pilířů. Okolo staveniště jsou vybudovány nízké ohrádky proti vniknutí drobných živočichů pod kola stavebních strojů. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Severní svah údolí, při pohledu od jihu - ve směru R1 do Slivence. Vpředu místní komunikace. Vzadu vede pod svahem silnice II/599. Ta se vpravo mimo záběr stáčí prudkou serpentinou doleva a šplhá po svahu přes staveniště mostu ke Slivenci. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Jižní svah při pohledu ze spodní části silnice II/599. Vpředu vpravo je vidět stavidlo rybníčku. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Pohled na jižní svah ze serpentin silnice II/599(z horní části silnice). Vlevo zahrady a domy na okraji pražského Lochkova. (foto: © doxtan, 26.5.2007)
Pohled na stavbu R1 ve směru do Lahovic, kousek za křižovatkou ve Slivenci. Vzadu začíná severní hrana hlubokého Lochkovského údolí (vlevo). Protože most bude k jihu poměrně prudce klesat, musel být na severním předmostí vyhlouben zářez. Vpravo vede silnice II/599 do Radotína, která se stáčí k horní serpentině. V pozadí vysílač na Cukráku a před ním radotínský kamenolom. R1 se s mostem se však stáčí prudce doleva. (foto: © doxtan, 26.5.2007)

 90.léta 20.stol. - projekt

Vizualizace mostu přes údolí. Pohled od Lochkova (od východu). Vpředu křižovatka silnice II/599 s odbočkou do Lochkova - serpentina. (foto: archiv)
zákres trasy okruhu do leteckého snímku. (foto: archiv)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R1
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 3. srpna 2003.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 10.3.2009.
 poslední změny na stránce: 10. března 2007