Jevíčko - dálniční křižovatka

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Na pláních u Jevíčka byla na přelomu 30. a 40. let rozestavěna dálniční křižovatka. Je trochu zvláštní, že křižovatka nebyla stavěna se silnicí z Jevíčka do Velkých Opatovic (II/372), ale s pouhou místní silnicí z Jevíčka do Bělé. Avšak velký průjezdní profil mostu naznačuje, že kromě napojení Jevíčka na dálnici tudy byla zřejmě plánována i nová silnice do Opatovic.

Do zastavení prací během 2. světové války se podařilo dokončit kromě vozovek a částí náspu takřka vše. Přes silnici byl vybudován přesypávaný dálniční most s poměrně mohutnou klenbou a kamennými portály. Venkovní stěny jsou také obloženy kamenem, ale vnitřní část podjezdu je betonová. Stejnou technologií a ve stejném stylu byly vybudovány i mosty na obou ramenech křižovatky a na dálničním mostě přes Malonínský potok, který protéká prostorem křižovatky.

Mimoúrovňová křižovatka měla mít dvě ramena - východní a západní, každé společně pro nájezd i pro sjezd. Jelikož pod rameny protékal potok, musely být na ramenech také postaveny mosty. Stejně tak i pod dálnicí. Všechny mosty byly dokončeny, podobně i hlavní násep dálnice a náspy pro sjezd z dálnice, ale k dosypávání mostů už nedošlo. Těleso dálnice proto zůstalo přerušeno.

Pod hlavním mostem dálnice normálně prochází silnice a pod sousedním mostem podtéká potok. Ale mosty pod rameny křižovatky čekal jiný osud. Most pro východní rameno podtéká potok stejně jako dříve, ale přejíždějí po něm jen zemědělci. V druhé polovině 20. století došlo k regulaci Malonínského potoka, hlavně západně od dálnice, což se dotklo mostu na západním rameni. Koryto potoka bylo napřímeno a od mostu úplně odkloněno. Most se ocitnul úplně na suchu a po rozorání tělesa ramene dokonce uprostřed pole. Postupně se jeho podjezd zaplnil bahnem a v době zrání kukuřice není ze země vidět a přístup k němu znemožněn. Nezasypaný prostor na rubové části opěr dálničního mostu byl postupně zasypáván odpadky, ale ani jejich obrovské množství neumožňuje na vysoký most vylézt. Kamenné bloky mostů, hlavně na mostech u ramen jsou bohužel značně poškozovány vandaly a spousta jich chybí.

 

 situační plánek prostoru křižovatky

  Situační plánek pro představu, jak přibližně vedla rozestavěná ramena křižovatky a původní koryta potoka a náhonu. (plánek z nedokončené knihy: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)

 r. 1962 - před zarostením staveniště

  Východní stěna s portálem. Dozadu vede silnice do Březiny. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled na východní stěnu mostu přes silnici - z východní římsy mostu přes Malonínský potok (vpředu). Později už nebude kvůli stromům takový pohled možný. Dozadu vede trasa dálnice směrem k severu - do Vratislavi. V pozadí je vidět zářez dálnice okolo Jevíčka, před mostem přes silnici II/366. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled z mostu přes silnici k severu, ve směru dálnice do Vídně. Uprostřed snímku je most přes Malonínský potok . V zákrytu za jeho východní stěnou (vlevo) je vidět začátek rampy východního ramene. Zbytek ramene už je rozorán. Na obzoru je dobře vidět nadjezd přes dálnici u Opatovic. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Most přes Malonínský potok od severu, ve směru dálnice do Vídně. Vzadu za stromy je těleso rozšířeno kvůli napojení ramen křižovatky. Pohled od mostu přes silnici. Na obzoru je dobře vidět nadjezd přes dálnici u Opatovic. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 80.léta 20.stol.

  Pohled od západu na oba mosty vedle sebe - dálniční přes silnici a přes Malonínský potok. V pozadí Jevíčko. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Celkový pohled na západní stranu mostu přes silnici a přes Malonínský potok (vpravo). (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Východní portál s čitelnou tabulkou (vlevo). (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Západní stěna mostu přes silnici. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Západní portál s perfektně čitelnou tabulkou (vlevo). (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Příjezd k dálniční křižovatce od severu, ve směru do Vídně. Ramena křižovatky by se napojovala vzadu před začátkem zářezu. Vpředu uprostřed je vidět nezakrytou revizní šachtu středové kanalizace. Pohled od severu, od mostu přes Malonínský potok. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Příjezd k mostu přes silnici od jihu, ve směru do Vratislavi. Pohled od mostu přes Malonínský potok. Středový pás je oproti tělesu pro oba směry vozovek vyvýšen. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)

