Nová Ruda - dálniční křižovatka s Tanvaldskou ulicí (MÚK Tanvaldská)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Křižovatka v Nové Rudě s Tanvaldskou ulicí, po které dosud vedla stará silnice I/14, je velice atypická. Tanvaldská ulice totiž podchází novou komunikaci v jakémsi krátkém tunelu - pod přesypaným mostním objektem. Hned vedle křižovatky nová I/14 ústí do dvou tunelů (pro každý směr jízdy jeden). Každý tunel přitom začíná jinde než ten druhý.
 

 červen 2008 - před zprovozněním

Panoramatický záběr prostoru celé křižovatky ze stráně na jihovýchodu. Zprava přichází nová silnice od Jablonce, zleva pod kopcem stará. V pozadí tunel. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

Hlavní část křižovatky od jihovýchodu. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

Sjezd ve směru od Jablonce. V pozadí zpevňování svahů. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

Sjezd za tunelem (ve směru od Liberce) na starou silnici I/14. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

 duben 2008 - výstavba

Nájezd křižovatky ve směru silnice do centra Liberce. (směr Zelené Údolí). Dokončuje se výstavba opěrné zdi, která bude přecházet v protihlukové stěny. Pohled od tunelu do protisměru. (Foto: Vít Hovorka, 23.4.2008)

 březen 2008 - výstavba

Pohled přes křižovatku a most přes Tanvaldskou ulici - na dokončovanou silnici směrem do Jablonce. V pozadí nadjezd pro komunikaci mezi pivovarem a vratislavickým hřbitovem. Na MÚK probíhají sadové úpravy - výsadba stromů a křovin. Na nadjezdu místní komunikace nad pivovarem je dokončena betonáž základní mostovky. (Foto: Vít Hovorka, 16.3.2008)

Podél odbočovací větve pro sjezd ve směru od Liberce probíhá betonáž a zpevňování břehu. (Foto: Vít Hovorka, 16.3.2008)

 listopad 2007 - výstavba

Pohled z mostu nové silnice k severu - na křižovatku Tanvaldské ulice (staré I/14) s příjezdem k pivovaru (doprava) a severním ramenem MÚK (vlevo) pro sjezd od Jablonce a nájezd do Liberce. Dříve se v těchto místech napojovala šikmo zleva Pivovarská ulice. (Foto: Vít Hovorka, 5.11.2007)

 září 2007 - výstavba

Pohled ze stráně nad křižovatkou s Tanvaldskou ulicí - k západu, na staveniště tunelu a ramen křižovatky. Vlevo se na rameno křižovatky napojuje zbytek přerušené Pivovarské ulice. V pozadí Zelené Údolí. (Foto: Ludmila Koukolíková, 16.9.2007)

Pohled ze stráně nad křižovatkou s Tanvaldskou ulicí - k severozápadu, na staveniště severního ramene křižovatky. Doprava vede Tanvaldská ulice se starou silnicí I/14 do centra Liberce. Z ní odbočuje cesta k pivovaru. (Foto: Ludmila Koukolíková, 16.9.2007)

Budování opěrné zdi podél odbočné větve křižovatky pro sjezd z nové silnice od Liberce. Vlevo vzadu za kupou se buduje větev pro nájezd do Jablonce. Pohled ze "střechy" galerie tunelu. (Foto: Vít Hovorka, 23.9.2007)

Pohled ze "střechy" tunelové galerie k východu - na pokračování silnice směrem do Jablonce. Zprava se napojuje nájezd křižovatky. Uprostřed snímku vede silnice po mostě přes Tanvaldskou ulici. Vzadu vedle sloupu vysokého napětí se staví nadjezd pro polní cestu. (Foto: Vít Hovorka, 23.9.2007)

Pohled od jihu na nový severní konec Pivovarské ulice, který bude napojen na jižní rameno křižovatky. Původně vedla ulice přímo, tam kde je násep. Vzadu vedle náspu je most přes Tanvaldskou ulici a za ním komín pivovaru. (Foto: Vít Hovorka, 23.9.2007)

 červenec 2007 - výstavba

Pohled z cesty od pivovaru - na stavbu křižovatkového ramene pro nájezd na I/14 do Liberce. V opačném směru budou vozidla po rameni sjíždět směrem od Jablonce. (Foto: Vít Hovorka, 31.7.2007)

