Rozdrojovice - dálniční propustek 1 (pro Rozdrojovický potok)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 80. léta 20. stol.

  Těleso dálnice vedené po náspu nad propustkem (vpředu). Pohled od jihu. V pozadí zářez. (Foto: Václav Lídl, 11/1986)
  Pohled na násep dálnice s propustkem od jihu - z kopce Chřib (294 m n.m.). Vpředu pole klesá do rokle Rozdrojovického potoka, který vytéká z propustku u střelnice (vpravo mimo záběr). Za roklí vede po hřebeni silnice se stromořadím do Rozdrojovic. V pravé části snímku je pak patrný násep, který na severu přechází do zářezu (tmavé místo uprostřed snímku). (Foto: Václav Lídl, 11/1986)
  Kupa silážních balíků, uskladněná na tělese dálnice. Propustek podchází násep jen několik metrů za kupou. V pozadí zářez. Pohled od jihu, ze silnice do Rozdrojovic, křížící dálnici. (Foto: Václav Lídl, 11/1986)
  Zimní pohled na těleso dálnice od jihu, ze silnice do Rozdrojovic, křížící dálnici. Vlevo jsou vidět stromy podél potoka, přitékající k propustku. (Foto: Václav Lídl, 11/1985)
  Pohled k jihu z vyvýšeniny, kterou dálnice prochází zářezem (vlevo mimo záběr). Za zářezem směrem k jihu začíná násep, který končí vzadu u křížení se silnici do Rozdrojovic. Alej podél silnice je vidět napravo. Vpředu zprava jsou vidět stromy podél Rozdrojovického potoka, přitékající k propustku. Ten se nachází před kupou siláže vlevo vzadu. Dobře je též vidět přeložka potoka, vytvářející náhlou změnu směru původního koryta. (Foto: Václav Lídl, 11/1986)

 zima 1996

    Díky sněhu vynikající pohled na těleso dálnice. Pohled k jihu z vyvýšeniny, kterou dálnice prochází zářezem (vlevo mimo záběr). Za zářezem směrem k jihu začíná násep, který končí vzadu u křížení se silnici do Rozdrojovic. Alej podél silnice je vidět napravo. Vpředu zprava jsou vidět stromy podél Rozdrojovického potoka, přitékající k propustku. Dobře je též vidět přeložka potoka, vytvářející náhlou změnu směru původního koryta. (Foto: Jiří Mrkos, zima 1996)

 r. 2004 - současnost

    Pohled od silnice do Rozdrojovic na východní svah náspu. Vpravo u stromů se nachází výpusť propustku. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Pohled z cesty od zahrádkářské kolonie, napojující se na silnici do Rozdrojovic. Vzadu těleso pokračuje a stoupá po náspu , jímž vede propustek. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Pohled z tělesa u propustku - k jihu, ve směru do Brna. Vpředu těleso šikmo kříží silnice do Rozdrojovic (doprava). Za autem odbočuje cesta k zahrádkám, stojících na tělese. Kousek za silnicí ještě těleso kousek pokračuje po náspu, ale ten v pozadí není úplně dosypán a cesta po něm vedoucí prudce klesá. V nejnižším bodě těleso podchází další propustek pro Rozdrojovický potok. Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Betonová deska, provizorně zakrývající hlubokou revizní šachtu středové kanalizace. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Pohled do škvíry v poodsunutém víku šachty. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Zřetelně viditelné místo, které traktory objíždějí, protože se tam ukrývá víko šachty kanalizace.(Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Pohled k jihu - na těleso dálnice, stáčející se k jihozápadu. Vzadu uprostřed tělesa je vidět místo se šachtou kanalizace. V pozadí těleso kříží silnice do Rozdrojovic. Vlevo vzadu zástavba v Kníničkách. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Pohled od šachty na sever, směrem k zářezu (v pozadí). (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Dlážděné koryto potoka, přitékajícího k propustku od západu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Stromy podél potoka na západní straně dálnice. pohled od propustku. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Západní strana propustku. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Detail portálu na západní straně.(Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Západní strana propustku a svah náspu. Vpředu potok přitékající k propusti. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Západní svah náspu nad propustkem. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Pohled na západní svah náspu směrem k severu. V pozadí začíná zářez. Vpusť propustku se nachází vlevo u stromů.  (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Pohled z tělesa dolů, po východním svahu náspu. Uprostřed snímku pokračuje koryto potoka, vytékajícího z propustku. Mezi propustkem a patou náspu jsou vidět stropy traktoru, který tu může potok přejíždět stejně jako na druhé straně náspu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Východní strana propustku s vytékajícím potokem. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Prudký východní svah náspu nad propustkem. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Pohled na východní svah náspu, který se směrem k jihu snižuje. Vpravo vede přes propustek i polní cesta. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)

 r. 2006

 

