Moravské Knínice - dálniční most přes říčku Kuřimku

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 r. 1962 - zarůstání staveniště

  Východní strana mostu, kudy Kuřimka vtéká dovnitř. Koryto říčky byl během stavby z obou stran regulováno. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled na západní stěnu (bok) mostu z vnitřní strany. Doleva vede klenba nad říčkou Kuřimkou. Těleso dálnice směrem k severu bylo částečně rozoráno a je zajímavé, že pole je obděláváno až úplně ke klenbě mostu. V pozadí vpravo jsou Moravské Knínice. Vlevo vzadu vede podél stromů silnice (dnes II/386). (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled do nitra mostu od východu - po proudu říčky. Koryto řeky bylo nejen regulováno, ale i přímo pod mostem zajímavě vydlážděno. Pro stálý průtok v říčce slouží úzký žlab a pro zvýšený průtok jsou po stranách vydlážděny náplavky. Ty mohly umožnit lidem pracujících na polích, aby pod mostem mohli projít na druhou stranu dálnice. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 80. léta 20. stol.

  Celkový pohled na most od západu. Při stavbě zregulované koryto Kuřimky je na této straně mostu již znatelně zanesené. (Foto: Václav Lídl, 1/1987)
  Pohled od západu, odkud se zdá, že dálnice neměla mít velký násep. Ale koryto říčky bylo zregulováno a zahloubeno, proto není vysoká klenba mostu téměř vidět. Naopak násep měl měřit do výšky několik metrů, aby mohla dálnice překlenout sousední silnici. V pozadí město Kuřím. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)
  Pohled do nitra mostu od východu, po proudu Kuřimky. Pruhy pod bočními vyústěními trubek dokazují, že kanalizace mostu stále funguje. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)

 r. 1996 - současnost

  Pohled na most přes Kuřimku od západu - od Moravských Knínic. Vlevo od mostu vede k severu násep dálnice. (Foto: Jiří Mrkos, zima 1996)
  Horní část nezasypané konstrukce mostu. Pohled od západní stěny k východní. Vpravo vzadu je vidět hranu náspu, vedoucího od jihu a končící u plánovaného mostu přes silnici. (Foto: Jiří Mrkos, zima 1996)

 r. 2004 - současnost

  Pohled k mostu přes Kuřimku (vzadu) od jihu - ze silnice II/386, přes kterou měl vést dálniční most. Samotný most přes říčku není takřka vidět, jen jeho klenba. Prostor kde je pole měl být zasypán náspem(Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Klenba mostu od jihu, ve směru dálnice do Wroclawi. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled ze silnice II/386 k severu, podél trasy dálnice. Jak je vidět vlevo, terén se tu mírně zvedá, což dokazuje, že násep se vršit začal. Nebyl však dokončen a to co bylo navezeno bylo po válce rozryto k obdělávání. Most přes Kuřimku je vlevo vzadu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled na boční stěnu mostu od východu, z levého břehu Kuřimky. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Detail východní stěny, z levého břehu Kuřimky. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Celkový pohled na východní bok mostu z polní cesty, vedoucí po pravém břehu Kuřimky. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Detail jižního křídla u východního boku mostu. Tmavý hydroizolační nátěr dává tušit, kde všude měla být nasypána zemina náspu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled do nitra mostu od východu, po proudu říčky. Při srovnání se staršími snímky je kamenné dláždění značně poškozené a koryto zanesené. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled z nitra mostu k západnímu portálu, kudy voda vytéká ven. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Horní část klenby vyčnívá jen nepatrně. U mnohých nedokončených staveb nelze na klenbu ani vylézt, ale u tohoto mostu byla část zeminy pro násep ještě navezena. Oproti okolnímu terénu je most navíc zahlouben, takže i to nahrává snadnému překonání říčky po mostě. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Detail křídla mostu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled z římsy dolů - na zregulované a vydlážděné koryto říčky Kuřimky, vtékající pod most. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Dlouhá klenba naznačuje, že velká šířka mostu byla připravena pro vysoký násep. Dálnice měla vést cca 1 metr nad římsou mostu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Detail dilatačních spojek z vnější strany klenby. Slabá betonová skořápka navrchu mohutné klenby skrývá kovovou síťovinu a hydroizolaci (lepenku). (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Detail poškozené skořápky na vnější části klenby (nahoře). Jasně je vidět asfaltovou lepenku a drátěnou síťovinu, která zpevňovala cementovou skořápku, nanesenou na hydroizolaci (na lepence). (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled z mostu přes Kuřimku směrem k jihu, ve směru dálnice do Brna. V pozadí u stromů měl stát most přes silnici. Mezi oběma mosty měl být navršen násep, ale ten byl budován jen z opačných stran obou mostů. Mezi mosty se sypat ani nezačalo. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled z mostu ve směru dálnice k severu. Dálniční těleso vedoucí po náspu tu bylo částečně upraveno. V pozadí kopec u Čebína. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Západní strana mostu. Z tohoto pohledu je dobře patrné, že Kuřimka most podtéká ve velmi ostrém úhlu (šikmo). (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Detail západního portálu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled pod most od západu. I na této straně je už dlážděné koryto značně poškozeno. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Detail vyústění kanalizace mostu do dlážděného koryta Kuřimky. Nezapomnělo se ani na takový detail, jako betonový žlábek, který vypadá mnohem lépe, než trčící trubka. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Upravené těleso dálnice, začínající nedaleko od mostu, ve směru na sever. Těleso slouží jako pruh pole. Vzadu měla být vybudována křižovatka se silnicí do Tišnova (II/385). (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled na most přes Kuřimku od severu - z konce upraveného dálničního tělesa. Hrana náspu se zastavila dále od mostu, než je obvyklé a to kvůli polní cestě, která by tehdy musela být předčasně zrušena. K dosypání náspu už nakonec nedošlo a to až k plánovanému mostu přes silnici (v pozadí). Za ním násep směrem do Brna opět začíná. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled od severovýchodního křídla mostu k severu - na nedokončené těleso dálnice směrem k Malhostovicím. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Přiblížený pohled ze silnice II/385 z Čebína do Kuřimi. Vpředu je násep dálnice, který končí před mostem přes Kuřimku (vpravo vzadu). V místě háječku uprostřed snímku měla být dálniční mimoúrovňová křižovatka se silnicí do Tišnova (II/385). V pozadí je vidět esíčkovitý tvar (směrem doleva) dalšího pokračování stavby dálnice k jihu (do Brna). (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)

 leden 2007 - současnost

  Pohled od mostu přes Kuřimku k prostoru mostu přes silnici. Stromy rostou v místech nezaložené jižní opěry. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
  Východní bok mostu s jihovýchodním křídlem. Směr do Wroclawi. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
  Východní bok mostu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
  Horní - nezasypaná část klenby mostu. Pohled k západu, v pozadí Moravské Knínice. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
  Pohled k severu, ze severovýchodního křídla mostu. Vzadu za polní cestou začíná násep dálnice. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
  Pohled k severu, ze severozápadního křídla mostu. Vzadu za polní cestou začíná násep dálnice. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
  Západní stěna mostu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
  Detail portálu na západní straně mostu. Uvnitř kamenná dlažba poničená sgrafity. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
  Pohled od západu dovnitř, na poničenou dlažbu od povodní a neúdržbě koryta. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
  Celkový pohled od východu, ze silnice II/386 - na těleso dálnice. Zleva dálnice přichází po náspu, který končí u nezahájeného mostu přes silnici. Vpravo se nachází most přes Kuřimku. V pozadí Moravské Knínice. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 28. února 2007.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 6.3.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008