Zelené Údolí - dálniční křižovatka (MÚK Rochlická)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 červen 2008 - před zprovozněním

Jízda po mostě přes MÚK Zelené Údolí, ve směru silnice od Jablonce. Vzadu se sjíždí k Rochlické ulici. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

Most přes křižovatku, pohled směrem do Jablonce. MÚK je situována v městské zástavbě, proto je kompletně obestavěna protihlukovými stěnami. Vlevo sjezd od Jablonce, vpravo nájezd do Jablonce. (Foto: Vít Hovorka, 27.6.2008)

 duben 2008 - výstavba

Probíhají dokončovací práce na mostě přes ulici Rochlickou. Montují se nosníky protihlukových stěn a zhutňuje se zemina náspů u opěr pro napojení mostu na rovné úseky. Pohled ve směru silnice od Jablonce. (Foto: Vít Hovorka, 23.4.2008)

 březen 2008 - výstavba

Pohled na most z Rochlické ulice ve směru do centra. Vlevo vpředu sjezd a nájezd pro směr do Jablonce. Je dokončena betonáž bočních lemů mostovky, na obruby se montují konzoly, na které se uchytí protihluková skleněná stěna (podobně jako u mostu nad Poštovním náměstím). (Foto: Vít Hovorka, 16.3.2008)

 září 2007 - výstavba

Pohled na východní opěru ve směru od Jablonce. Vpravo probíhá výstavba druhého mostu pro směr do Liberce. Předpolí před opěrou je postupně zasypáváno náspem. Vzadu vlevo je vidět rameno křižovatky. (Foto: Vít Hovorka, 23.9.2007)

Příprava bednění pro betonáž mostovky levého mostu, pro jízdní směr od Jablonce. Pohled od severu. Vlevo se zasypává předpolí východní opěry. (Foto: Vít Hovorka, 23.9.2007)

Pohled zespodu na již hotovou mostovku a pilíře pravého mostu, pro směr do Jablonce. Vlevo lešení rozestavěného levého mostu pro opačný směr. (Foto: Vít Hovorka, 23.9.2007)

Detail západní opěry u dokončeného pravého mostu. V těchto místech bude po dokončení stavby obnoven chodník, vycházející z tunelu pro pěší (pod sjezdovým ramenem). (Foto: Vít Hovorka, 23.9.2007)

 24.červenec 2007 - výstavba mostovek

Výstavba opěry pro druhý most (směr do Liberce - vlevo). Vpředu je vidět armatura pro poslední betonový pilíř tohoto mostu. Na pravém mostě pokračuje stavba mostovky už i nad silnicí. (Foto: Vít Hovorka, 24.7.2007)

Celkový pohled na most od severozápadu. Pod lešením je již celý pravý most (vzadu) a částečně na něm probíhá stavba mostovky. Levý most (vpředu) má zatím lešení jen u západní opěry (vpravo). (Foto: Vít Hovorka, 24.7.2007)

Pohled od podchodu (pod výjezdovým ramenem z křižovatky) na "hnízdo" trubek lešení. Vpravo vzadu se nachází východní opěra. Objekt vzadu vpravo je doslova obestavěn opěrnou zdí. (Foto: Vít Hovorka, 24.7.2007)

 7.červenec 2007 - po zahájení stavby mostovky

Výstavba mostu na jihozápadě - u prozatímního konce nové silnice I/14. Mezi opěrou a pilíři je postupně montováno lešení a konstrukce pro zhotovení mostovky. (Foto: Vít Hovorka, 7.7.2007)

Na Severovýchodní části mostu přes Rochlickou ulici je zatím budována opěra a hotov jeden pilíř. Pro druhý most je hotovo jen založení (vlevo). (Foto: Vít Hovorka, 7.7.2007)

