Skalice nad Svitavou - dálniční křižovatka s dálkovou silnicí Plzeň-Ostrava

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
V místech, kde se dnes nachází křižovatka silnice II/150 se silnicí do Skalice nad Svitavou, byla naplánována rozsáhlá dálniční křižovatka s tzv. dálkovou silnicí Plzeň-Ostrava. V prostoru křižovatky byla snaha vést dálnici co nejníže, nejlépe v zářezu, aby přes ní mohla vést dálková silnice. Ale mokřiny Chlumského potoka a Výpustku nutili projektanty vytvořit v jednom místě alespoň mírný násep. Dálková silnice a nájezdové rampy proto musely vést na vysokém náspu, aby se dostaly nad dálnici.

Křižovatka měla patřit mezi nejdůležitější a proto byl zvolen tvar úplného čtyřlístku, včetně čtyř větví, což se dělávalo takřka výhradně jen u křížení dvou dálnic. Dálková silnice měla být samozřejmě jen dvoupruhová, ale s moderními parametry, srovnatelnými s dnešními silnicemi první třídy. Tedy s obchvaty měst, dlouhými mosty, mírnými oblouky a stoupáním apod. Projekt na této křižovatce počítal i s přestupovým autobusovým bodem, proto byly naplánovány na dálnici i na dálkové silnici zastávky autobusu, které měly být navzájem propojeny chodníky a schodišti. V první fázi měla dálková silnice směrem od Plzně na křižovatce s dálnicí končit a proto v plánech chybí jak její pokračování, tak i obě východní ramena, která by se dostavěla později. Lístky čtyřlístku však měly být vybudovány všechny čtyři už od začátku.

Stavba křižovatky byla během války zahájena, ale do doby přerušení prací se větší rozsah zemních prací neuskutečnil. Kvůli průtahům, způsobených spory mezi staviteli dálnice a staviteli silnice, zůstaly přerušeny už v ranném stádiu a vykonané práce byly zanedbatelné. Nejvíce bylo samozřejmě vykonáno na samotné trase dálnice, pro níž bylo vybudováno takřka kompletní těleso. Nadjezd ale nebyl vůbec založen a náspy se teprve začaly budovat. Silnice ze Skalice zůstala zachována a násep dálnice byl kvůli ní přerušen. Stejně tak nebyla odkloněna státní silnice z Brna do Svitav (I/43), která trasu dálnice zase přetíná svým náspem.

Po válce byla ramena křižovatky a částečně i těleso dálnice postupně rekultivováno a rozoráno, takže po nich není ani památky. Dálniční těleso od křižovatky na sever až k mostu u Mladkova bylo v 70.-80. letech využito pro přeložku silnice I/18 (později II/150). Avšak ne celé, pouze jeho západní polovina profilu. Kvůli vhodnějšímu napojení přeložky na silnici I/43 bylo těleso dálnice pod silnicí zvýšeno náspem. Podobně byla upravena i silnice od Skalice, která se nově napojovala do přeložky a ne už do I/43.

 

 30. léta 20. stol. - projekt křižovatky s dálkovou silnicí

  Nákres křižovatky, otočený správně podle světových stran. K lepší orientaci jsou zde vyznačeny i jednotlivé směry komunikací. Dnešní silnice I/43 měla být původně odkloněna úplně mimo prostor křižovatky o několik stovek metrů doleva. (Úprava fotoreprodukce: Jan Slovík, 2007)
  Fotoreprodukce nákresu křižovatky v pozemkové mapě. Orientace na světové strany není správná, ale takřka vzhůru nohama. Nákres je tedy zaznamenán při pohledu od Sebranic. (Fotoreprodukce: archiv)
  Detail středu křižovatky na nákresu. Jsou čitelná některá jména majitelů pozemků a podrobně vykresleny i autobusové zastávky a přestupové chodníčky. Orientace na světové strany není správná (takřka opačná). (Fotoreprodukce: archiv)

 r. 1962 - opuštěné staveniště

  Zarůstající těleso dálnice, vedené zářezem směrem do Vratislavi. V těchto místech měla začínat křižovatka, respektive napojovat se první větev. Střed křižovatky ve tvaru čtyřlístku měl být až vzadu za náspem silnice I/43, která trasu dálnice přerušuje. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 80. léta 20. stol.