 zima 1985

  Celkový pohled na most přes silnici od západu. (Foto: Václav Lídl, 11/1985)
  Zasněžené těleso dálnice směrem k jihu, které se dá poznat jen podle keřů na jeho okraji. Uprostřed snímku dálnici podchází silnice do Jevíčka (doleva). Šipky označují všechny čtyři mosty křižovatky, které jsou však málo zřetelné. Prostřední šipka ukazuje místo, kde stojí těsně v zákrytu dálniční most přes silnici a přes Malonínský potok. Levá šipka označuje most přes potok pod východním ramenem křižovatky, pravá most pod západním. Snímek pořízen od místa zasypaného Mlýnského náhonu, přes nějž byl postaven dálniční most (vlevo mimo záběr). (Foto: Václav Lídl, 11/1985)
  Zasněžená plocha závodní dráhy na tělese dálnice, severně před mostem přes silnici. Pohled od severu, ve směru dálnice do Vídně. (Foto: Václav Lídl, 11/1985)
  Pohled od severu na východní stěnu mostu přes silnici. Most přes Malonínský potok je vzadu v zákrytu. (Foto: Václav Lídl, 12/1985)
  Příjezd ke křižovatce po dálnici od severu - od Vratislavi. Vlevo je dálnice sevřena valem, ale vzadu se plocha rozšiřuje kvůli napojení ramen z obou stran. (Foto: Václav Lídl, 11/1985)
  Pohled od západu, z pole mezi silnicí a Malonínským potokem. Vlevo větší most přes silnici, vpravo přes potok. Napravo končí od severu vysoký násep, který měl pokračovat přes oba mosty. (Foto: Václav Lídl, 11/1985)
  Celkový pohled na křižovatku od severozápadu - ze stráně u chatové osady. Trasa dálnice k jihu (dozadu) je i ve sněhu dobře rozeznatelná, stejně tak i silnice, která jí křižuje. Při podrobnějším zkoumání jsou rozeznat i mostky přes potok pro obě ramena křižovatky - stačí hledat u silnice. Vzadu, kde se násep dálnice mění v zářez, je díky sněhu lépe rozeznatelné místo pro napojení ramen křižovatky. V pozadí vpravo se nachází nadjezd u Opatovic. (Foto: Václav Lídl, 11/1985)
  Pohled na západní stěnu mostu přes silnici - z východní římsy mostu přes Malonínský potok. Z tohoto pohledu je dobře patrné o kolik je most přes potok nižší a proto musel být kvůli zasypání náspem širší. (Foto: Václav Lídl, 12/1985)
  Most přes potok na západním rameni křižovatky. Pohled z tělesa dálnice. (Foto: Václav Lídl, 12/1985)
  Zimní pohled na východní stěnu mostu přes silnici. Vlevo zasněžený velký stoh slámy. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Sněhem zavátý most přes potok na východním rameni. Pohled od západu, z levého břehu. (Foto: Václav Lídl, 11/1985)

 březen 1986

  Pohled z místa, kde se od dálnice oddělovalo západní rameno. Vpředu vpravo je dobře patrné odbočení, kudy by se odzadu (od severu) sjíždělo z dálnice. Vlevo vzadu je vidět most přes potok tohoto ramene, jehož těleso bylo rozoráno. (Foto: Václav Lídl, 3/1986)
  Příjezd ke křižovatce po dálnici od severu - od Vratislavi. Vlevo je dálnice sevřena valem, ale vzadu se plocha rozšiřuje. (Foto: Václav Lídl, 3/1986)
  Závodní dráha na tělese dálnice, severně před mostem přes silnici. Pohled od severu - od mostu přes Mlýnský náhon. (Foto: Václav Lídl, 3/1986)
  Průhled přes klenbu mostu přes silnici - k severu, kde se dálnice dostává do zářezu. Právě tam vzadu se od dálnice oddělovala ramena křižovatky. (Foto: Václav Lídl, 3/1986)
  Celkový pohled od západu (z nového koryta potoka) na všechny mosty v prostoru křižovatky. Vlevo hlavní dálniční most přes silnici, uprostřed dálniční most přes Malonínský potok a vpravo přes ten samý, ale zasypaný potok most na západním rameni. V pozadí Jevíčko. (Foto: Václav Lídl, 3/1986)
  Pohled od západu, z pole mezi silnicí a Malonínským potokem. Vlevo větší most přes silnici, vpravo přes potok. Napravo končí od severu vysoký násep, který měl pokračovat přes oba mosty. (Foto: Václav Lídl, 3/1986)