Pohled k jihu z cesty od pivovaru - na podjezd v Tanvaldské ulici (stará I/14 ve směru do Vratislavic) pod nedokončenou novou I/14. (Foto: Vít Hovorka, 31.7.2007)

Pohled od jihu na podjezd v Tanvaldské ulici (stará I/14 ve směru do Liberce) pod nedokončenou novou I/14. Vpředu se staví přípojka jižního ramene mimoúrovňové křižovatky. (Foto: Vít Hovorka, 31.7.2007)

Pohled k západu - na sjezd z nové I/14 (ve směru od Liberce) k Tanvaldské ulici. Dozadu se bude naopak najíždět na novou I/14 směrem do Jablonce. Vzadu vlevo bude na toto rameno napojena zbylá část Pivovarská ulice, která byla stavbou MÚK přetnuta a zkrácena. (Foto: Vít Hovorka, 31.7.2007)

Výstavba jižního ramene křižovatky a jeho napojení na novou I/14. Vzadu stavba tunelu. Vlevo dočasné zpevnění svahu u sloupu elektrického vedení. (Foto: Vít Hovorka, 31.7.2007)

Pohled od tunelu ve směru do Jablonce - na most přes starou silnici I/14 (Tanvaldskou ulici). Vpředu se staví větve sjezdu a nájezdu jižního ramene křižovatky. (Foto: Vít Hovorka, 31.7.2007)

Pohled ze zářezu východně od křižovatky. Vzadu jsou znatelné betonové stěny tunelu, ale most přes Tanvaldskou ulici uprostřed snímku je zakryt zeminou tělesa. Vlevo v pozadí Ještěd. (Foto: Vít Hovorka, 31.7.2007)

 květen 2007 - výstavba

Pohled ze "střechy" tunelu směrem k MÚK Tanvaldská. Most přes Tanvaldskou ulici (v pozadí) je už zasypán zeminou a vše srovnáno a uválcováno do roviny. Právě probíhá betonáž zbytku tunelu na východě. (Foto: Vít Hovorka, 13.5.2007)

Stavba odbočovací větve křižovatky Tanvaldská. Pohled ze střechy tunelu k východu. V těchto místech se bude ve směru do Jablonce hned za tunelem sjíždět do Tanvaldské ulice (stará I/14). (Foto: Vít Hovorka, 13.5.2007)

 prosinec 2006 - výstavba

Pohled z balkonu řadového domku. Násep silnice je již téměř dosypán k mostu a halda vlevo takřka zmizela. (Foto: Ludmila Koukolíková, 2.12.2006)

Celkový pohled od jihovýchodu na prostor křižovatky (vpředu) a tunelu (vlevo vzadu). Na mostě křižovatky jsou prováděny hydroizolační nátěry. Zároveň jsou budována předmostí navážením zeminy. Objížďku Pivovarskou ulicí už zasypal násep nové silnice. Silnice I/14 už za pár dní povede pod mostem. (Foto: Ludmila Koukolíková, 2.12.2006)

Pohled od severu - na takřka dokončený most přes starou silnici I/14. Silnice pod mostem je sice ještě zavřená, ale objížďka okolo něho už byla zasypána náspem. Řidiči budou proto budou muset ještě několik dní jezdit dlouhou objížďkou přes Zelené Údolí. (Foto: Ludmila Koukolíková, 2.12.2006)

Pohled na most - z prostoru budoucího jižního ramene křižovatky. Tam kde je navezen čerstvě písek, vedla Pivovarská ulice. (Foto: Ludmila Koukolíková, 2.12.2006)

Pohled na jižní bok mostu odshora. Protože násep bude poměrně vysoký, musí mít širokou základnu - poměrně širší než je most. Proto je výjezd z podjezdu zpevněn a namísto betonové stěny byly použity moderní kamenodrátěné bloky - gabiony. (Foto: Ludmila Koukolíková, 2.12.2006)

Pohled na mostovku od západu, ve směru do Jablonce. Jak je patrné z náspu v pozadí, není ještě výška tělesa pro vozovku definitivní. (Foto: Ludmila Koukolíková, 2.12.2006)

 listopad 2006 - výstavba

Pohled od západu na hutnění náspu. Na mostě se dokončují betonáže bočních stran. (Foto: Ludmila Koukolíková, 3.11.2006)