Pohled na lešení pro stavbu mostovky a hotový pilíř na jihozápadě mostu. (Foto: Vít Hovorka, 71.7.2007)

 květen 2007 - výstavba pokračování silnice

Výstavba pilířů mostu přes Rochlickou ulici. Vlevo jsou základy západní opěry a nad nimi vzadu Ještěd. Pohled z Rochlické ulice směrem od Vratislavic do centra. (Foto: Vít Hovorka, 13.5.2007)

Pro každý pilíř tohoto mostu jsou základy vybudovány pomocí pilot. Beton se na pilotách posléze rozbije a vyčnívající armovací dráty se propojí s armaturou základové desky. Po zalití betonem vznikne jakýsi kvádr s hlubokými kořeny. Není proto nutné budovat hluboké základy. (Foto: Vít Hovorka, 13.5.2007)

Detail stavby pilíře mostu. Na betonový základ se připevní armatura, upevní bednění a prostor se vylije betonem. (Foto: Vít Hovorka, 13.5.2007)

Detail hotového pilíře. (Foto: Vít Hovorka, 13.5.2007)

Základy západní opěry na "libereckém" začátku mostu. Pohled od severu. (Foto: Vít Hovorka, 13.5.2007)

Opěrná zeď ve svahu na východní části křižovatky, oddělující zároveň silnici od stojících objektů. V levé části snímku je vidět, kde až bude úroveň silnice. Vzadu vlevo je vidět zatím neukončená kanalizace (viz vytékající voda). (Foto: Vít Hovorka, 13.5.2007)

 říjen 2006 - výstavba pokračování silnice

Pohled od křižovatky Zelené Údolí přes Rochlickou ulici k východu, směrem do Jablonce. Most přes silnici se ještě vůbec nezačal budovat, přitom úsek za ním je již rozestavěn. Úplně vzadu se rozšiřuje zářez pro umístění hloubeného tunelu. Uprostřed snímku je vidět již s předstihem zbudovaný asfaltový čtyřpruh, který nemá začátek ani konec. (Foto: Vít Hovorka, 22.10.2006)

 červenec 2006 - výstavba pokračování silnice

Pohled z dočasného konce čtyřpruhové silnice I/14 směrem k východu, na budoucí pokračování do Jablonce. Vzadu se hloubí a hlavně rozšiřuje zářez a materiál z něho se naváží blíže k MÚK Rochlická, kde na jaře 2007 bude vystavěn most nad Rochlickou ulicí. (Foto: Vít Hovorka, 2.7.2006)

Pohled od křižovatky k východu. Vpředu dole Rochlická ulice, přes kterou bude postaven most. K východní opěře mostu se již naváží zemina, odtěžená ze zářezu vzadu. Úplně vzadu je vidět zatím ještě neodtěžený prostor, kde bude začínat tunel. (Foto: Vít Hovorka, 2.7.2006)

 květen 2006 - výstavba pokračování silnice

Pohled z dočasného konce čtyřpruhové silnice I/14 k jihu - na pravé (jižní) rameno křižovatky, kde se zatím musí sjíždět. Vlevo Rochlická ulice, po které se zatím jezdí do Vratislavic a dále do Jablonce. Rochlická ulice získala díky výstavbě přeložky I/14 nový povrch a chodníky, které tu chyběly. (Foto: Vít Hovorka, 6.5.2006)

Pohled z dočasného konce čtyřpruhové silnice I/14 směrem k východu, na budoucí pokračování do Jablonce. Vzadu se hloubí zářez, do kterého bude umístěn tunel. Dole Rochlická ulice. (Foto: Vít Hovorka, 6.5.2006)

Pohled z dočasného konce čtyřpruhové silnice I/14 směrem k západu, ke křižovatce s R35. (Foto: Vít Hovorka, 6.5.2006)

Pohled z dočasného konce čtyřpruhové silnice I/14 k severu - na kruhový objezd v Zeleném údolí. Vlevo vpředu nájezd na I/14, vlevo vzadu ulice Vratislavická - směr Poštovní náměstí. Vpravo dole ulice Rochlická - směr do Vratislavic, vpravo nahoře ulice Dobiášova - směr k sídlišti Rochlice. V dolní části snímku hromada štěrku pro stavbu 2. etapy výstavby trasy. (Foto: Vít Hovorka, 6.5.2006)