 duben 1986

  Severní předmostí mostu přes silnici, na jehož rovné ploše tělesa vznikla závodní dráha ve tvaru elipsy. Samotný most je vidět za dráhou. Pohled od severu.(Foto: Václav Lídl, 4/1986)
  Zelenající se plocha závodní dráhy na tělese dálnice, severně před mostem přes silnici. Pohled od severu - od mostu přes Mlýnský náhon. (Foto: Václav Lídl, 4/1986)
  Západní stěna mostu přes silnici. Vlevo severní násep, doposud málo zarostlý stromy. (Foto: Václav Lídl, 4/1986)
  Celkový pohled na křižovatku od severozápadu - od chatové osady. Trasa dálnice k jihu vede doprava. U pravého okraje snímku je vidět most pro západní rameno. Vzadu, kde se násep dálnice mění v zářez, je díky zoranému poli lépe rozeznatelné místo pro napojení ramen křižovatky. (Foto: Václav Lídl, 4/1986)
  Pohled od Jevíčka (od severovýchodu) na hlavní most křižovatky (přes silnici). Vlevo od něho je vidět menší most přes Malonínský potok. (Foto: Václav Lídl, 4/1986)
  Příjezd ke křižovatce zářezem od jihu - od Vídně. Uprostřed snímku je dobře patrné rozšíření tělesa kvůli sjezdům a nájezdům. V pozadí vpravo Jevíčko. Pohled z nadjezdu u Velkých Opatovic. (Foto: Václav Lídl, 4/1986)

 podzim 1986

  Příjezd ke křižovatce zářezem od jihu - od Vídně. Uprostřed snímku se zářez rozšiřuje kvůli sjezdům a nájezdům. Pohled z nadjezdu u Velkých Opatovic. (Foto: Václav Lídl, 11/1986)
  Prostor křižovatky při pohledu od jihu. (Foto: Václav Lídl, 11/1986)
  Zarovnaná plocha pro napojení ramen křižovatky na dálnici, která vede dozadu směrem k severu. Vpředu a vpravo se napojovalo východní rameno. Vlevo vzadu je vidět most na západním rameni. V pozadí stráň s chatkami. (Foto: Václav Lídl, 11/1986)
  Pohled na prostor křižovatky od jihu, ve směru dálnice do Vratislavi. Vpředu vpravo je vidět okraj zářezu, který se v tomto místě kvůli sjezdu z dálnice rozšiřuje. Východní rameno odtud klesalo dozadu mírně doprava, kde je vpravo (na okraji snímku) vidět most přes potok. Most přes silnici je vzadu za lesíkem. (Foto: Václav Lídl, 11/1986)
  Pohled na násep dálnice od jihozápadu - z rozoraného západního ramene křižovatky. Rameno se na dálnici napojovalo vpravo mimo záběr. Dozadu vede trasa dálnice přes most nad silnicí k severu - do Vratislavi. (Foto: Václav Lídl, 11/1986)
  Celkový pohled od západu na všechny mosty v prostoru křižovatky. Vlevo hlavní dálniční most přes silnici, uprostřed dálniční most přes Malonínský potok a vpravo přes ten samý, ale zasypaný potok most na západním rameni. V pozadí Jevíčko. (Foto: Václav Lídl, 11/1986)
  Celkový pohled od západu - z nového koryta potoka. Vlevo hlavní dálniční most přes silnici, uprostřed dálniční most přes Malonínský potok a vpravo přes už zasypané staré koryto potoka vede most na západním rameni. V pozadí Jevíčko. (Foto: Václav Lídl, 11/1986)

 předjaří 1987

  Zasněžené závodiště na severním předmostí mostu přes silnici (vzadu). Pohled od mostu přes Mlýnský náhon k jihu. (Foto: Václav Lídl, 2/1987)
  Pohled od západu na větší most přes silnici (vlevo) a vpravo přes potok. Napravo končí od severu vysoký násep, který měl pokračovat přes oba mosty. (Foto: Václav Lídl, 3/1987)
  Příjezd ke křižovatce zářezem od jihu - od Vídně. Uprostřed snímku se zářez rozšiřuje kvůli sjezdům a nájezdům. V pozadí vpravo Jevíčko. Pohled z nadjezdu u Velkých Opatovic. (Foto: Václav Lídl, 3/1987)
  Příjezd ke křižovatce po dálnici od severu - od Vratislavi. Vlevo je dálnice sevřena valem, ale vzadu se plocha rozšiřuje kvůli napojení ramen. Napravo směrem dozadu je dobře patrné místo pro odbočovací a připojovací pruhy. Vlevo vzadu je zase dobře vidět rozšiřující se zářez, pro sjezd z opačné strany. (Foto: Václav Lídl, 3/1987)