Halda vlevo již začíná ubývat a na předmostí mostu začíná vyrůstat násep. Z mostu již zmizelo lešení a bednění. Pohled od západu. (Foto: Ludmila Koukolíková, 17.11.2006)

 říjen 2006 - výstavba

Staveniště mostu, který má čerstvě uloženou mostovku. Začíná se hutnit násep, na nějž se odebírá materiál z haldy vlevo. Pohled od západu - z balkonu řadového domku. (Foto: Ludmila Koukolíková, 28.10.2006)

Celkový pohled na staveniště křižovatky od západu - ve směru nové silnice do Jablonce. Vzadu se dokončuje betonáž konstrukce mostu přes starou silnici I/14. Vpředu se provádí překládka parovodu a elektrického vedení. (Foto: Vít Hovorka, 22.10.2006)

 září 2006 - výstavba

Stavba mostu přes Tanvaldskou ulici (starou silnici I/14). Pohled od jihu - z objízdné komunikace. Obě opěry, východní (vpravo) i západní jsou již dokončeny a brzy se na ně umístí mostovka. Z obou stran bude k opěrám dosypán vysoký násep. (Foto: Vít Hovorka, 12.9.2006)

Celkový pohled na stavbu mostu přes Tanvaldskou ulici (starou silnici I/14). Nová čtyřpruhová silnice do Jablonce povede dozadu po vysokém náspu. Mezi parovodem a ohradou je vidět objížďka staveniště. Po dokončení mostu bude Pivovarská ulice, po níž objížďka vede, zasypána. Vpravo dole příjezdová cesta ke staveništi křižovatky a tunelu. (Foto: Vít Hovorka, 12.9.2006)

Detailní pohled na most od západu, ve směru trasy do Jablonce. Opěry jsou v zákrytu - ta blíže k nám je západní. (Foto: Vít Hovorka, 12.9.2006)

 červenec 2006 - výstavba

Výsypka v prostoru staveniště křižovatky, kde je zatím hromaděna zemina z hloubeného tunelu. Později bude zemina použita k zasypání tunelu a vytvoření náspu mostu přes Tanvaldskou ulici. (Foto: Ludmila Koukolíková, 1.7.2006)

Pohled od jihu na staveniště mostu přes Tanvaldskou ulici - starou silnici I/14 ve směru od Jablonce. Po obou stranách staré silnice již vyrůstají základové patky pro opěry. Vzadu vlevo obrovská výsypka vytěženého materiálu ze zářezu tunelu. (Foto: Ludmila Koukolíková, 1.7.2006)

Stavba východní opěry mostu přes Tanvaldskou ulici. Detail armování železných prutů a bednění, připravené pro betonáž. Základy pilotů jsou již vybetonovány. Pohled od severu. (Foto: Vít Hovorka, 2.7.2006)

Pohled Pivovarské ulice k severovýchodu, do prostoru budoucí MÚK. Uprostřed snímku je vybudovaná provizorní komunikace, spojující Tanvaldskou s Pivovarskou ulicí, na kterou je zatím sveden provoz a vedena po ní objížďka staveniště. Vzadu pod svahem se staví most přes Tanvaldskou ulici. (Foto: Vít Hovorka, 2.7.2006)

Pohled od severu na starou silnici I/14 s Tanvaldskou ulicí. V tuto chvíli je část Tanvaldské uzavřena a dočasná objížďka vedena sousední Pivovarskou ulicí. V pozadí vpravo silo. Vlevo zářez pro pokračování silnice směrem do Jablonce. (Foto: Vít Hovorka, 2.7.2006)

Hloubení tunelu mezi křižovatkou a tramvajovou tratí, od které je fotografováno. Zemina se z místa budoucího tunelu vozí dozadu na "provizorní" hromady. Pohled od západu ve směru budoucí silnice do Jablonce. (Foto: Vít Hovorka, 2.7.2006)

 červen 2006 - výstavba

Pohled od východu - z kopce nad trasou silnice, na staveniště křižovatky. Dole Pivovarská ulice s provizorní spojkou do Tanvaldské ulice. Vzadu probíhá hloubení zářezu pro tunel. (Foto: Ludmila Koukolíková, 9.6.2006)

