Moravany - dálniční propustek

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Dálnice mezi Ostopovicemi a Nebovidy se severně od Urbanova kopce musela vyrovnat s hlubokou roklí. Avšak v místě, kde by každý předpokládal spíše most, byl vybudován jeden z nejvyšších náspů, který je několik desítek metrů vysoký. Pravděpodobně bylo potřeba zpracovat obrovské množství zeminy z hloubeného zářezu skrz Urbanův kopec, který se nachází hned vedle. A tak byl namísto mostu zvolen násep. Bohužel kvůli dálnici muselo být zasypáno koupaliště na dně rokle, které bylo napájeno místním, tehdy ještě vydatným pramenem.

I tento gigantický násep v sobě skrývá klasický klenutý propustek, ale ten má oproti ostatním velkou zvláštnost. Podzemím totiž vede v mírném oblouku (do zatáčky) a jeho výpusť není tradičně až na dně rokle, jak by se předpokládalo, ale stavitelé umístili výpusť vysoko nad patou náspu. Voda vytékající z propustku tak musí dolů do rokle ještě stéci po svahu. Obdivuhodná je i samotná délka propustku, která je přibližně okolo sta metrů (nikdo to zatím přesně nezměřil). Propustek byl dokončen v roce 1941, ale jeho okolí již upraveno nebylo. Propustkem však stejně nikdy moc vody neproteklo, jestli vůbec nějaká. Pramen potoka se totiž před stavbou nacházel v místech náspu a dnes vlastně vyvěrá přímo pod náspem. Takže potok žádnou propusť skrz násep nepotřeboval a dlouhý propustek byl spíše postaven pro odvodnění horní části rokle, pokud by byla při větších deštích zaplavena. Západní část rokle zůstala odříznuta od světa a přístup na její dno je možný jen po strmých svazích. Mohutný násep dálnice vytvořil jakousi zemní přehradní hráz a pokud by tu propustek nebyl, vzniklo by z rokle přehradní jezero.

Ale toto nehrozí, potok pramení až dole pod náspem a aby zeminu nepodmáčel, byl z nitra náspu vyveden betonovým potrubím o průměru cca 60 cm. Toto vyústění se nachází zhruba 15-20 metrů pod úrovní vyústění propustku. Dnes je potrubí zdevastováno, ale stále funkční. Ještě asi do pol. 80.let dokázal pramen zásobovat vodou menší rybníček kousek pod ním, ale v souvislosti se stavbou podivné chaty nad pramenem, kdy byla použita i těžká technika, došlo patrně k propadu a poškození potrubí. Průtok je od té doby minimální a rybníček zmizel.

Další zajímavostí tohoto náspu je někdejší divadlo v přírodě (amfiteátr), které krátce po dokončení náspu využilo jeho prudkého svahu pro stupňovité hlediště. Hrálo se zde ochotnické divadlo, ale koncem 60. let už bylo místo opuštěné. V té době ještě byly v hledišti patrné zbytky dřevěných lavic. V blízkosti se nacházel ocelový koncový stožár elektrického vedení se skříní pro transformátor. Tehdy bylo vedení ze skříně již demontované a posléze zmizel i samotný stožár. Betonový sokl po stožáru je patrný dodnes. Ostatní sloupy byly dřevěné a zmizely postupně do poloviny 90.let. Zachovaly se však zbytky jeviště, jehož okraje i dnes rámuje kamenná zídka.