  Pohled z okraje mělkého zářezu dálnice k severovýchodu - směrem do Vratislavi. Vzadu je zářez přerušen náspem silnice I/43, která měla být původně odkloněna o stovky metrů kvůli výstavbě křižovatky s dálkovou silnicí. S dálnicí neměla být silnice z Brna do Svitav (I/43) vůbec propojena. Pravděpodobně se měla na dálnici napojit prostřednictvím dálkové silnice, se kterou by se její přeložka křížila u Sebranic. Vlevo na snímku je zářez širší, protože se tam na dálnici směrem do Vídně (směrem k nám) měla připojovat větev křižovatky ze směru od Plzně. Vzadu za stromy je patrná silnice do Skalice. (Foto: Václav Lídl, pol. 80.let 20.stol.)
  Prostor plánované křižovatky při pohledu ve směru dálnice od Vídně (od jihozápadu) Zleva doprava kříží trasu dálnice silnice do Skalice, která začíná na křižovatce se silnicí I/43 (vlevo mimo záběr). Dozadu vede částečně využité těleso dálnice pro silnici I/18 do Boskovic. Silnici I/43 je možné poznat v přední části snímku, kde její násep přetíná trasu dálnice. (Foto: Václav Lídl, 4/1986)
  Pohled z větší dálky - z částečně rozoraného tělesa dálnice ve směru do Vratislavi, mezi mostem přes potok Výpustek a plánovanou křižovatkou s dálkovou silnicí. Vzadu vede šikmo zprava doleva silnice I/43 z Brna do Svitav. Od této silnice dozadu je vidět využitý úsek dálnice u Skalice, po které vede silnice I/18 (později II/150). Dálniční křižovatka měla být vybudována zhruba na ploše, kterou zakrývají koruny stromů (rostoucí na tělese). Dálková silnice by fotografii přetínala vodorovně zleva doprava. (Foto: Václav Lídl, 4/1986)
  Mírné klesání dálnice od jihozápadu - k plánované křižovatce s dálkovou silnicí, která měla stát vzadu, kde je těleso zarostlé. V místě pořízení fotografie vede dálnice mělkým zářezem, který je po obou stranách už rovněž zarostlý. Zajímavostí snímku je zemědělský stroj, který stojí na úplně stejném místě i na záběru z roku 1986. Pravděpodobně ho půl roku nikdo nepostrádal a nechal ho celou zimu na poli. (Foto: Václav Lídl, 16.10.1985)
  Pohled k severu - ze silnice do Skalice, která kříží trasu dálnice. Tj. pohled zhruba ze středu plánované křižovatky. Část tělesa nalevo je využita pro silnici I/18. Násep byl navršen kvůli úpravě pro přeložku silnice I/18. Dálnice by vedla spíše v zářezu. Těleso na nevyužité polovině dálnice je zde širší jednak kvůli odbočovacímu pruhu a také kvůli autobusové zastávce, která měla stát těsně před sjezdem (vpravo). (Foto: Václav Lídl, pol. 80.let 20.stol.)

