Mladkov - dálniční most přes silnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
Přes silnici ze Svitávky do Boskovic byl poměrně nepochopitelně stavěn dálniční most s velice malým průjezdním profilem, kvůli kterému vypadá spíše jako most přes nějakou polní cestu. Ale most má tyto parametry jen kvůli tomu, že se počítalo s přeložkou hlavní trasy silnice ke Skalici nad Svitavou. Tam měla stát velká dálniční křižovatka s dálkovou silnicí Plzeň-Ostrava. Během stavby mostu byla silnice odkloněna po provizorní komunikaci těsně okolo něho a křížila těleso dálnice.

Most byl ještě během války kromě zábradlí dokončen a provoz pod ním zahájen. Ke stavbě dálkové silnice však nikde v okolí nedošlo a silnice zůstala nepřeložena. Proto i nadále vedla silnice první třídy č. 18 také po objížďce okolo mostu, jinak by se pod něho nákladní vozy nevešly. Osobní vozy mohly podjíždět pod mostem. Vznikla tak zvláštní rarita, kdy se silnice před mostem rozvětvovala. Zábradlí bylo na mostě instalováno až mnohem později.

Časem nastal i problém s železničním přejezdem, který byl kvůli vzrůstající dopravě na silnici i na železnici takřka s neustále staženými závorami. Bylo nutné vybudovat nadjezd přes trať a vyhnout se i dálničnímu mostu. Jako výhodná alternativa bylo zvoleno využít pro přeložku silnice I/18 dokončené dálniční těleso a postavit na něm chybějící most přes železniční trať. Původní silnice pod mostem byla zrušena a používá se už jen ta okolo mostu, která se na jeho jižním předmostí napojuje na silnici II/150 (dříve I/18). Přeložka silnice vede po polovičním profilu dálnice.

 

 r. 1962 - částečně využívaný podjezd a objížďka

  Zajímavý snímek z doby, kdy byl sice průjezd pod mostem v provozu, ale vyšší vozidla pod ním stejně nepodjela a musela stále využívat objížďku, která byla okolo mostu postavena už během jeho stavby. Vpravo je vidět násep a haldu zeminy, která zůstala připravena pro dosypání k opěře mostu. Pohled je ve směru z Boskovic do Svitávky. Na mostech nedokončené dálnice nebyly většinou zábradlí, ale na tento bylo přesto později instalováno, i když se s jeho využitím nepočítalo. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 80. léta 20. stol. - odkloněná silnice a instalované zábradlí

  Chátrající dálniční most v polovině 80. let 20. století. Pohled ve směru dálnice k jihu -do protisměru jízdy. V pozadí částečně využité dálniční těleso, po kterém vede silnice I/18 od Boskovic. Druhý profil dálnice (levý) je zarostlý travou. Zábradlí mostu není původní (na snímcích z 60.let ještě není). (Foto: Václav Lídl, 21.10.1985)
  Pohled z pravého profilu nevyužitého dálničního tělesa pro směr do Vratislavi. Levý profil dálnice využívá silnice I/18, která se těsně před mostem stáčí doprava a pokračuje už mimo dálnici. Most je vidět za vodícími tabulemi v zatáčce. Doleva se odbočuje na starou silnici přes Svitávku. Dozadu je patrné dálniční těleso okolo Chrudichrom (vpravo vedle dálnice). (Foto: Václav Lídl, 4/1986)
  Pohled k mostu přes silnici od sousedního mostu přes železniční trať. Dobře patrná je i zatáčka silnice, stáčející se mimo dálnici. Most přes trať byl postaven až kvůli přeložce, není tedy původní a vede jen po jedné půlce tělesa. (Foto: Václav Lídl, 4/1986)

 konec 90.let 20.stol. - v objetí reklam

  Celkový pohled na most od východu, z bývalé objížďky, která již zarostla travou. Přeložka silnice I/18 se zatáčkou se nachází vlevo od mostu. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Pohled na most ze silnice od Svitávky, která se vpravo mimo záběr napojuje na přeložku silnice I/18. Vlevo vedle mostu vede původní objížďka staveniště. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Pohled na jižní předmostí mostu - z křižovatky silnice I/18 se silnicí do Svitávky (doleva). (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Pohled z křižovatky silnice I/18 směrem do Kunštátu se silnicí do Svitávky (doprava). Dozadu vede silnice I/18 po tělese dálnice. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Pohled z mostu na těleso dálnice vedené po náspu směrem do Vratislavi (na sever). Těleso je ještě poměrně ploché a čisté, ale už se z něho stává skládka suti i odpadků. Cesta, která vede po okraji tělesa je ještě ve stejné úrovni. Vzadu podél stromů teče řeka Svitava, přes kterou měl vést dálniční most. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Východní stěna mostu při pohledu ze silnice I/18 směrem k severu. Dozadu vede po okraji tělesa polní cesta. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Východní strana mostu při pohledu ze silnice I/18. Poloha mostu v zatáčce se stala fotogenickou pro první reklamní panely prvních podnikatelů a podnikavců. Ubohá grafická úprava i přemrštěnost textů a reklam byla zřejmě vedlejší. Asi ale nikoho nenapadlo, že při průjezdu zatáčkou má řidič jiné starosti než pročítat reklamní chaos. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Pohled z náspu dálnice vedoucí od severu - na částečně zasypanou severní opěru mostu. Mezi náspem a mostem vede původní, už zarůstající objížďka staveniště. Vzadu za mostem se stáčí silnice I/18. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)

