Jevíčko - dálniční most přes silnici II/366

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 r. 1962 - nezarostlé těleso

  Východní strana mostu, při pohledu ze silnice z Jevíčka. Elektrické vedení prochází pod mostem, ještě na dřevěných sloupech, stojících těsně u mostu. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled na most od severu, ve směru dálnice do Brna. Vpředu nezasypaná vnější strana severní opěry, u níž se utrhla a visí betonová skořápka, zakrývající hydroizolaci mostovky. Dozadu pokračuje těleso po náspu k jihu, dosud čisté bez odpadků a nezarostlé. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 80. léta 20. stol. - zarůstající těleso

  Západní strana mostu, při pohledu ze silnice směrem do Jevíčka. Na mostovce je už v této době vidět sloupek zábradlí, proražený skrz konstrukci a trčící ve vzduchu. U jižní opěry je doposud neukončený násep, tak jak zůstal po přerušení stavby (vpravo). Ale už v té době se sem začíná navážet suť. (Foto: Václav Lídl, 21.10.1985)
  Příjezd k mostu od severu, po nedokončené dálnici od Vratislavi. Vzadu je těleso již hustě zarostlé. (Foto: Václav Lídl, 21.10.1985)
  Příjezd k mostu od jihu, po nedokončené dálnici od Vídně. Oproti 60. létům už opěry zarůstají stromy. Vpředu vpravo dva sněhuláci, dokazující, že jediným místem pro sáňkování v okolí je násep dálnice. (Foto: Václav Lídl, 21.10.1985)
  Celkový pohled od východu na most a část náspu severně od mostu. Zprava by dálnice vedla od Vratislavi. Vpravo mimo snímek se také nachází propustek. Vlevo na okraji snímku je vidět dřevěný sloup elektrického vedení, který nahradil původní sloupy. Oproti 60. létům je však drátů vedeno asi třikrát více. Kvůli tomu už nemohou být dráty nataženy pod mostem, ale jsou z posledního sloupu přeloženy pod zem a za mostem zase na sloup. (Foto: Václav Lídl, 21.10.1986)
  Příjezd k mostu od jihu, po nedokončené dálnici od Vídně. Jižní předmostí (vpředu) zatím ještě není využito k uskladňování. (Foto: Václav Lídl, 21.10.1986)

 konec 90.let 20.stol.

  Západní strana mostu. Elektrické vedení je už vedeno kabelem, zavěšeným na sloupech. Vpředu turistický rozcestník. Vzadu u mostu dopravní značka s omezením výšky, ke které později přibude značka upozorňující na křižovatku. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Detail podjezdu pod dálnicí od západu. Pod dopravní značkou je identifikační tabulka, která později zmizí. Nahoře trčí z mostovky proražený sloupek zábradlí. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Západní stěna mostu. Aby mohl kabel elektrického vedení vést nad mostem, musel být jeden z betonových sloupů postaven přímo na jižní opěře mostu. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)

 r. 2003

  Původní přemostění staré německé dálnice přes dnešní silnici II/366 z Jevíčka do Křenova. Vlevo směr dálnice Breslau, vpravo směr Wien. (Foto+text: ing. Petr Synek, 7/2003)
  Detail mostovky a pohled z ní. Vlevo směr dálnice Breslau, vpravo směr Wien, v pozadí město Jevíčko. Oba směry jsou odděleny pouze úzkým zvýšeným středovým pásem, na snímku málo patrným. Díky německé důkladnosti se zde doposud dochovaly klasické žulové obrubníky (pouze tam, kde byly tak kvalitně připevněny, že dosud nešly zužitkovat místními na různé jiné účely). (Foto+text: ing. Petr Synek, 7/2003)