 

 r. 1935 - před stavbou dálnice

  Původní koupaliště v Šelši, několik let před zasypáním náspem dálnice. Pohled od západu - z prostoru nad studánkou, která koupaliště napájela. V pozadí na stráních obec Bohunice, která je dnes spolu s rozsáhlými panelovými sídlišti součástí Brna. (Fotoarchiv: Václav Duda, r.1935)
  Pohled na koupaliště od východu. Vzadu je v betonovém hrazení štěrbina, kudy do bazénu vtékala voda ze studánky. Ta se nacházela na louce za bazénem. V pozadí horní část rokle, která se prudce svažuje k vrcholu kopce. (Fotoarchiv: Václav Duda, r.1935)

 60. léta 20. stol. - opuštěné staveniště

  Pohled z jižního svahu rokle na východní vstup do propustku (výpusť). Napravo od propusti je ještě navršená a nezarostlá zemina z úpravy jeho okolí. U propustku je dokonce vidět i pozůstatek kolejiště z někdejší železniční vlečky, sloužící při stavbě náspu. Samotný svah náspu (východní) se nachází vlevo a vzadu. (Foto: Václav Lídl, r. 1962)
  Historický pohled na násep, pravděpodobně od jihovýchodu. (Foto: Václav Lídl, r. 1962)
  Pohled z vrcholu náspu přes rokli. Uprostřed snímku je vidět část boční stěny propustku s římsou. Vpravo je patrný starý oráčský pluh, podle něhož je možné porovnat šířku i výšku náspu. (Foto: Václav Lídl, léto 1966)
  Pohled na sever z kopce u Nebovid. Asi uprostřed je patrný vysoký násep přes rokli a za ním zářez skrz Urbanův kopec. (Foto: Václav Lídl, léto 1966)

 r.1986

  Pohled na vysoký násep z rokle. Tehdy ještě nebyla vegetace tak hustá. (Foto: Václav Lídl, 3/1986)
  Cesta, vedoucí po tělese dálnice na koruně vysokého náspu směrem na sever (k Brnu). V pozadí Urbanův kopec a napravo od něho nedokončený zářez. Pohled od jihu. (Foto: Václav Lídl, 3/1986)

 po r. 2000

  Letecký pohled od jihu - na násep s tělesem dálnice (vlevo). Dálnice by vedla odspodu - šikmo nahoru směrem k Brnu. Po obou okrajích dálnice dnes vedou cesty. Vzadu nahoře (v levém rohu) se dálnice stáčí do nedokončeného zářezu. Původně rokle procházela z levého dolního rohu do pravého horního rohu. Vpravo nahoře je ještě malý rybníček, do kterého tekl potůček ze studánky. (Fotoarchiv: www.ostopovice.cz, po r.2000)

 r. 2004 - současnost

  Západní strana propustku, který je umístěn u paty vysokého náspu. Tudy voda z rokle do propustku vtéká. (Foto: Petr Chaloupek, r.2004)
  Celkový pohled na západní stranu propustku. Terénní nerovnosti před vstupem naznačují, že se již nestačily dokončit práce na úpravě koryta potůčku. Protože je propustek přímo v srdci zahrádkářských a chatových kolonií, je velice často navštěvován. To ostatně dokazuje i častá změna nastříkaného sgrafity (porovnejte se snímkem "západ"). (Foto: Jiří Mrkos, 6.6.2004)
  Východní strana propustku, kudy vytéká voda ven. Velkou zajímavostí je, že výstup propustku není také umístěn u paty náspu, ale téměř uprostřed jeho výšky - ve svahu. Voda tak ven vyvěrá vysoko nad roklí a stéká po náspu dolů. Tuto stranu propustku je proto poměrně těžké nalézt. (Foto: Jiří Mrkos, 6.6.2004)
  Pohled do nitra propustku, který se obvykle dá projít suchou nohou a oproti jiným podobným stavbám i se vzpřímenou postavou. Spodek je vybetonovaný a nezanesený. Délka tunelu je přibližně 100 metrů. (Foto: Petr Chaloupek, r.2004)
  Pohled zevnitř na vstup do propustku, který je dnes dosti zasypaný listím a zeminou. (Foto: Petr Chaloupek, r.2004)
  Památka na období výstavby. Toto datum zde někdo musel namalovat pravděpodobně až po dokončení anebo opuštění propustku, jinak by stavební dozor takové ničení tvrdě potrestal. Vše muselo být perfektní. (Foto: Jiří Mrkos, 6.6.2004)
  Zbytky jeviště divadla v přírodě (amfiteátru), které vzniklo po vybudování náspu přes údolí. (Foto: Petr Chaloupek, r.2004)