Pohled od východu na základy pro východní opěru mostu přes Tanvaldskou ulici - starou silnici I/14. (Foto: Ludmila Koukolíková, 9.6.2006)

Vybetonované piloty pro založení jedné z opěr mostu přes Tanvaldskou ulici - silnici I/14. Na těchto pilotách bude vznikne pata opěry. Pohled od jihu. (Foto: Ludmila Koukolíková, 9.6.2006)

 průběh května 2006 - výstavba

Pohled od západu (od tramvajové trati) na staveniště budoucí MÚK Tanvaldská. Zatím je zde shrnuta ornice a pokračuje se s budováním přeložek sítí. Pod skrývkou vpředu bude vyhlouben zářez pro tunel. (Foto: Vít Hovorka, 6.5.2006)

Pohled z prostoru budoucí křižovatky Tanvaldská k západu, ve směru trasy budoucí silnice I/14 do centra. Pod horkovodem byl přednostně vyhlouben hluboký zářez, aby mohla podjíždět stavební technika. Někde v těchto místech se bude vjíždět do tunelu. (Foto: Vít Hovorka, 6.5.2006)

Výstavba křižovatky při pohledu od severozápadu. Pod zářezem ve svahu probíhá navrtávání základů pro betonáž opěry mostu přes Tanvaldskou ulici (starou silnici I/14). (Foto: Ludmila Koukolíková, 13.5.2006)

Stavební ruch při práci v zářezu (vzadu). Vpředu skývka zeminy. (Foto: Ludmila Koukolíková, 17.5.2006)

V prostoru budoucí křižovatky je prováděn značný přesun zeminy a to se z této strany ještě ani nezačal hloubit tunel. Pohled od severu, ze zahrad řadových domů, jejímž obyvatelům musí výstavba dosti obtěžovat život hlukem a prachem. (Foto: Ludmila Koukolíková, 19.5.2006)

Během výstavby křižovatky, hlavně mostu, budou sloužit různé přeložky a objížďky. Vpravo cca 100 metrů dlouhá objížďka po Pivovarské ulici. (Foto: Ludmila Koukolíková, 19.5.2006)

Celkový pohled na staveniště křižovatky od jihovýchodu - z kopce nad starou silnicí I/14. Vzadu hloubení zářezu pro tunel. Dole spojka, vybudována k objíždění staveniště. Uprostřed Pivovarská ulice, dole mimo záběr Tanvaldská ulice se silnicí I/14. V pozadí rochlické sídliště. (Foto: Ludmila Koukolíková, 21.5.2006)

Hloubení zářezu pro tunel, při pohledu z okolních kopců (od jihovýchodu). Uprostřed snímku je Pivovarská ulice. (Foto: Ludmila Koukolíková, 21.5.2006)

Spojka, umožňující přejíždět z Tanvaldské (vpředu) do Pivovarské ulice (vzadu), kudy vede objížďka. Vpředu vpravo uzavřená silnice I/14. Pohled od východu. V pozadí výsypka zeminy, odtěžené ze zářezu tunelu. (Foto: Ludmila Koukolíková, 21.5.2006)

 červen 2005 - výstavba

Pohled z vyhloubeného zářezu u Tanvaldské ulice. V pozadí je louka, pod níž bude zbudován hloubený tunel. Vzadu na horizontě povede nad tunelem tramvajová trať. Podél Pivovarské ulice (mezi plotem a parovodem) probíhá kácení dřevin. Vpředu Tanvaldská ulice po níž vede současná silnice I/14 a přes kterou bude pro novou čtyřproudovou silnici postaven most s křižovatkou. V levé části snímku budou ramena křižovatky pro směr Jablonec, v pravé části snímku budou ramena pro směr od Jablonce. Kromě kácení dřevin se však v tuto dobu nic jiného na stavbě neděje. (Foto: Vít Hovorka, 24.6.2005)

Pohled na zářez od severozápadu - z křižovatky ulic Tanvaldská a Pivovarská. Těsně u Tanvaldské ulice přechází zářez v násep, na který naváže most přes Tanvaldskou silnici. V těchto místech se bude na starou silnici napojovat větev ve směru od Jablonce do Liberce. (Foto: Vít Hovorka, 24.6.2005)