 r. 2005

  Celkový pohled od východu, ze silnice z Jevíčka. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail podjezdu od východu - od Jevíčka. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Západní strana mostu, u které přibyl cyklistický rozcestník a dopravní značka informující o křižovatce. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Dopravní značka "křižovatka ..." byla poněkud nevhodně umístěna přímo před zákazovou značku.Nahoře trčí s mostovky sloupek zábradlí. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Čelo tzv. "severozápadního křídla", které mělo být až k římse zasypáno zeminou. Vpředu tabule, informující o skladišti materiálu (na tělese dálnice). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Hustý porost, mezi mostem (vzadu) a neoploceným skladištěm materiálu. Pohled od skladiště k jihu, ve směru dálnice do Brna. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Okraj severozápadního křídla mostu. Pohled zevnitř. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Vnitřní nároží severní opěry. Namísto náspu sem byla během let navezena suť a odpadky, po níž se dá na most vylézt. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail nároží, které bylo z vnitřní strany zesíleno, aby tlak náspu most nepoškodil. Z vnitřní strany byly opěry vyzděny speciálními cihlami do vlhka. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail usazení mostovky (nahoře) na severní opěru. Po hydroizolačním nátěru byla celá konstrukce zakryta. Nahoře betonovou skořápkou a dole speciálními cihlami do vlhka. Vše pak mělo být zasypáno náspem. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail odlupující se betonové skořápky, zakrývající spoj mostovky s opěrou. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled seshora na konec mostovky (zleva), usazené na severní opěře. Prostor vpravo měl být zasypán zeminou, namísto ní jsou tam odpadky. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Šachta kanalizační vpusti na nároží mostu. Tmavý hydroizolační nátěr dává tušit kam až měla být šachta zvnějšku zasypána. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Vpusť kanalizace, která měla být zakryta litinovou mříží. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled do nitra šachty "kanálu" (vpusti). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Mostovka s vozovkou a chodníčkem na východní straně. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail obrubníku chodníčku, v němž je otvor pro sloupek zábradlí. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled na mostovku od jednoho zábradlí k druhému. Vzadu betonová skořápka, zakrývající mezeru ve středovém páse. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Úzká mezera mezi mosty pro jednotlivé směry, na mostovce překrytá betonovou skořápkou. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostu k východu - na silnici II/366 směrem do Jevíčka. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostu k západu - na silnici II/366 směrem do Svitav. Vlevo turistický rozcestník, vpravo cyklistický. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostu na pokračování tělesa dálnice k jihu, směrem do Brna. Jižní předmostí je však oploceno a využíváno ke skladování štěrku. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z jihovýchodního křídla mostu (vlevo) na těleso směrem k jihu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Jihozápadní křídlo mostu, při pohledu zevnitř. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail "schodového" napojení kamenné nadpovrchové části a podpovrchové betonové části opěry, natřené hydroizolačním nátěrem. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail jihovýchodního nároží mostu, které je kvůli šikmému křížení se silnicí v tupém úhlu.(Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Násep dálnice za jižním předmostím, měnícím se vzadu v zářez. Pohled z východní strany, ve směru dálnice do Vídně. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Násep dálnice, vedoucí k severu ve směru dálnice do Vratislavi. V pozadí u stromů teče potok, který vede pod dálnicí propustkem. Pohled z východní strany. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Jihovýchodní křídlo a u něho brána do oploceného areálu na jižním předmostí. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Vnitřní část podjezdu se středovou dilatační spárou, oddělují jednotlivé směry dálnice. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail malé kanalizační vpusti (otvoru) na okraji vozovky v podjezdu mostu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Severozápadní nároží, které má tupý úhel. Vpravo je vidět, jak kamenné obložení přechází v prostý beton uvnitř podjezdu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Sloupek kovového zábradlí, který byl násilně proražen skrz okraj mostovky. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Díra, která vznikla proražením slabé vrstvy betonu na okraji mostovky. Sloupek byl usazen, či měl být jen asi do poloviny vrstvy, ale někdo do sloupku tloukl tak dlouho, dokud neprorazil skrz. Pohled zespodu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Jihozápadní nároží mostu, které má kvůli šikmému křížení se silnicí ostrý (úzký) úhel. Nároží vzadu má naopak tupý (široký) úhel. Pod dopravní značkou už chybí silniční tabulka s číslem mostu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Turistický rozcestník "Na dálnici", stojící u mostu, který byl doplněn stříškou a vyměněny směrovky. Ale stále ho někdo ohýbá. Oproti 90. letům zase na opačnou stranu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Násep dálnice mezi mostem (vpravo mimo záběr) a propustkem (vzadu vlevo). Rovná plocha na náspu je využívána ke skladování materiálu. Pohled e západní strany mostu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Násep dálnice vedoucí od mostu k jihu. Pohled ze západní strany mostu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Těleso dálnice vedoucí k mostu přes silnici (vzadu). Celá plocha je správou komunikací využívána pro skladování štěrku, panelů, kamenů a dalšího materiálu. Pohled od severu - od propustku, ve směru dálnice do Brna. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od mostu k severu, ve směru dálnice do Vratislavi. Vpředu využitá plocha tělesa pro uskladňování materiálu. Vzadu pod stromy se nachází sousední propustek. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Torzo z okraje nějakého zbouraného mostu nebo propustku, které sem byl navezeno. Kameny drží pohromadě betonová římsa. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Sklad opracovaných kamenů, navezených sem z nějakého zbořeného mostu. Materiál nápadně připomíná dálniční stavbu, ale nedá se přesně určit, odkud by mohly kameny pocházet. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Zarostlý začátek náspu dálnice, vedoucí od jihu (od Vídně) k mostu přes silnici (vzadu). Pohled na východní stranu náspu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z okraje náspu na novou zástavbu Jevíčka, nebezpečně se přibližující k trase budoucí R43. Majitelé si zřejmě neuvědomují, že klid na okraji města se po zprovoznění rychlostnice ztratí i při vybudování protihlukových stěn. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled podél východního okraje trasy dálnice k severu - do Vratislavi. Touto terénní vlnou musí procházet těleso dálnice  zářezu, na nějž vzadu před mostem přes silnici navazuje násep. Jevíčko se nachází vpravo mimo záběr, zářez je ukryt v hustém porostu nalevo. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z okraje zářezu dolů - na těleso dálnice. Svahy zářezu i samotné těleso je hustě zarostlé. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Krátký, avšak poměrně hluboký zářez procházející terénní vlnou mezi mostem přes silnici II/366 a mostem přes Mlýnský náhon. Pohled ze zářezu na jeho svah je kvůli hustému porostu možný jen v průseku pro elektrické vedení. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)