 2006 - současnost

  Celkový pohled na násep od východu - s popisem. Nahoře je koruna náspu, přehrazující rokli. Zleva doprava měla vést dálnice z Vídně do Wroclawi. Vlevo uprostřed se nachází východní vstup (vyústění) propustku. Šikmo pod ním je dnešní vyústění pramene, který vyvěrá pod nitrem náspu. Dole pod středem náspu jsou pozůstatky amfiteátru. (Foto+popis: Pavel Loučka, 23.1.2006)
  Celkový pohled na násep od východu. (Foto: Pavel Loučka, 23.1.2006)
  Pohled z rokle na násep od východu. Vzadu nahoře vede zleva doprava násep dálnice. Vlevo se nachází dnešní vyústění pramene a uprostřed snímku (na vyvýšenině) bývalý amfiteátr. (Foto: Pavel Loučka, 23.1.2006)
  Celkový pohled na vyústění propustku, na východním svahu náspu. (Foto: Pavel Loučka, 23.1.2006)
  Východní portál propustku je bohužel rájem sprejerů. (Foto: Pavel Loučka, 23.1.2006)
  Pohled od východu do nitra "nekonečného" tunelu propustku. Na snímku to vypadá, že se směrem dozadu tunel svažuje dolů, ale je ve skutečnosti je to přesně naopak. Tento klam vznikl listím, které bylo větrem nafoukáno hlavně na okraj vstupu do propusti. (Foto: Pavel Loučka, 23.1.2006)
  Zarostlé, ale stále dobře znatelné vyvýšené jeviště někdejšího amfiteátru. Pohled od jihu. Hlediště na náspu dálnice se nacházelo vlevo mimo záběr. (Foto: Pavel Loučka, 23.1.2006)
  Zarostlé, ale stále dobře znatelné vyvýšené jeviště někdejšího amfiteátru. Pohled od severu. Hlediště na náspu dálnice se nacházelo vpravo mimo záběr. Vzadu jedna z chatek, které postupně vyrostly v okolí nevyužité dálnice. (Foto: Pavel Loučka, 23.1.2006)
  Ještě před zasypáním koupaliště bylo od prameniště místní studánky nataženo potrubí, které bylo vyvedeno pod patou budoucího náspu. Potůček od té doby pramení až tady, kde byla postavena nová kamenná "studánka". V pravém horním rohu je vidět část vyvýšeniny někdejšího jeviště amfiteátru. (Foto: Pavel Loučka, 23.1.2006)
  Pro přeložený pramen byla při stavbě dálnice vybudována kamenná studánka. (Foto: Pavel Loučka, 23.1.2006)
  Detail nového vyústění pramene. Na konci nataženého potrubí z původního prameniště se nachází jakýsi kovový poklop. V poklopu jsou otvory, kterými za dobrých podmínek vyvěrá voda. (Foto: Pavel Loučka, 23.1.2006)

 2007 - teplá zima

  Západní vstup do propustku. (Foto: Jaromír Konečný, 7.1.2007)
  Výpusť z propusti na východní straně. Samotný násep dálnice je však úplně až vzadu. (Foto: Jaromír Konečný, 7.1.2007)
  Plocha podia amfiteátru, ohrazená kamennou zídkou, při pohledu z náspu dálnice. V pozadí prosvítá Brno. (Foto: Jaromír Konečný, 7.1.2007)
       

 zpět na interaktivní mapu R43  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R43
 interaktivní mapa R43  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 18. března 2005.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl, Pavel Loučka a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 19.2.2006.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008