Pohled na vyhloubený zářez od východu - ve směru budoucí silnice do centra. V pozadí je vidět sídliště Rochlice a nahoře dominanta Liberce vysílač a hotel Ještěd. Křižovatka s Tanvaldskou ulicí a most přes ní bude zhruba uprostřed snímku. Pod loukou vzadu bude vyhlouben tunel. (Foto: Vít Hovorka, 24.6.2005)

 únor 2005 - zimní klid

Zimní přerušení prací v zářezu. Pohled od severozápadu. (Fotoarchiv: Ludmila Koukolíková, 2/2005)

 říjen 2004 - výstavba křižovatky

Zemní práce na budování MÚK s Tanvaldskou ulicí. Po jejím dobudování a zprovoznění úseku až k R35, bude přeložena i stávající silnice I/14 procházející centrem. Pohled od východu směrem k sídlišti Rochlice. (Foto+text: Michal Titěra, říjen.2004)

 srpen 2004 - hloubení zářezu

Pohled od severozápadu na hloubení zářezu v srpnu 2004. Silnice I/14 povede do Jablonce zprava doleva. Vpravo bude most přes stávající silnici I/14 (Tanvaldskou ulici). (Fotoarchiv: Ludmila Koukolíková, 8/2004)

Pohled od severozápadu na hloubení zářezu. Silnice I/14 povede do Jablonce zprava do zářezu. Vpravo bude most přes stávající silnici I/14 (Tanvaldskou ulici). Dole na louce budou větve křižovatky pro nájezd a sjezd z I/14 ve směru z Jablonce. (Fotoarchiv: Ludmila Koukolíková, 8/2004)

 červenec 2004 - hloubení zářezu

Pohled od severozápadu na hloubení zářezu v červenci 2004. Vpředu okraj zahrady rodinného domu, od kterého byl pořízen záběr. (Fotoarchiv: Ludmila Koukolíková, 7/2004)

 červen 2004 - zahájení hloubení zářezu

Zahájení hloubení zářezu. Vzadu již přibyly další sloupy pro přeložku lokálního elektrického vedení. Dráty obou nových vedení jsou již nataženy a staré sloupy byly odstraněny. Pohled od severozápadu. (Fotoarchiv: Ludmila Koukolíková, 6/2004)

Prohlubování zářezu v červnu 2004. Pohled od severozápadu. (Fotoarchiv: Ludmila Koukolíková, 6/2004)

 květen 2004 - přeložka vysokého napětí

Svah kopce po vykácení a odklizení stromů a keřů. Vedle sebe už stojí staré i nové sloupy pro přeložku elektrických vedení. Vzadu u osamělých sloupů vyrostl i další sloup vysokého napětí. Až budou nataženy i všechny dráty, bude vše připraveno pro zahájení zemních prací. Pohled od severozápadu. (Fotoarchiv: Ludmila Koukolíková, 16.5.2004)

 květen 2004 - kácení lesa pro zářez

Kácení lesa na svahu, kudy bude prokopán zářez pro novou silnici. Pro nový sloup vysokého napětí jsou stavěny základy napravo od původního sloupu. Další sloup pro vysoké napětí je stavěn u osamělých stromů vzadu uprostřed. U starého sloupu je také nízký sloup pro lokální vedení elektřiny a i toto vedení bude přesunuto doprava. Vpravo dole je vidět stará silnice I/14 do Jablonce nad Nisou (doprava). Pohled od severozápadu. (Foto: Ludmila Koukolíková, 5.5.2004)

 červen 2003 - před zahájením výstavby

Pohled od severozápadu na prostor budoucí křižovatky. Dole v údolí za parovodem vede stávající silnice I/14 (Tanvaldská), kterou překlene nová přeložka s křižovatkou. Přeložka povede po náspu zprava, překlene po přesypávaném mostě starou silnici a bude pokračovat hlubokým zářezem skrz svah naproti. Sloup vysokého napětí stojí přesně v trase silnice a bude muset být o několik metrů přeložen směrem vpravo (na okraj vzrostlého lesa). Louka vpředu částečně poslouží pro vybudování ramen křižovatky. (Fotoarchiv: Ludmila Koukolíková, 15.6.2003)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 17. října 2004.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 1.11.2008.
 poslední změny na stránce: 01. listopadu 2008