 říjen 2005 - před zahájením provozu

Pohled na MÚK Zelené údolí ve směru do Jablonce. Vlevo vpředu je nájezd pro směr do centra, začínající na kruhovém objezdu. Vpravo sjezd ve směru od centra a dočasný konec přeložky. Tento sjezd je napojen na ulici Rochlickou. Čtyřpruhová silnice po několika metrech zatím končí a proto je přímý směr zablokován betonovými bloky. Proto je dosti netypické a velice nebezpečné, že jsou průběžné pruhy na vozovce nakresleny, jako by silnice pokračovala. Pokračování bude dokončeno až přibližně koncem roku 2007 a proto je toto "výtvarné řešení" jízdních pruhů hazardováním se životem. Není nic neobvyklého, že řidič v mlze přehlédne kužely anebo šipky a v tomto případě to v plné rychlosti nasměruje do betonové stěny. Kužely se mohou jednoduše ztratit. Sice byla v zápětí přes pruhy nastříkána jakási "zebra" a i šipky, které mají za úkol svést řidiče do odbočovacího pruhu, ale vhodnější by bylo zamaskovat i průběžné pruhy. V pozadí Vratislavice. (Foto: Vít Hovorka, 27.10.2005)

Silnice před MÚK Zelené údolí při pohledu od západu. Vlevo je vidět svah zářezu, nyní již zatravněného, pod supermarketem. Napravo protihluková stěna. V pozadí sjezd ze silnice od centra. Vpředu připojovací pruh nájezdu na silnici I/14 směrem do centra. Uprostřed betonový zátaras v místě přerušení mezi jízdními směry. Vpravo a vzadu mohutné stojany pro umístění směrových tabulí. V pozadí Jizerské hory. (Foto: Vít Hovorka, 27.10.2005)

Dočasný konec nové přeložky silnice I/14 směrem na Jablonec nad Nisou. Brzy překlene Rochlickou ulici (uprostřed) nový most. Vzadu vlevo je vidět bývalý statek. Napravo od něho (uprostřed snímku) je již částečně hotovo hloubení zářezu. Vlevo budoucí sjezd směrem od Jablonce. (Foto: Vít Hovorka, 27.10.2005)

Pohled na část MÚK Zelené Údolí. Vpravo kruhový objezd, ze kterého odbočuje větev pro nájezd na I/14 směrem do centra  (na snímku doleva). Uprostřed snímku je vidět betonová zábrana, blokující větev pro budoucí sjezd ze silnice I/14 od Jablonce. Vzadu přichází ke kruhovému objezdu stará silnice z centra (Vratislavická ulice). Balvany vpředu byly získány při hloubení zářezu pod supermarketem a neplánovaně využity k parkové úpravě okolí křižovatky. V pozadí okrajová zástavba rochlického sídliště. (Foto: Vít Hovorka, 27.10.2005)

Kruhový objezd při pohledu od severu. Zprava přichází Vratislavická ulice. Vzadu doprava odbočuje z kruhového objezdu větev pro nájezd na I/14 směrem k R35. Vedle této větve se na objezd napojuje větev se sjezdem od Jablonce. Vzadu je vidět sjezd z I/14 směrem od centra. (Foto: Vít Hovorka, 27.10.2005)

Severní větve křižovatky. Vpředu budoucí výjezd z I/14 od Jablonce, který ústí do kruhového objezdu. Vzadu podél protihlukové stěny vede větev s nájezdem na I/14 směrem do centra (k R35). Vlevo vzadu čtyřpruhová silnice I/14 směrem do centra. V pozadí nahoře silueta Ještědu. (Foto: Vít Hovorka, 27.10.2005)

 září 2005

Na křižovatce probíhají úpravy napojení na kruhový objezd u Zeleného Údolí. Dále se dokončují úpravy prostranství - výsadba keřů a stromů, zakomponování balvanů apod. (Foto: Vít Hovorka, 9.9.2005)

