Jevíčko - dálniční propustek

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
Pro malý potok byl pod dálnicí vybudován propustek s betonovými stěnami. Při pohledu zvenčí sice dává dojem, že se jedná o parabolický typ, s klenbou vybetonovanou pod celou šíří dálnice. Ale ve skutečnosti byla klenba vybudována jen u obou portálů, na něž navazuje potrubí z betonových prefabrikátů. Po obou stranách dálnice vedou polní cesty, pod kterými byl také vybudován propustek. Ten má oproti dálničnímu stěny z kamene, ale voda teče stejně jako po dálnicí v betonových trubkách. Oba propustky pod cestami mají trubky dvě avšak mnohem menšího průměru než propustek dálniční.

Zatímco samotná konstrukce byla dokončena a voda propustkem protéká, zemní práce pro dálnici už dokončeny nebyly. Propustek nebyl zasypán a zůstal obnažen. Násep dálnice je proto v těchto místech přerušen. Stejně tak nebyla dokončena revizní šachta středové kanalizace, ze které zůstaly jen spodní skruže.

 

 80. léta 20. stol.

  Celkový pohled na stěnu propustku od východu. (Foto: Václav Lídl, 21.10.1985)
  Začátek náspu dálnice od severu, ve směru do Vídně. V pozadí jsou vidět stromy podél potoka, který vede na konci této části propustkem. Doleva opouští dálniční těleso polní cesta a pokračuje okolo propustku. Pohled od severu. (Foto: Václav Lídl, 11/1985)

 konec 90.let 20.stol.

  Východní stěna dálničního propustku a vpředu propustku pod polní cestou, která vede východně podél dálnice. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)

 r. 2005

  Polní cesta, vedená od severu po dálničním tělese, se na začátku náspu z dálnice odklání a vede východně podél ní. Vzadu je totiž násep přerušen nezasypaným potrubím propustku. Pohled od severu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od náspu dálnice na město Jevíčko.(Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Násep dálnice vedoucí k jihu přes propustek (vzadu u stromů podél potoka) a za ním přes silnici II/366. Avšak u propustku i u mostu přes silnici je násep přerušen a nedá se projít. Podél východního svahu náspu vede polní cesta. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Východní stěna propustku, při pohledu z polní cesty. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Stěna propustku s dvěma trubkami pod polní cestou východně od dálnice. Pohled je bohužel zakryt vegetací. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail dláždění koryta potoka, které bylo provedeno několik desítek metrů za výpustí z propustku. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Výpusť z propustku na východní straně. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Vpusť do propustku pod polní cestou východně od dálnice. Pohled od dálniční propusti. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail portálu výpusti z dálničního propustku. Zvenku se portál tváří , jako by pod celou dálnicí vedla parabolická klenba. Avšak klenbu má jen vstupní a výstupní portál, vnitřek propusti je proveden z betonového potrubí. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled do nitra potrubí, proti proudu potoka. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Při pohledu proti proudu potoka je dobře patrné, že na začátku potok vtéká pod prudším spádem, aby voda nabrala rychlost a potrubí se nezanášelo. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Římsa východní stěny propustku při pohledu zevnitř, tedy z místa, které mělo být zasypáno náspem. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail spoje jednotlivých trubek potrubí. Ty byly původně zatmeleny a zakryty jakousi betonovou skořápkou. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od východního konce potrubí (z východní stěny) na jeho začátek (k západní stěně), není kvůli hustému porostu možný. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Čelo jižního náspu, končícího před propustkem. Ten vede potrubím vpravo od stromu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Potrubí při pohledu proti proudu potoka. Vzadu západní stěna propustku. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Západní stěna propustku při pohledu z potrubí - z vnitřku. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail boku západní stěny propustku. Kromě ploché římsy měla být celá konstrukce zasypána náspem. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail vpustí do propustku na západní straně dálnice. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Vydlážděné, avšak již značně poškozené koryto mezi propustkem pod západní polní cestou a vpustí do dálniční propusti. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Propustek pod polní cestou, která vede podél západní strany dálnice. Pohled na západní stěnu - vpusť. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Západní stěna dálničního propustku ukrytá v křoví vzadu, při pohledu přes propustek pod polní cestou. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z potrubí propustku na spodní díl revizní šachty pro středovou kanalizaci. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Nedokončená revizní šachta středové kanalizace. Na tyto spodní díly měly být nasazeny ještě další skruže, aby šachta po zasypání náspem sahala až k vozovce. Pokud by šachta byla dokončena, trčela by konstrukce ze země jako komín. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled revizní šachtou dolů, kudy vede středová kanalizace. Ta je bohužel zasypána odpadky a listím. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled na potrubí propustku od revizní šachty středové kanalizace dálnice. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled přes potrubí na čelo náspu, končící jižně od propustku. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)

 r. 2006

  Násep vedoucí k propustku od severu. Pohled z polní cesty, která vede po východní straně. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Východní stěny obou propustků. Dálničního vzadu a pod polní cestou vpředu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Východní stěna propustku pod polní cestou, která vede podél východní strany náspu (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail dlážděného koryta potoka za propustkem. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail východní stěny. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Východní stěna dálničního propustku. (Foto: Jan Slovík, Radka Arendarčiková)
  Pohled do nitra potrubí propustku proti proudu potoka. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Římsa východní stěny propustku. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Potrubí propustku směrem k západu - proti proudu potoka. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Potrubí na začátku propustku - u západní stěny, kudy potok dovnitř vtéká. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail vnitřní strany západní stěny propustku. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail západní stěny propustku, kudy voda vtéká dovnitř. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Západní stěny propustku pod polní cestou a pod dálnicí (vzadu). (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled do nitra propustku po proudu potoka - od západu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Průzkumná redakční výprava Dálnice.com na podzim roku 2006. Pohled ze stěny propustku k východu, po proudu potoka. (Foto: Radka Arendarčiková, 28.10.2006)
 jaro 2009 - mezinárodní setkání k 70.výročí zahájení stavby dálnice
  Pohled z městské věže v Jevíčku na těleso dálnice směrem do Wroclawi (doprava). Uprostřed snímku překročuje dálnice potok s propustkem. V pravém okraji snímku stojí most přes polní cestu a za hlavami návštěvníků most přes silnici II/366. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 12. února 2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 11.5.2009.
 poslední změny na stránce: 12. května 2007