Pohled ze silnice Kníničky – Rozdrojovice (křížící dálnici) na těleso dálnice směrem na sever (do Wroclawi). Vlevo pod náspem jsou vidět stromy podél koryta Rozdrojovického potoka, ústícího do propustku. Ten původně tekl údolím přímo a křížil by se s dálnicí šikmo. Byl proto přeložen do kolmého průchodu tělesem dálnice, čímž vzniklo „esíčko“, dobře patrné právě v levé části snímku. (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 

Pohled ze silnice Kníničky – Rozdrojovice (křížící dálnici) na těleso dálnice směrem na sever (do Wroclawi). Násep byl v tomto místě dosypán do finální podoby a později přeměněn na dlouhý lán pole. Propustek podchází dálnici v místě, kde je vidět šachta středové kanalizace (tmavý flek). (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 

Vyústění šachty z propustku do středního dělícího pruhu dálnice. Pohled ve směru do Vídně (k jihu). Vzadu křížení silnice  Kníničky – Rozdrojovice. V pozadí vpravo městská část Bystrc a vlevo nová zástavba v Kníničkách. Cca 200 m za křížením silnice se nachází nedokončený násep s propustkem u střelnice, kudy opět přechází Rozdrojovický potok na druhou stranu dálnice. (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 

Detail vyústění šachty do středního dělícího pruhu dálnice. Uvnitř šachty s čtvercovým poměrně velkým průřezem se nacházejí původní kovové stupačky. (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 

Západní svah náspu dálnice při pohledu od propustku směrem k severu. V pozadí násep opět přechází v zářez. Původní koryto potoka vedlo šikmo (od stromů vlevo) a trasu dálnice protínalo zhruba středem snímku. Mezi patou náspu a novým korytem potoka byla vybudována souběžná polní cesta, která stejně jako dálnice překračuje potok nad propustkem. Cesta je zarostlá travou.(Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 

Západní strana propustku se vpustí Rozdrojovického potoka. Vpředu vydlážděné přeložené koryto potoka. (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 

 

Západní stěna propustku není zasazena přímo do svahu náspu, jak bývá obvyklé, aby se sem vešla i polní cesta. (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 

Západní stěna propustku s důmyslným provedením všech prací, zejména vydláždění koryta, které je prakticky bez jakékoliv poruch či vady. Je však pravda, že Rozdrojovický potok zde teče pouze občas a voda není vidět ani na jarním snímku. (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 

Východní strana propustku s výpustí Rozdrojovického potoka s dobře patrným prostorem pro převedení polní cesty podél náspu. Na výtokové straně nejsou po dláždění žádné stopy. Buď se nedochovalo anebo nebylo provedeno. (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 

Východní stěna, tvořící zároveň mostek pro polní cestu. (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 

Detail východní stěny. (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 

Zorané těleso nedokončené dálnice směrem do Wroclawi (k severu), při pohledu od propustku. Nad propustkem byl vybudován poměrně vysoký násep, aby následný zářez (v pozadí) nemusel být tak hluboký. (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 

Od propustku směrem k Jinačovicím (na sever) prochází dálnice v zářezu levotočivým obloukem. (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

 r. 2007

   

Pohled ze silnice do Rozdrojovic, šikmo křížící dálnici, na těleso směrem k severu. Propustek protíná násep mezi stromy podél potoka. (Foto: Pavel Mareš, 21.7.2007)

   

Pohled od silnice do Rozdrojovic na západní svah náspu. Vlevo u stromů potok vtéká do propustku a vytéká u vysokých stromů napravo. (Foto: Pavel Mareš, 21.7.2007)

   

Pohled od silnice do Rozdrojovic na východní svah náspu. Vpravo u stromů se nachází výpusť propustku. (Foto: Pavel Mareš, 21.7.2007)

   

Silnice přetíná těleso dálnice bez jakéhokoliv předělu, což naznačuje, že měla být silnice zrušena. (Foto: Pavel Mareš, 21.7.2007)

   

Těleso dálnice, úhledně využívané k zemědělským účelům, směrem k severu. Vzadu je vidět tmavý flek uprostřed tělesa, označující šachtu středové kanalizace. (Foto: Pavel Mareš, 21.7.2007)

   

Násep s propustkem při pohledu od jihovýchodu, ze stráně nad Kníničkami. Vlevo je vidět silnici do Rozdrojovic (obec v pozadí), přetínající šikmo dálnici. (Foto: Pavel Mareš, 21.7.2007)

       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 1. listopadu 2005.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 30.1.2009.
 poslední změny na stránce: 31. ledna 2009