 červen 2005

Dokončovací práce na přípojných ramenech k ulici Rochlická (na snímku) a ke kruhovému objezdu. Ulice Rochlická dostává nový asfaltový povrch a rekonstruují se chodníky. Pohled od severovýchodu. (Foto: Vít Hovorka, 24.6.2005)

Silnice I/14 je hned za křižovatkou  zatím ukončena náspem. Probíhá výstavba protihlukové zdi. Příští rok by v těchto místech mělo vyrůst přemostění Rochlické ulice. Pohled od severovýchodu. (Foto: Vít Hovorka, 24.6.2005)

Zde se ve směru do Jablonce bude na křižovatce sjíždět na ulici Rochlickou. V první fázi jen jednosměrná přípojka bude sloužit jen pro sjezd ze silnice I/14. Dole u domů se pak na Rochlické ulici odbočí vpravo - do Vratislavic a zatím i do Jablonce. Vlevo se odbočuje k Zelenému Údolí a zpátky do centra. Po prodloužení silnice I/14 bude toto rameno sloužit i pro nájezd na silnici I/14 do  Jablonce. (Foto: Vít Hovorka, 24.6.2005)

Pohled od západu - ve směru do Jablonce (pravá část silnice, kdes stojí auta). Zleva je napojení od kruhového objezdu u Zeleného Údolí. Vpravo (za hromadou písku) se odbočuje ze silnice I/14 ve směru do Jablonce. V místě, kde stojí auta prozatím silnice I/14 končí, ale později bude po mostě přes Rochlickou ulici pokračovat do Jablonce. Po tomto prodloužení pak bude funkční i sjezd ve směru od Jablonce ke kruhovému objezdu (za žlutým cípem vlevo). (Foto: Vít Hovorka, 24.6.2005)

 duben 2005 - dokončování křižovatky

Výstavba MÚK u Zeleného údolí. Pohled od severovýchodu - od bývalého statku. Vpředu Rochlická ulice, vzadu rozestavěné těleso ramen křižovatky. V pozadí městská část Vesec. (Foto: Vít Hovorka, 20.4.2004)

 

Výstavba ramen MÚK u Zeleného údolí, při pohledu od bývalého statku. Vlevo je podchod pro pěší, který podchází jedno ze spojovacích ramen křižovatky, vyúsťující do Rochlické ulice. (Foto: Vít Hovorka, 20.4.2004)

 

Pohledu z ulice Stará Rochlická ve směru do Jablonce. Vlevo se buduje odřez ve svahu pod čerpací stanicí Esso. Vzadu se buduje křižovatka s Rochlickou ulicí. Po celé délce komunikace je kvůli husté okolní zástavbě budována dlouhá protihluková stěna. (Foto: Vít Hovorka, 20.4.2004)

 září 2004 - výstavba křižovatky

 

Výstavba kruhového objezdu se spojkou k R14. (Foto: Vít Hovorka, září 2004)

Trasa silnice se odpojuje od železnice a po mostě přechází ulici Rochlická. Jelikož se zde buduje mimoúrovňová křižovatka, byla dosavadní klasická křižovatka ulic Dobiášova, Rochlická a Vratislavická nahrazena kruhovým objezdem, na kterém přibyla spojka s budoucí R14 ve směru k R35 (na východ). V opačném směru je sjezd a nájezd na R14 řešen z ulice Rochlické. Fotografie jsou pořízeny z Dobiášovy ulice. V popředí je kruhový objezd, v pozadí stavba příjezdu k R14. (Foto+text: Michal Titěra, říjen.2004)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 17. října 2004.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 28.10.2008.
 poslední změny na stránce: 28. října 2008