Jevíčko - dálniční most přes polní cestu a potok

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Pro polní cestu, která přetínala trasu dálnice, muselo být vybudováno mimoúrovňové křížení. Jelikož zde dálnice vede takřka po volném terénu, nebylo jednoduché zvolit správnou variantu. Nadjezd přes dálnici by si vyžádal navršení vysokého náspu a v krajině by nevypadal moc hezky. Situaci ještě komplikoval potok, jehož koryto by muselo být prohloubeno, aby mohl dálnici podtékat propustkem.

Proto padlo rozhodnutí postavit raději dálniční most. Jelikož se mostovka nachází v úrovni okolního terénu, muselo být staveniště zahloubeno a z obou stran vyhlouben dlouhý zářez pro polní cestu. Protože pod mostem měl protékat podél cesty i potok, musel být zářez na východní straně prodloužen a správně vyspádován. Jinak by potok na rovinatém terénu nemohl vytékat a voda by se držela pod mostem. Stavba mostu byla dokončena avšak zářez zřejmě dokončen zcela nebyl, protože cesta pod most přeložena nebyla. Ani nové koryto potoka dokončeno nebylo a zůstal téct v provizorním přes staveniště.

Po válce už na mostě k žádné údržbě nedocházelo, ale využíván je stále k překonávání potoka. Cesta stále kříží těleso dálnice hned vedle mostu a potok protéká pod mostem. Jelikož se už o zářez nikdo nestaral, provizorní koryto se časem zaneslo a potok začal téci zářezem jak se mu zachtělo. Během let zářez pro cestu zarostl a nánosy bahna jsou tak rozsáhlé, že je most považován za pouze přes potok a o cestě má málokdo zdání. Tento dojem navíc umocňují meandry, které si dokonce přímo pod mostem potok vytvořil.

 

 podzim 1986

  Boční pohled na most ze zarůstajícího zářezu polní cesty. (Foto: Václav Lídl, 11/1986)

 konec 90.let 20.stol.

  Cesta na tělese dálnice, vedoucí vzadu přes most. Pohled od jihu. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Západní stěna mostu při pohledu od jihu. Vzadu bouda se včelími úly. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)

 r. 2005

  Těleso dálnice vedoucí k mostu od severu. Z tohoto pohledu je dobře vidět, jak měla dálnice vést po terénu a most je proto ukryt. Zářez z obou stran mostu prozrazují jen vzrostlé stromy. V pozadí stromy na dálničním náspu u jevíčského propustku.(Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Zpočátku sice mobilní bouda se včelími úly, v posledních letech ovšem stojí stále na tomto mostě. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Spára ve středu mostovky, kde měl být dělící pruh. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled napříč mostovkou od východního okraje k západnímu (ve směru polní cesty). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Římsa nad východní stěnou mostu s chodníčkem. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostovky na těleso dálnice směrem k severu (do Vratislavi). Vzadu v zarostlé části vede těleso zářezem. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Východní stěna mostu se severovýchodním křídlem. Kvůli husté vegetaci nelze most fotografovat v celku. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail hydroizolačního nátěru mostu ve svahu zářezu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Džungle v zářezu východně od mostu. I když se to nezdá, most je vidět vzadu.(Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Vzrostlý kmen přímo před východním vjezdem pod most. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail napojení mostovky na severní opěru. Pohled od východu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled do podjezdu mostu od východu. Na druhé straně je džungle absolutně neprostupná. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Neregulovaný potok přinesl za desítky let tlustou vrstvu bahna. V něm si pak přímo pod mostem vytvořil vlastní koryto tvořené meandry. Ty jen dokazují mírný spád zářezu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Chodníček na západním okraji mostu, při pohledu od severu. Nalevo včelí úly. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Zaoblený obrubník západního chodníčku na severním začátku mostu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Zřejmě uražený zaoblený obrubník východního chodníčku na jižním konci mostu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pokračování tělesa za mostem směrem k jihu - do Jevíčka. Polní cesta vede po tělese až k začátku náspu, kde odbočuje a vede podél náspu. Násep je totiž přerušen nedokončenou stavbou propustku. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Těleso dálnice vedoucí k mostu od jihu. Zářez cesty prozrazují stromy. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)

 r. 2006

  Těleso dálnice vedoucí k mostu od severu. Most se nachází v proluce mezi stromy vzadu. Stromy rostou v zářezu polní cesty a potoka. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Těleso vedoucí od severu, těsně před mostem. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Těleso dálnice za mostem směrem k jihu. Vpředu jej přetíná čerstvě vyštěrkovaná polní cesta. V pozadí vpravo jsou vidět stromy podél silnice, vedoucí pod most u Jevíčka. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Mostovka se středovou spárou, při pohledu od východu. Zleva k mostovce dosahuje štěrkový povrch nové cesty. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Těleso dálnice za mostem směrem k severu, kde se v pozadí zařezává do terénu (do zářezu). (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Východní stěna mostu s několika členy výpravy. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Konec severovýchodního křídla s hydroizolačním nátěrem. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pojízdné včelí úly na mostovce. Vlevo odpočívající členka výpravy. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Západní chodníček mostu. Vzadu nová štěrková komunikace, vedoucí podél zářezu cesty. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled na západní stěnu mostu z nové štěrkové cesty na jihu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled z nové křižovatky polních cest k jihovýchodu - na město Jevíčko. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Zničený zaoblený roh na jihovýchodním konci mostu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Odbočka na most ze štěrkové cesty, přetínající dálniční těleso jižně od mostu.(Foto: Radka Arendarčiková, 28.10.2006)
 jaro 2009 - mezinárodní setkání k 70.výročí zahájení stavby dálnice
  Pohled z městské věže v Jevíčku na těleso dálnice směrem do Wroclawi (doprava). Uprostřed snímku překročuje dálnice potok s propustkem. V pravém okraji snímku stojí most přes polní cestu a za hlavami návštěvníků most přes silnici II/366. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Přiblížený pohled z městské věže v Jevíčku na těleso dálnice s mostem přes polní cestu. Protože je most umístěn pod úrovní terénu, není odtud dobře vidět (mezi stromy vpravo). (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
 

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 29. února 2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 11.5.2009.
 poslední změny na stránce: 12. května 2007