 r. 2006

  Příjezd k mostu po tělese dálnice od severu - od Vratislavi. Pohled od propustku na plochu využívanou ke skladování materiálu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Příjezd k propustku od jihu, po tělese mezi mostem přes silnici a propustkem.  (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Navezené kameny a torzo s betonovou římsou nějakého zbořeného propustku začíná pomalu zarůstat. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Závora u výjezdu ze skladovací plochy správce komunikací. Vlevo severozápadní křídlo opěry mostu. Vadu silnice II/366. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail vnitřní strany křídla, jehož základna je rozšířena (dole). (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Severozápadní nároží s tupým úhlem. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Východní strana mostu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Výprava Dálnice.com v roce 2006, po trase dálnice. Pohled z podjezdu k západu. (Foto: Radka Arendarčiková, 28.10.2006)
  Detail jihovýchodní opěry. (Foto: Radka Arendarčiková, 28.10.2006)

 r. 2007

  Východní strana mostu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Detail východní strany s proraženými otvory po zábradlí. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Západní strana mostu. Vpředu vpravo byl postaven propustek pod odbočkou na zpevněnou cyklostezku. V pozadí za mostem Jevíčko. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Jihozápadní nároží mostu s náspem směrem k jihu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Navezená suť a odpadky se už skoro dotýkají okraje severní opěry. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Severozápadní křídlo opěry. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Vnitřní západní roh severní opěry a jeho zpevnění proti tlaku zeminy náspu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Detail obrubníku, oddělující chodníček od vozovky. Vzadu sloup elektrického vedení, který byl postaven na jižním předmostí, aby mohl být kabel vyzvednut nad most. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)

 r. 2008

  Detail stropu a opěry, na nichž zanechává stopu prosakující voda. (Foto: Martin-Blovice, 9.5.2008)
  Pohled z mostu k východu, na silnici do Jevíčka (v pozadí). (Foto: Martin-Blovice, 9.5.2008)
  Severozápadní křídlo. (Foto: Martin-Blovice, 9.5.2008)
  Mostovka při pohledu napříč od východu k západu. (Foto: Martin-Blovice, 9.5.2008)
  Východní chodníček s otvory pro sloupky zábradlí. Vzadu je jižní konec mostu přepažen plotem s pletivem. (Foto: Martin-Blovice, 9.5.2008)
  Vnitřní nezasypaná část za severní opěrou (vpravo) a mostovka mostu (vlevo). Pohled od východu, napříč dálnicí. (Foto: Martin-Blovice, 9.5.2008)
  Pletivem oddělený most od jižního předmostí, které je využíváno ke skladování sypkých hmot. Pohled z mostu k jihu, ve směru dálnice do Brna. (Foto: Martin-Blovice, 9.5.2008)
  Severní předmostí, kde je těleso využíváno k uskladňování různého stavebního materiálu. (Foto: Martin-Blovice, 9.5.2008)
  Most od východu, ze silnice z Jevíčka. Některé kamiony mohou mít problém projet, ale výška je pro naprostou většinu z nich standardní 4,3 metru. (Foto: Martin-Blovice, 9.5.2008)
 jaro 2009 - mezinárodní setkání k 70.výročí zahájení stavby dálnice
  Pohled z městské věže v Jevíčku na těleso dálnice směrem do Wroclawi (doprava). Uprostřed snímku překročuje dálnice potok s propustkem. V pravém okraji snímku stojí most přes polní cestu a za hlavami návštěvníků most přes silnici II/366. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Přiblížený pohled z městské věže v Jevíčku na těleso dálnice s mostem přes silnici II/366. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 15. února 2004.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 11.5.2009.
 poslední změny na stránce: 12. května 2007