Jevíčko - dálniční most přes Mlýnský náhon

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
Ještě v druhé polovině 20. stol. vedl severně od Malonínského potoka Mlýnský náhon, který z potoka odbočoval pod dnešní vodní nádrží Smolná, protékal Jevíčkem a za městem se opět do potoka vléval. Přes koryto náhonu byl postaven dálniční most přesypávaného typu s kamenným obložením bočních stěn a portálů. Klenba byla vybudována z betonu, ale i když byl most dokončen, po přerušení prací na dálnici už nebyl přesypán. Násep dálnice tak skončil před i za konstrukcí mostu.

Během kolektivizace a rozorávání mezí došlo k regulaci Malonínského potoka a v roce 1977 i k zasypání koryta už nepoužívaného náhonu. Most se tak ocitnul na suchu a voda stékající z polí nemá kam odtékat. Během doby voda vyzdvihla severní opěru a odtrhla od zbytku mostu, čímž vznikla v klenbě obrovská trhlina, kterou vandalové bohužel ještě rozšiřují.

 

 situační plánek prostoru křižovatky

  Situační plánek pro představu, jak přibližně vedla rozestavěná ramena křižovatky a původní koryta potoka a náhonu. (plánek z nedokončené knihy: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)

 80. léta 20. stol.

  Celkový pohled na západní stěnu mostu z místa, kudy tekl zasypaný náhon. (Foto: Václav Lídl, 11/1985)
  Západní stěna mostu s ještě nenarušeným portálem. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)
  Zajímavý pohled ze západní římsy mostu přes Mlýnský náhon k jihu, kde je vidět konstrukce křižovatkového mostu přes silnici. Jak je dobře patrné, římsa je v této době ještě ve vynikajícím stavu. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)

 konec 90.let 20.stol.

  Celkový pohled na západní stěnu mostu, kudy měl náhon pod most vtékat. Portál i římsa jsou stále neporušeny. Dozadu směr dálnice do Vratislavi (k severu). (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Pohled na západní stěnu mostu z boku - od jihu, ve směru dálnice do Vratislavi. Zleva vedlo k mostu koryto náhonu. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)

 r. 2005

  Zarostlé těleso dálnice vedené po náspu od severu, ve směru do Vídně. Vzadu je násep přerušen konstrukcí mostu přes náhon. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Celkový pohled na západní stěnu mostu zakrývá hustá vegetace. Pohled z míst, kudy k mostu přitékal Mlýnský náhon. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Bortící se kamenný portál na západní straně mostu. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled do podjezdu mostu od západu, ve směru toku náhonu. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Opracované kamenné bloky, které se zřítily z portálu a z římsy (vlevo). (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Stopy po ničení kamenného obložení vandaly nějakým tupým předmětem. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Prasklina v klenbě a západní stěně mostu. Kameny z portálu a blok z římsy (nahoře) se sesypaly a to i zapříčiněním vandalů. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Západní stěna od severozápadu. Všude jsou bohužel stopy po úderech. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Klenba mostu s trhlinou přes celou šíři mostu. Pohled od západu. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Detail praskliny, která je v některých místech rozvětvena a proto se kusy betonu od klenby odtrhly. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Trhlina v klenbě je na jejím západním konci nejširší. Pohled k západu. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  U východního konce klenby je prasklina užší a nevede nejvyšším místem. Pohled k východu. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Přístřešek, kterému nechybí ani komín a připravené palivo. Přespávat pod mostem může být romantické, ale určitě ne pod mostem plným smradlavých odpadků a pod který teče. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled do podjezdu mostu od východu. Vlevo nahoře trhlina v klenbě. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Jelikož trhlina nezačíná na východní straně v nejvyšším bodě klenby, je odskočený celý blok kamenného portálu. Ten drží před zřícením jen spodní kámen, ale už i ten se někdo pokoušel vyrazit. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Na východní stěně je sice prasklina také uprostřed nad portálem, ale protože klenba je tady prasklá více do strany, nedošlo k prasknutí portálu, ale jeho odchýlení. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Celkový pohled na východní stěnu, zarostlou vegetací. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Detail okapničky - žlábku, který byl vytesán na spodní straně římsy. Žlábek zamezuje, aby voda nestékala po spodku římsy až na stěnu a nutí jí odkapávat dolů. Perfektní funkci okapničky dokazuje krápník. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Rubová strana východní stěny při pohledu od severu. Nahoře je usazena kamenná římsa. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Trhlina v klenbě při pohledu seshora. Vzadu západní stěna. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Detail rozvětvené praskliny seshora. Tmavá vrstva jsou zbytky hydroizolačního nátěru, který plnil svou funkci dokud byl chráněn betonovou skořepinou. Nezasypanou jí však vegetace časem rozrušila a prosakující voda dokonala své dílo zkázy. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Odpadnutý, či spíše vandaly stržený kamenný blok z římsy nad západní stěnou. Trhlina je tu natolik široká, že klenbu roztáhla a kámen úplně uvolnila. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Rubová strana západní stěny mostu. Pohled z klenby. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Detail římsy nad západní stěnou s chybějícím blokem kamene. Pohled ve směru dálnice k jihu - do Vídně.(Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Detail hydroizolačního nátěru (na bázi asfaltu) a zbytků betonové skořepiny, která jej měla oddělovat od štěrku a zeminy náspu. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled podél východního okraje náspu dálnice na směr trasy k jihu - do Vídně. V křoví vpravo se nachází most přes Mlýnský náhon, vzadu na dně údolí dálnice překračuje po mostech silnici a Malonínský potok. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)

