Jinačovice - dálniční most přes polní cestu 2 (severní)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 r. 1962 - opuštěné staveniště

  Celkový pohled na most od jihovýchodu - ve směru dálnice do Wroclawi. Vlevo most obchází nepřeložená polní cesta. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled na podjezd mostu od východu - od vesnice. Vpředu ovocný sad jednoho z jinačovických domů. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 80. léta 20. stol. - zarůstání staveniště a přístřešků

  Pohled od jihovýchodu - od vsi. Podjezd mostu a prostor mezi křídly jižní opěry jsou využívány jako skladiště. K tomuto účelu byly vybudovány dřevěné přístřešky avšak v tuto dobu již neudržované. Na snímku je patrné zřícení střechy nad podjezdem. (Foto: Václav Lídl, 11/1986)
  Pohled od západu. Vpředu most obchází polní cesta. V pozadí jsou vidět Jinačovice. Střecha nad podjezdem je už rozpadlá. (Foto: Václav Lídl, 11/1985)

 r. 1996 - trosky přístřešků

  Celkový pohled na most od západu. V pozadí Jinačovice. Vpravo jsou vidět trosky zříceného přístřešku. Zastřešení podjezdu zmizelo úplně. (Foto: Jiří Mrkos, zima 1996)
  Pohled na most od jihu, ve směru dálnice do Wroclawi. Vpředu trosky trámů a prken zřízeného přístřešku. V pozadí těleso dálnice vstupující mezi stromy do zářezu. (Foto: Jiří Mrkos, zima 1996)

 konec 90.let 20.stol. - zmizení přístřešků a vznik skládky

  Pohled na most od jihu, ve směru dálnice do Wroclawi. Vpředu mezi křídly mostu stával dřevěný přístřešek. Po střeše ani památky, ale na rovnou plochu pod ní byla navezena suť a odpadky, které vytvořili malou zarůstající haldu. Vpředu vede nepřeložená polní cesta. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Pohled od západu na severní opěru. Podél ní byl vybudován žlab pro potůček, který měl být zakryt. Vpředu příkop potoka. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Severní opěra a její křídla, při pohledu od severozápadu. Vpředu vlevo hrana náspu. V pozadí Jinačovice. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Pohled na most ze severního náspu. Dozadu vede trasa dálnice k jihu - do Vídně. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Západní stěna mostu zevnitř. Vpředu vpravo severozápadní křídlo. Vpravo vede polní cesta a před ní koryto potůčku. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Detail vyústění kanalizace mostu do žlabu, vybudovaného pro potůček. Vyústění by nebylo vidět, protože přes žlab měla přijít betonová deska. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)

 r. 2004 - sgrafitová výzdoba a zarostlý podjezd

  Celkový pohled na most od jihovýchodu, ve směru dálnice do Wroclawi. Po přístřešku mezi křídly už není ani památky. Vpředu nepřeložená polní cesta. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Východní strana mostu, při pohledu od jihovýchodu.(Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled od východu do zarostlého podjezdu mostu. Jeho dřevěné zastřešení už dávno skončilo někde v ohni. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Hrana náspu, končící severně před mostem. Pohled od jihovýchodu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled na most od východu, ze zahrady jednoho z jinačovických domů, kterému pozemek (na němž most stojí) patří. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Detail křídla mostu, na němž je podle betonáže poznat, kam až měl jít dosypat násep. Pod "schody" měl být aplikován hydroizolační asfaltový nátěr. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Zarostlý příkop, kudy měl z lesa téct pod mostem potůček. Do příkopu byla svedena i kanalizace mostu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled od východního boku mostu k jihu. Vlevo zarostlý příkop, kterým měl potůček téct od mostu do vesnice. Vzadu polní cesta do vsi. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Prostor před východním bokem mostu. Pohled od jihu. Vlevo zarostlý příkop, kterým měl z podjezdu vytékat potůček. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled z mostu ve směru dálnice k severu - na rozorané dálniční těleso. V pozadí dálniční zářez u Jinačovic. Vpravo vzadu stromořadí podél silnice z Kníniček do Kuřimi. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Detail zářezu u Jinačovic, při pohledu od jihu - z jinačovického mostu přes polní cestu. Vpředu rozorané dálniční těleso. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled na most od severu, z konce severního náspu. Dozadu trasa dálnice směřuje k Brnu. V pozadí zarostlé staveniště dalšího jinačovického mostu přes polní cestu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled z mostu k jihu, na trasu dálnice do Brna (Vídně). V pozadí staveniště dalšího jinačovického mostu přes polní cestu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled z hrany severního náspu na severovýchodní křídlo mostu. Sgrafitová výzdoba dokazuje časté návštěvy místní mládeže. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled z hrany severního náspu na severozápadní křídlo mostu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Severozápadní křídlo mostu a západní bok mostu. U paty nároží podjezdu je vidět obrubník pro koryto potůčku. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Betonové koryto pro potůček, před vtékáním do podjezdu (západní bok). (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled do podjezdu od západu. Vlevo je nezakryté betonové koryto pro potůček. Žlab měl být zakryt a cesta měla vést i nad ním. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Detail armovacích háků k upevnění mostovky. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled na most od severozápadu, z vyschlého koryta potůčku, který měl téct pod most. Uprostřed snímku je severní opěra a vlevo hrana náspu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled od západního boku mostu (vpravo) k severu. Uprostřed snímku je severní násep, končící před mostem. Násep není zarostlý, protože na jeho hraně a svazích pěstuje majitel pozemku pícniny. V pozadí vlevo obrostlý zářez dálnice. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled na most od jihozápadu, ve směru dálnice do Wroclawi. Vpředu nepřeložená cesta. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled do prostoru mezi křídly jižní opěry. Toto místo bylo ještě v osmdesátých letech zakryto přístřeškem a využíváno ke skladování. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)

 leden 2007 - vyčištěný podjezd

  Rozorané a obdělávané těleso dálnice. I když těleso splynulo s polem, v terénu je velice dobře patrné. Pohled od severu. Uprostřed snímku se nachází most přes polní cestu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
  Začátek náspu (zeleně) ve směru k jihu. Násep končí u mostu přes polní cestu (uprostřed snímku). V pozadí se blyští paneláky bystrckého sídliště.(Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
  Severní násep vedoucí k mostu. Pohled od severu, ve směru dálnice do Vídně. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
  Severní opěra při pohledu z náspu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
  Pohled na most od severozápadu - z koryta pro potůček. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
  Pohled do podjezdu od západu. Vlevo nezakrytý žlab pro potůček. Pravděpodobně sám majitel pozemku vysekal v podjezdu keře a cestu zatravnil. Ještě před několika lety byl podjezd neprůchozí džunglí. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
  Horní část západní stěny, ve směru dálnice do Vídně. Vpředu šachta kanalizace, do níž ústí vyspádované žlábky pro dešťovou vodu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
  Severní opěra (vpravo), při pohledu z jižní opěry. V pozadí cesta vedoucí k lesu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
  Severní opěra a její severovýchodní křídlo s kanalizačním systémem. Za ní je hrana náspu. V pozadí dálniční těleso vedoucí zářezem. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 16. března 2007.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 16.3.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008