 podzim 1987

  Trasa dálnice směrem k jihu, při pohledu z východního okraje dálnice. Most přes Mlýnský náhon je ukryt vpravo za stromem. Uprostřed snímku je pak parný prostor křižovatky. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)
  Západní stěna mostu. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)
  Východní stěna mostu. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)
  Východní stěna s portálem podjezdu. Tabulka vlevo o zákazu skládky je zatím dobře čitelná. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)
  Pohled od východu, od mostu východního ramene - na dálniční mosty přes potok (vlevo) a přes silnici. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)
  Idylický pohled na dva mosty. Vzadu dálniční přes silnici, vpředu most přes potok na východním rameni křižovatky. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)
  Prostor křižovatky od severovýchodu, při pohledu ze silnice z Jevíčka. Vzadu po náspu vede těleso dálnice, které je v levé části snímku rozšířeno. Od stromů vlevo vzadu vedlo těleso východního ramene, které po mostě (vlevo) překračovalo potok a napojovalo se na silnici (vpravo mimo záběr). (Foto: Václav Lídl, 11/1987)
  Zajímavý pohled ze západní římsy mostu přes Mlýnský náhon k jihu, kde je vidět konstrukce křižovatkového mostu přes silnici. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)

 konec 90.let 20.stol.

  Pohled od západu, ze silnice do Jevíčka - na dálniční most přes silnici a přes Malonínský potok (vpravo). V pozadí Jevíčko. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Celkový pohled na most přes silnici od západu. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Západní portál podjezdu pod mostem. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Most přes potok na východním rameni. Pohled od západu, po proudu potoka. V pozadí Jevíčko. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Příjezd podél trasy východního ramene od dálnice k mostu přes potok, za kterým se mělo rameno napojovat na silnici. V pozadí Jevíčko. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Most přes potok na východním rameni. Pohled od východu, proti proudu potoka. V pozadí je vidět most přes silnici. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Pohled od západu na dva dálniční mosty vedle sebe. Vpředu přes Malonínský potok a vzadu přes silnici. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Most po kterém mělo vést západní rameno křižovatky a vzadu se napojovat na silnici. Klikatící se Malonínský potok, který původně pod mostem protékal byl zasypán a jeho nové přímé koryto vybudováno vzadu. V pozadí Jevíčko a dálniční mosty přes silnici a potok. Pohled od jihu. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Most přes někdejší potok, kudy mělo vést západní rameno křižovatky a vzadu vpravo se napojovat na dálnici mimoúrovňovou křižovatkou. Násep vlevo vzadu vede k mostu přes Malonínský potok. Pohled od severozápadu. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)