 r. 2006

  Východní stěna mostu při pohledu z boku, ve směru dálnice do Vídně (od severu). (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Strom, který už zamlada rostl šikmo a ležel na východní stěně. Postupně však jeho kmen sílil a proto zůstal v místě dotyku zdeformovaný. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Uražené kusy obložení klenby. Je jisté, že se někdo násilně snažil vypáčit spodní kameny, aby se zřítila horní část narušeného východního portálu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Prasklina nad portálem východní stěny. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail praskliny na východní straně nad portálem. (Foto: archiv - Radka Arendarčiková, 28.10.2006)
  Podjezd s prasklinou v klenbě při pohledu od východu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled do nitra podjezdu od východu - bez použité blesku. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Východní portál s prasklinou, oddělující ho od podélného kamenného obložení. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail nejširší části praskliny v klenbě. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Průhled širokou prasklinou zevnitř podjezdu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail počmárané klenby u západního portálu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Kamenná deska západní římsy, kterou vandalové shodili do podjezdu, je oproti roku 2005 odhozená v křoví, kde leží okapničkou nahoru. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled do podjezdu od západu, v porovnání s výškou téměř dvoumetrového člověka (s červenou taškou). Koryto náhonu je už dávno zaházené kameny a zeminou. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Bez odpadků by se jednalo o romantický pohled z podjezdu směrem k východu (a na členku výpravy v r. 2006). (Foto: archiv - Radka Arendarčiková, 28.10.2006)
  Detail praskliny nad západním portálem, z něhož několik kamenů chybí, včetně desek římsy. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Západní stěna zakrytá vegetací. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Násep dálnice od severu (zleva), končící před mostem (vpravo mimo záběr). Pohled ze západní strany. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled od mostu k západu - do míst, odkud k mostu náhon přitékal. Jeho koryto sice bylo společně s mezemi rozoráno, ale podle zvlnění terénu a remízku uprostřed lze jeho průběh dobře odhadnout. Také je dobře patrné, že vodní kanál byl vybudován uměle, protože nevede úžlabinou, ale ve svahu a u mostu tekl o několik metrů výše (kvůli spádu) než Malonínský potok, z něhož odbočoval. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)

 r. 2007

  Pohled od mostu přes silnici k severu, ve směru dálnice do Vratislavi. Vpředu zarovnaná plocha náspu, dříve sloužící jako závodiště. Vzadu za stromy se skrývá konstrukce mostu přes bývalý Mlýnský náhon. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
 jaro 2009 - mezinárodní setkání k 70.výročí zahájení stavby dálnice
  Shluk účastníků setkání před západním portálem mostu. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Západní portál s účastníky setkání. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Nejvíce zajímala účastníky mohutná prasklina na konstrukci mostu. Pohled do podjezdu od západu. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pravděpodobným důvodem prasknutí klenby je voda stékající ze stráně, která původně vtékala do náhonu, ale po jeho zasypání bylo odvodňování stavby zabráněno. Voda se od té doby drží pod severní opěrou, kterou vyzdvihla a utrhla od zbytku mostu. Pohled od severozápadu na jezírko u severní opěry. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Budka s včelími úly na severním předmostí. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Vandalové z mostu již bohužel shodili všechny pískovcové desky římsy na západní straně mostu. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Vnější nezasypaná strana klenby při pohledu od jihu - od Brna. Z druhé strany by se postava brodila po kolena v jezírku, které zavinilo praskání klenby. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 12. února 2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 12.5.2009.
 poslední změny na stránce: 12. května 2007