 r. 2003

  Celkový pohled na dálniční most od východu, ze silnice od Boskovic. (Foto: Karel Duba, 6.6.2003)
  Celkový pohled na most od západu. (Foto: Karel Duba, 6.6.2003)
  Pohled na mostovku od severu. V pozadí silnice II/150 od Boskovic, která vede několik set metrů po polovině starého dálničního tělesa. Desky v popředí jsou reklamní billboardy. (Foto: Karel Duba, 6.6.2003)
  Dálniční těleso za mostem, směrem na sever. Pás stromů na snímku je břeh řeky Svitavy. Za řekou těleso dálnice pokračuje do stráně za obcí Chrudichromy. Kupky v popředí je nepovolená skládka odpadků, která násep pomalu zvyšuje. (Foto: Karel Duba, 6.6.2003)
  Příjezd k mostu po tělese dálnice ve směru od jihu, po silnici II/150. (Foto: Jan Slovík, 26.10.2003)

 r. 2005

  Příjezd k mostu po tělese dálnice ve směru od jihu, po silnici II/150.(Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Jižní předmostí se vlastně později stalo prostorem křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled k mostu od jihu, ze středového pásu dálnice. Vpravo je nevyužitý profil dálnice, vlevo využitý pro vedení silnice do Boskovic. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled z křižovatky silnic u mostu - na pokračování tělesa dálnice k jihu. Pravá část je využita pro silnici II/150 (dříve I/18). (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled ze silnice od Svitávky, napojující se na silnici II/150, vedoucí po dálničním tělese. Vzadu se trasa dálnice po mostě kříží s železniční tratí. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled z náspu dálnice k severu - na odbočku silnice do Svitávky (v pozadí). Vzadu silnice sjíždí z náspu a napojuje se na původní silnici ze Svitávky do Boskovic, která vedla pod mostem. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Zarůstající, někdejší hlavní silnice první třídy č. 18 ze Svitávky do Boskovic, vedoucí k západní straně mostu. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled na most ze silnice od Svitávky, která se vpravo mimo záběr napojuje na přeložku silnice II/150. Vlevo vedle mostu vede původní objížďka staveniště. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled do průjezdu pod mostem. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Už tak poměrně stísněné rozměry podjezdu (v porovnání s metrovým dítětem) ještě snižuje nános hmoty (zřejmě vápno), která zde zřejmě byla uskladňována. Pohled od východu. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Zbytky uskladněné, již ztvrdlé hmoty jsou přichyceny i na stěnách. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Detail jižní opěry při pohledu od západu.(Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Detail severní opěry při pohledu od západu. Dole u podjezdu zatvrdlý nános hmoty. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Detail pískovcového obložení, které po desetiletích bez jakékoliv údržby silně oxiduje - černá. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Východní strana mostu, která byla jednu chvíli plná reklamních panelů. Vandalové však panely umístěné na zábradlí rozkopali. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled ze zatáčky silnice na východní stranu mostu. Vpravo okolo mostu zarůstá původní objížďka a vedle ní začíná násep dálnice směrem k severu. V pozadí obec Svitávka. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pokračování náspu dálnice severně od mostu. Pohled na východní stranu - ze silnice vedoucí pod most. Cesta vedoucí po náspu je z tohoto pohledu už znatelně níže, než zbytek dálničního tělesa, který lidé postupně zasypávali sutí a odpadky. Násep tím narostl až o dva metry do výšky. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Detail chodníčku na okraji mostu. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled na chodníček u východního okraje mostu. Zábradlí mostu je už v této části značně vyviklané. Reklamní billboard má sice vykopané základy, ale pro jistotu byly sloupky zality kupou z betonu a proti větru zajištěny vzpěrami. Kvůli vzpěrám však musely být vybourány otvory přímo do konstrukce mostu. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Zarůstající mostovka ve směru k severu. Vzadu je vidět haldu zeminy, která měla být použita k dokončení náspu až k mostu, tj. k zasypání objížďky, která vedla mezi mostem a severním náspem. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Halda zeminy navršená na konci náspu, kterou měla být zasypána dočasná objížďka mezi mostem a náspem. Dočasnou se však objížďka stala na několik desítek let a k jejímu zasypání už nedošlo. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Násep severně od mostu, vedoucí směrem do Vratislavi. Původní těleso vedlo po náspu asi o dva metry níže, ale navezená suť s odpadky násep zvýšila. Cesta vedoucí (vpravo) po původní výšce náspu je z tohoto pohledu zakryta porostem. V pozadí podél stromů protéká řeka Svitava. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled na most od severu - z haldy na konci severního náspu. Dole vede původní objížďka, vzadu pak křižovatka a využitá část tělesa dálnice směrem k jihu. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Detail kanalizační vpusti na severním konci mostu. Cesta vzadu je bývalou silniční objížďkou. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Detail severovýchodního "křídla" mostu, při pohledu ve směru dálnice do Vídně. Vpravo vzadu násep napojení silnice od Svitávky. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled na mostovku od východu k západu. V pozadí obec Svitávka. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled z mostu na zarůstající silnici do Svitávky (v pozadí). Vlevo klesá z náspu novější odklon silnice ke křižovatce s II/150. Vpravo je vidět zarostlou silnici, původně obcházející most po dobu několika desítek let. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)

 r. 2007

  Celkový pohled na most ze silnice od Svitávky. Vzadu je vidět silnici II/150 (dříve I/18) do Boskovic, které se rozkládají za kopcem. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Pohled na most z původní objížďky. Vlevo severní opěra. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Východní strana mostu při pohledu ze silnice II/150 k severu. Nad podjezdem mostu se opět objevují reklamní tabule. Dozadu vede po tělese polní cesta. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Pohled ze silnice od Svitávky - na násep dálnice směrem k severu (do Vratislavi). V pozadí obec Chrudichromy. Most přes silnici se nachází vpravo mimo záběr. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 3. listopadu 2004.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 7.12.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008