 r. 2003

  Pohled z křižovatky silnice II/150 do Boskovic se silnicí do Skalice (doprava). Levá část tělesa dálnice byla využita několik stovek metrů. Někde vpředu měla dálnice podjíždět dálkovou silnici. (Foto: Jan Slovík, 26.10.2003)
  Celkový pohled na prostranství u jihozápadního lístku tzv. čtyřlístkové křižovatky. Vlevo dozadu k jihu - vede samotný násep dálnice. Na ploše vpravo měl být velký oblouk spojovací větve pro sjezd z dálnice ve směru od Vratislavi. Vpředu na náspu, odkud je pořízen snímek, měl být most přes dálnici, po kterém by vedla dálková silnice. V pozadí je vidět silnici I/43. (Foto: Jan Slovík, 26.10.2003)
  Pohled k jihu z křižovatky silnice II/150 se silnicí do Skalice. Dozadu vede dálniční těleso po nízkém náspu, překračující mokřady u Chlumského potoka. Vzadu za hustým lesíkem trasu dálnice přetíná silnice I/43. Po obou stranách od náspu měly být vratné větve - tzv. lístky křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 26.10.2003)
  Prostor pro jihozápadní lístek čtyřlístkové křižovatky, při pohledu od severu. Vlevo dozadu vede násep dálnice.(Foto: Jan Slovík, 26.10.2003)
  Pohled na obě křižovatky silnice II/150. Vzadu se silnice napojuje ve tvaru T na silnici I/43. Vpředu vlevo se odbočuje do Skalice a právě u této odbočky přeložka opouští dálniční těleso. Násep je však oproti původnímu zvýšen, stejně tak i spojka se silnicí I/43, aby byly křížící se silnice ve stejné úrovni. Dálková silnice měla přicházet od Plzně zhruba místy mezi sloupem vysokého napětí a křižovatkou vzadu. (Foto: Jan Slovík, 26.10.2003)
  Využitá polovina dálničního tělesa, při pohledu směrem do Boskovic, od křižovatky s odbočkou do Skalice. (Foto: Jan Slovík, 26.10.2003)

 r. 2005

  Prostranství křižovatky při pohledu od Skalice - od jihovýchodu. Uprostřed snímku je zprava poznat násep dálnice. Na poli vpředu před náspem měl být lístek křižovatky pro nájezd na dálnici (z Plzně) do Vratislavi. Silnice I/43 vede vzadu za stromy. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Násep dálnice při pohledu od východu - od silnice ze Skalice. Celou část pole vpředu měl vyplnit oblouk větve křižovatky (jihovýchodní lístek). Asi tak podél pravého okraje snímku směrem dozadu měla vést dálková silnice do Plzně. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Obrostlé těleso dálnice, využité pro silnici II/150 do Boskovic (doprava). Pohled od jihovýchodu, ze silnice od Skalice. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Silnice vedoucí ze Skalice se vzadu napojuje na přeložku silnice II/150, vedoucí zprava po tělese dálnice. Původně vedla silnice ze Skalice až k silnici I/43 přímo, ale s výstavbou přeložky byla její trasa kvůli napojení mírně upravena. Kvůli tomu vznikl i násep vzadu, protože i silnice II/150 byla oproti původnímu tělesu zvýšena. Přesně v místě, kde je na náspu vzadu zatáčka, by dálková silnice křížila silnici od Skalice, která však měla být odkloněna. Vzadu za zatáčkou měla dálková silnice do Plzně překračovat po mostě dálnici. Zhruba napravo od keře by byla autobusová zastávka a na poli vpravo - více mimo záběr, severovýchodní lístek křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Konec silnice od Skalice, která se napojuje na silnici II/150 z Boskovic (zprava). Původní silnice ze Skalice vedla přímo - prostorem vlevo za svodidly, dole pod náspem. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Násep dálnice směrem k jihu.  Pohled z odkloněné části silnice od Skalice. Násep znatelně uhýbá v místě, kde se měl napojovat jeden z nájezdů. Dole, kde je zhruba rozorané políčko, vedla původní trasa této silnice od Skalice a namísto ní měla být vybudován most pro dálkovou silnici. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled ze silnice II/150 od Boskovic - na konec přeložky vedené po dálničním tělese. Doprava se silnice stáčí ke křižovatce s I/43. Doleva odbočuje silnice do Skalice. Dozadu přímo za svodidla pokračuje trasa dálnice k jihu - do Vídně. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled z křižovatky silnic na trasu dálnice k jihu. Jak je dobře patrné, původní těleso dálnice vedlo mnohem níže. Křižovatka silnic byla vybudována na zvýšeném náspu. Na ještě vyšším náspu měla vést dálková silnic. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled na levou část dálničního tělesa, využitého pro vedení silnice II/150 směrem do Boskovic. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled ze silnice od Skalice na trasu dálnice k severu. Pravá část tělesa dálnice stoupá z pod mostu dálkové silnice. Levá část byla využita, ale násep zvýšen. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 7. prosince 2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 7.12.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008