 r. 2005

  Pohled podél východního okraje náspu dálnice na směr trasy k jihu - do Vídně. V křoví vpravo se nachází most přes Mlýnský náhon, vzadu na dně údolí dálnice překračuje po mostech silnici a Malonínský potok. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z dálnice vedoucí od severu - na místo pro napojení východního ramene na silnici do Jevíčka. Uprostřed snímku je vidět i most přes potok na tomto rameni. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Prostor pro napojení východního ramene na silnici a most přes potok. Přiblížený záběr od jihu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Západní svah náspu na severním předmostí mostu přes silnici. Pohled od jihu (od mostu přes Mlýnský náhon) ve směru dálnice do Vídně. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Silnice vedoucí do Jevíčka (doleva), na kterou se v pravé části snímku mělo napojovat západní rameno křižovatky. Pohled od severu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Rovná plocha na severním předmostí mostu přes silnici, byla ještě v 80. letech využívána jako závodiště. Pohled od severu, ve směru dálnice do Vídně. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Příjezd po dálnici od severu k mostu přes silnici. Vzadu začíná zarostlý násep, končící u nájezdů a sjezdů z dálnice. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Vnitřní roh konstrukce mostu přes silnici byl vyztužen přístavbou dalšího rohu. Beton byl po odšalování natřen hydroizolačním nátěrem a jako mezivrstva před zasypáním bylo vše obezděno speciálními cihlami. Vpravo vnitřní strana západní stěny, vlevo horní část klenby podjezdu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Horní část klenby, pod kterou vede podjezd pod mostem přes silnici. Pohled od severu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Severovýchodní roh opěry, který měl být také zasypán. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Celkový pohled na severozápadní křídlo (vpravo) mostu přes silnici. Vlevo od západní stěny vede klenba podjezdu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od severní opěry mostu (přes silnici) k severu - na těleso dálnice do Vratislavi. I když je plocha náspu, na které bývalo závodiště, hezky zarovnáno, násep měl být ještě o několik metrů vyšší. Vzadu v keřích se ukrývá most přes Mlýnský náhon. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Východní stěna mostu přes silnici. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od západu na most přes potok pro východní rameno. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail portálu na západní straně mostu přes potok u východního ramene. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Západní stěna a severozápadní křídlo mostu přes potok (východní rameno). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od východního ramene na most přes silnici. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od východního ramene na trasu dálnice k severu, okolo Jevíčka. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Příjezd k zarůstajícímu mostu přes potok, po trase východního ramene směrem k dálnici. Po levé části mostu přejíždějí zemědělci, ale pravá část kvůli nevyužívání zarostla dokonce stromy, které konstrukci poškozují. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Východní stěna mostu přes potok pro východní rameno. Řada kamenů už z této zdi chybí. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled na most přes potok (východní rameno) od východu, proti proudu potoka. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od východu na most přes silnici (vzadu) a most přes potok východního ramene křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail východního portálu mostu přes potok (východní rameno). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail vytesaných čísel do kamenných kvádrů, podle nichž dělníci sestavovali stěnu. Lidé bohužel z tohoto mostu mnoho kvádrů odcizili. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Otisk kamenného kvádru z mostu přes potok na východním rameni, který někdo svalil na zem a později jej zase někdo ze země odcizil. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Příjezd po trase východního ramene od dálnice k mostu přes potok. Vzadu se mělo rameno napojovat na silnici do Jevíčka. Levá část není využívána a tak zarostla. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostu východního ramene k západu - na vysoký násep dálnice. Vpravo podél stromů odzadu teče Malonínský potok. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Malonínský potok, přitékající k mostu na východním rameni. Pohled od západu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled na betonovou konstrukci stavidla a lávky z doby výstavby dálnice. Stavidlo, stojící mezi dálnicí a východním ramenem, mělo pravděpodobně odvést vodu do provizorního koryta okolo staveniště mostu na východním rameni. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Jihovýchodní křídlo mostu přes silnici. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Boční pohled na východní stěnu mostu přes silnici. Ohromující je až v jaké výšce se nachází nátěr, tedy kam až měla sahat zemina. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Východní portál mostu přes silnici. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Tabulka se zákazem skládky byla před desítkami let necitlivě přitlučena do obou stěn mostu přes silnici. Nápis už takřka není čitelný. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail zajímavého šikmého napojení kamenného obložení portálu na vnitřní část betonové klenby, která byla v podjezdu omítnuta (východní stěna). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled do podjezdu od východu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Dilatační spára v klenbě mostu přes silnici, kterou už bohužel prosakuje voda. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z podjezdu na západní portál. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail skosení tvaru kamenného obložení u paty portálu (západní stěna mostu přes silnici). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail portálu na západní stěně mostu přes silnici. Vlevo od portálu visí nečitelná tabulka se zákazem skládky. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail horní části portálu pod západní římsou mostu přes silnici. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Konstrukce stavidla na strouze spojující potok s příkopem podél silnice. Pravděpodobně vybudováno během výstavby dálnice. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Propustek pod silnicí, před západní stranou dálničního mostu. Pravděpodobně byl propustek vybudován zároveň s dálnicí. Původně tu bývalo i železné zábradlí. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled ze silnice do Jevíčka na západní stěnu mostu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od západu - ze silnice do Jevíčka na most přes silnici a most přes Malonínský potok (vpravo). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od západu, ze silnice do Jevíčka na nedokončený násep na severním předmostí mostu přes silnici. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Dálniční násep severně od mostu přes silnici. Pohled od jihozápadu, ze silnice do Jevíčka. V pozadí uprostřed snímku se skrývá most přes Mlýnský náhon. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled ze silnice z Jevíčka do Březiny - do míst, kde se mělo na silnici napojovat západní rameno dálniční křižovatky. Vlevo vzadu u stromů teče novým korytem Malonínský potok. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Průhled podjezdem k východu, ve směru silnice do Jevíčka. Vzadu před zatáčkou se na silnici mělo napojovat východní rameno dálniční křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pozůstatek betonové konstrukce stavidla v příkopu silnice, vedoucí pod most. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled ze silnice přes zregulované koryto Malonínského potoka - na most přes původní koryto na západním rameni křižovatky. Most je zakryt vzrostlou kukuřicí. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Srovnání výšky obou mostů - přes silnici vlevo a přes potok napravo. O vyrovnání se potom měl postarat násep. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Západní portál mostu a odvodňovací příkop. Vlevo vpředu vychází silniční propustek, úplně vpředu vykukuje stavidlo na propojovací strouze. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Silniční propustek na straně výpusti. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Zanesená strouha, kterou teče voda z příkopu silnice do potoka, před dálničním mostem. Pohled od severu.(Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Soutok strouhy z Malonínským potokem je situován přímo u západního portálu mostu přes potok. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostu přes Malonínský potok k západu. Dozadu vede silnice do Březiny. Vlevo podél stromů přitéká (odzadu) napřímeným korytem Malonínský potok. Asi uprostřed snímku vedlo západní rameno dálniční křižovatky a vpravo se mělo napojovat na silnici. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Průsek k mostu na západním rameni, vysekaný v kukuřičném poli. Bez tohoto průseku by se ve vysoké kukuřici most nedal najít, ani zaměřit směr k němu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Most na západním rameni, při pohledu z průseku kukuřicí (od východu). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Východní portál mostu na západním rameni. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Východní stěna mostu přes potok na západním rameni. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Křídla mostu přes bývalý potok na západním rameni křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Klenba a stěna mostu přes staré koryto potoka na západním rameni křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z klenby mostu (západního ramene) na jeho křídla, mezi nimiž byl prostor využit k uskladnění potrubí. Trubky tu pravděpodobně zůstaly ještě z doby regulace potoka a rozsáhle meriolace polí. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z klenby mostu západního ramene k západu, odkud dříve Malonínský potok k mostu přitékal meandrujícím korytem, obrostlým nivou. Nové napřímené koryto je vidět v pozadí vpravo. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostu západního ramene k východu, kudy dříve pokračovalo původní koryto Malonínského potoka až k dálnici, pod další dálniční most (za žlutými stromy uprostřed). Podél žlutých stromů vede nové napřímené koryto potoka. Vpravo vzadu vede násep dálnice mezi mosty a napojením ramen křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostu přes původní koryto k severu, kudy mělo západní rameno křižovatky vést až k silnici, na kterou by se napojilo. Stromy vpředu rostou podél nového koryta potoka. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Příjezd k mostu po západním rameni od jihu. Vzadu stromy podél nového koryta potoka. Vpředu uskladněné, či spíše zapomenuté trubky.(Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostu přes původní koryto k jihovýchodu, kam se mělo západní rameno obloukem stáčet a napojit se na dálnici (u stromů vpravo). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled do podjezdu mostu na západním rameni. Namísto koryta potoka je pod mostem jen silná vrstva bahna, rozrýpaná od divočáků. Původně se tu počítalo se skladováním sena, ale vlhko jako by připomínalo původní potok. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Západní stěna mostu na západním rameni. I tento most lidé bohužel ničí a shazují z něho kvádry a desky římsy. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Při rozorání mezí a starého koryta bylo celé okolí včetně tělesa západního ramene zarovnáno navezenou zeminou, proto je most poněkud utopen. Nejlépe je vidět rozdíl mezi současnou a původní výškou terénu při pohledu dovnitř. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z náspu dálnice k západu. Uprostřed pole vykukuje z kukuřice most západního ramene křižovatky přes původní koryto potoka. Nové přímé koryto vede napravo podél stromů. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Vršek mostu západního ramene, vykukující z kukuřice. Přiblížený záběr od východu (z dálnice). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled v trase dálnice k jihu. Vzadu se na dálnici napojují ramena křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Násep dálnice směrem k jihu, který se vzadu rozšiřuje kvůli napojení ramen křižovatky. Zprava západní, vlevo východní rameno. V pozadí vede podél stromů silnice do Opatovic, která dálnici kříží po nadjezdu (zakryt lesem). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z dálničního tělesa (vpravo) vedeném po náspu k severu. Vlevo svah náspu na jeho západní straně. Vzadu za stromy se nachází dálniční most přes Malonínský potok. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Jevíčko při pohledu z nedokončené dálniční křižovatky. Podél stromů protéká směrem od dálnice Malonínský potok (doprava). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z dálniční křižovatky k severovýchodu, v trase východního ramene, které mělo vést po mostě přes potok (u stromů) a za ním se napojit na silnici do Jevíčka (vzadu). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Prostor dálniční křižovatky, při pohledu ve směru dálnice k jihu - do Vídně. Zářez je vpředu rozšířen kvůli větvím ramen křižovatky. Nalevo se o dálnice měla odbočovat větev se sjezdem od Vídně, napravo se zase měla na dálnici připojovat větev s nájezdem od Jevíčka (směr Vídeň). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Začátek zářezu dálnice směrem k jihu, za křižovatkou u Jevíčka. Zprava by se na dálnici napojil nájezd a zářez se proto zužuje na normální profil. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Zářez dálnice směrem k severu, který se vzadu začíná kvůli křižovatce rozšiřovat. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Rozšiřující se zářez na začátku křižovatky, kdy se od dálnice ve směru k severu (do Vratislavi) odpojuje sjezd do Jevíčka (vpravo). Vlevo by se do opačného směru připojoval nájezd. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Prostor křižovatky, ve směru dálnice do Vratislavi. Dozadu pokračuje dálnice k severu, ale vpravo se od ní odpojuje sjezd -  východní rameno, které klesá (po hnědé zemi) k silnici do Jevíčka. Před stromem uprostřed by byl naopak nájezd. Vzadu vpravo u stromů se nachází most přes potok. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Konstrukce středové kanalizace dálnice poblíž křižovatky. Vpředu vpusť pro dešťovou vodu, která měla být překryta mříží. Vzadu revizní šachta, na níž měl být litinový poklop. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled do původní šachty středové kanalizace dálnice, ve středovém dělícím pruhu jižně od křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)

 r. 2006

  Severní předmostí mostu přes silnici, kde na zarovnané ploše náspu bývalo závodiště. Vzadu vykukuje klenba podjezdu. Pohled od severu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Nároží (se zbytky cihel), zpevňující styk klenby s křídlem mostu. Pohled od severu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Východní stěna mostu přes silnici, s podjezdem přes 5 a půl metru. (Foto: archiv - Radka Arendarčiková a Jan Slovík, 28.10.2006)
  Východní portál mostu přes silnici. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Srovnání výšky jihovýchodního křídla mostu přes silnici s výškou člověka. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Včelín našel útočiště mezi jižními křídly mostu přes silnici. Kvůli včelám se od jihu k mostu přiblížit nedá. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Včelí úly odrazují od dalšího postupu výpravy. (Foto: archiv - Radka Arendarčiková, 28.10.2006)
  Cihlové obezdění klenby, které mělo chránit hydroizolaci po zasypání zeminou. Opadané a zarostlé cihelné stěny spíše připomínají tereziánskou barokní pevnost než most přes silnici. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled od východu do podjezdu a na vnitřní obložení portálu. Klenba je zevnitř podjezdu omítnuta. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail zkosení kvádrů na východním rohu portálu mostu přes silnici. Pohled k severu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail vnitřního kamenného obložení portálu v podjezdu (silnice). Pohled k jihu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled k západnímu výjezdu z podjezdu. Vlevo vedle silnice vede pod zemí trubka kanalizace pro odvodnění příkopu silnice. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Betonový poklop (vedle silnice) revizního šachty do kanalizace vedoucí v podjezdu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail horní části vnitřního obložení západního portálu mostu přes silnici. Zbytek klenby uvnitř je už pouze omítnut. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail paty západního portálu (mostu přes silnici) a poklopu revizní šachty kanalizace, vedoucí podjezdem. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Západní stěna mostu přes silnici. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Dálniční most přes Malonínský potok a vlevo vzadu most přes silnici. Pohled od západu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail jihozápadního křídla mostu přes silnici, při pohledu skrz křoví od západu - od potoka. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Most západního ramene přes bývalé koryto potoka při pohledu od východu - z náspu dálnice. Světlý pruh za mostem je nové koryto potoka. (Foto: archiv - Radka Arendarčiková, 28.10.2006)
  Přiblížený pohled na most pod západním ramenem křižovatky - od silnice z Jevíčka. Vpředu vede nové koryto potoka. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled na oba mosty vedle sebe. Dálniční přes silnici a dálniční přes Malonínský potok vpravo. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail nápisu vyrytého do římsy nad západním portálem mostu přes silnici. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Most přes Malonínský potok na východním rameni křižovatky. Pohled od západu, po proudu potoka. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled od východu, z východního ramene - na dálniční most přes silnici a přes Malonínský potok (vlevo). (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Betonová konstrukce stavidla na Malonínském potoce, které mělo pravděpodobně odvést vodu okolo staveniště mostu pro východní rameno. Pohled od severu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Malonínský potok mezi dálnicí a stavidlem. Pohled proti proudu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Most přes potok pro východní rameno křižovatky, při pohledu ze stavidla (od západu). (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled od východního mostu přes potok k jihu, ve směru východního ramene, které by se vzadu napojovalo na dálnici (uprostřed snímku). Zprava vede násep dálnice od severu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Orba takřka sleduje směr východního ramene, které by se vzadu u stromů napojovalo na dálnici. Zprava vede násep dálnice, který se právě kvůli křižovatce rozšiřuje. Vzadu u stromů pak začíná zářez směrem k jihu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Část členů výpravy na podzim 2006 u jihovýchodního křídla mostu. (Foto: archiv - Radka Arendarčiková, 28.10.2006)
  Debata nad plány křižovatky při výpravě na podzim 2006. (Foto: archiv - Radka Arendarčiková, 28.10.2006)

 r. 2007

  Pohled na prostor dálniční křižovatky od jihovýchodu, ze silnice z Opatovic do Jevíčka. K napojení ramen na dálnici mělo dojít vlevo vzadu, kde není dálnice zarostlá. Za zeleným polem napravo vede silnice do Jevíčka, podcházející dálnici. V pozadí vpravo okraj Jevíčka. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Východní portál mostu přes silnici. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Včelí úly v prostoru mezi jižními křídly mostu. Vpravo je v cihlovém obložení vidět překrytí dilatační spáry v betonové klenbě mostu. Pohled k severu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Opadávající předezdívka ze speciálních cihel, chránící po zasypání náspem hydroizolační nátěr mostu přes silnici. Jižní strana mostu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Rubová strana jihovýchodního křídla mostu přes silnici, u včelích úlů. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Zakrytá středová dilatační spára v klenbě mostu přes silnici. Pohled z rubové strany klenby, která je obezděna cihlami. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Detail severovýchodního rohu portálu u mostu přes silnici. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Detail jihozápadního rohu portálu u mostu přes silnici. U paty je vidět betonový poklop revizní šachty kanalizace.(Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Západní stěna mostu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Soustava stavidel a akvaduktu v příkopu silnice, u západního portálu mostu přes silnici. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Pohled od mostu přes silnici k severu, ve směru dálnice do Vratislavi. Vpředu zarovnaná plocha náspu, dříve sloužící jako závodiště. Vzadu za stromy se skrývá konstrukce mostu přes bývalý Mlýnský náhon. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Pohled na trasu dálnice k jihu - z bývalého závodiště na severním předmostí mostu přes silnici. Klenba mostu vzadu a za ní začíná zarostlý vysoký násep vedoucí ke křižovatce.(Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Výstužná nároží na rubové straně konstrukce mostu. Pohled od severu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Severovýchodní křídlo mostu při pohledu z lícové strany. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
 jaro 2009 - mezinárodní setkání k 70.výročí zahájení stavby dálnice
  Pohled z jevíčské městské věže na dálniční obchvat města, který zůstal nedokončen společně s křižovatkou. Její pozůstatky se nacházejí mezi stromy hned za zástavbou Jevíčka. V pozadí město Velké Opatovice. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Sraz účastníků mezinárodního setkání před hotelem Morava na jevíčském náměstí. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Zahájení mezinárodního setkání k 70. výročí od stavby dálnice. V parkoviště se proměnila plocha tělesa mezi mostem přes silnici a mostem přes náhon. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Přípravy na společný snímek účastníků výpravy pod německým velením. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Společný snímek asi 80% účastníků výpravy. Někteří stojí za objektivy, někteří zase dorazí až později. Jak je vidět, nechyběly ani ženy a děti (nejmladšímu byly 3 roky) a stovky kilometrů cesty neváhali podniknout ani ti osmdesátiletí. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Detailní záběr některých účastníků. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pohled ze severního předmostí na severní křídla a opěru mostu. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pohled od mostu křižovatky na trasu dálnice směrem k severu. Vzadu za parkujícími vozidly se nachází most přes náhon. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Severovýchodní křídlo mostu. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Severozápadní křídlo mostu. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Ještě před setkáním účastníků se v těchto místech nacházela černá skládka plná odpadků. Poté co došlo k jednání s představiteli Jevíčka o chystané akci, skládka byla zahrnuta zeminou. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 12. února 2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 11.5.2009.
 poslední změny na stránce: 12. května 2007