Troubsko - dálniční křižovatka (protektorátní / exteritoriální dálnice)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
V prostoru mezi dnešní dálnicí D1 a železniční tratí z Brna do Střelic, měla být vybudována velká dálniční křižovatka mezi naší protektorátní dálnicí a německou exteritoriální dálnicí. Křižovatka měla mít tvar úplného čtyřlístku, jak tehdy bývalo u staveb německých dálnic zvykem. Naše dálnice v těchto místech sice ještě stavěna nebyla (stavělo se pouze z Prahy po Humpolec a pak až v Chřibech), ale protože Němci tudy již stavěli, musela být křižovatka vystavěna v předstihu.

Jenže naše původně plánovaná trasa okolo Brna absolutně nevyhovovala německým předpokladům. Obě dálnice by se zde křížily ve velmi ostrém úhlu (šikmo) a nebylo by možné postavit čtyřlístek. Proto musela být trasa naší protektorátní dálnice přepracována. Vyřešeno to bylo úpravou trasy do tvaru písmene "S" (do esíčka), čímž se tvar křižovatky přiblížil pravému úhlu.

I když byla německá dálnice ve vysokém stupni rozestavěnosti, zrovna tato dálniční křižovatka zůstala ve fázi spíše přípravných prací. Ještě v 60. letech bylo možné v místech budování křižovatky naleznout alespoň nějaké stopy po stavební činnosti, ale dnes je téměř celé prostranství rozoráno polem anebo přetnuto současnou dálnicí D1. Jedinou viditelnou památkou je část dálničního tělesa protektorátní dálnice, nacházející se mezi dálnicí D1 a obcí Bosonohy a část zářezu u Troubska, který dnes vypadá jen jako remízek. Rozsah křižovatky včetně ramen je však stále ještě výborně vidět z letadla.

Německá dálnice však nakonec dostavěna nebyla a po válce se o její dostavbě neuvažovalo vůbec. Nakonec proto byla dálnice D1 postavena v původní české variantě - tj. bez nuceného esíčka. Dnešní dálnice D1 se tak sice s rychlostní silnicí R43 bude křížit o něco severněji, než měla za protektorátu, ale stejně tu zbývá pro výstavbu dálniční křižovatky málo místa. Proto bude R43 dálnici D1 pouze podcházet a samotná křižovatka bude vybudována až jižně od železniční trati. I tak nebudou obě komunikace propojeny přímo, ale pomocí prodloužené R23 od Brna-západ. Jediné přímé spojení ještě tak možná poskytnou sjezdové rampy D1-R43 ve směru Praha-Rakousko a opačně.

 

 r. 1938 - výstavba

  Projekt křížení mezi oběma dálnicemi, jak ho požadovali Němci a jak bylo i rozestavěno. (Reprodukce z knihy: Václav Lídl, "Poslové zapomenuté budoucnosti" z r. 2002.)
  Plán prostoru křižovatky protektorátní a německé dálnice (111 kB). Výřez z fragmentu originálního stavebního plánu dálnice u Bosonoh a Troubska (330 kB). V plánu jsou výrazně zakresleny náspy, zářezy, mosty a hlavně komunikace, které bylo nutné přeložit anebo zrušit. Žlutě původní stav, červeně co zůstalo stát, oranžově přeložky. Křižovatka dálnice se nachází ve spodní části mapy u nápisu Kreuzung. Úplně dole je zakreslena železniční trať u Troubska. Široká oranžová čára, přetínající německou dálnici, je dnešní silnice II/602 z Brna do Jihlavy. Spodní oranžová čára, přetínající dálnici, je polní cesta, která měla být zrušena. Dnes tudy vede silnice z Troubska do Bosonoh. Současná dálnice D1 přetíná německou dálnici kousek nad touto silnicí. Dolů je směr dálnice do Vídně, nahoru na sever do Wroclawi. (Fotoreprodukce archiv: zdroj Bundesarchiv Koblenz, 30.léta 20.stol.)

 60. léta 20. stol. - opuštěné staveniště

  Pohled z místa, kudy dnes vede dálnice D1. Na snímku zbytek dálničního tělesa protektorátní dálnice směrem na Slovensko. Svahy náspu jsou porostlé ještě mladými stromky. Úplně vpravo se na tuto dálnici měla připojovat větev z exteritoriální dálnice ve směru Vídeň-Slovensko. V mlze v pozadí jsou holé stráně, na kterých se dnes rozkládají sídliště Kamenný vrch a Bohunice. (Fotoarchiv: Václav Lídl, pol. 60.let 20.stol.)

 po r. 2000 - ortofoto / schéma

  Letecký snímek z přelomu tisíciletí, zachycující prostor někdejšího staveniště křižovatky. (Kartografie Praha a.s., Geodis Brno, a.s.)
  Letecký snímek z přelomu tisíciletí, zachycující prostor někdejšího staveniště křižovatky. Do obrázku je vyznačen průběh obou dálnic a spojovacích větví. Mezi dálnicemi a jednotlivými větvemi pak měly být i vratné větve, které tvoří tzv. "čtyřlístek". V místě, kde jsou zakresleny spojovací větve u Troubska je dnes rozsáhlá zástavba rodinných domků. (vyznačení zpracoval J. Mrkos) (Kartografie Praha a.s., Geodis Brno, a.s.)

 2004 - současnost

  Pohled na dálniční těleso protektorátní dálnice ve směru na Slovensko, těsně za rozestavěnou křižovatkou s exteritoriální dálnicí. Remízkem v pozadí teče potok Leskava, vzadu silnici II/602 z Jihlavy do Brna. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pozůstatek staré dálnice (vlevo) a nová dálnice D1 jak vede na dnes (vpravo). Pohled směrem k Brnu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Dálniční těleso protektorátní dálnice ve směru do Prahy. Úplně vzadu, tam kde končí stromy, se od dálnice odchylovaly větve křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Dálniční těleso protektorátní dálnice ve směru do Prahy v místě, kde se od něho měly odchylovat odbočné větve křižovatky. Doprava odbočná větev ze Slovenska do Wroclawi, vlevo by se na tuto dálnici zase napojovala větev z Vídně na Slovensko. Větve se dají dobře poznat podle náhlého stočení náspu a výrazného rozšiřování tělesa na desítky metrů. V pozadí kříží staré těleso svým vyšším náspem nová dálnice D1. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled z dálnice D1 na rozšířené dálniční těleso protektorátní dálnice ve směru ke slovenským hranicím. Vlevo se od dálnice ze Slovenska odchylovala větev pro odbočení na německou dálnici do Wroclawi. Vpravo se zase na dálnici na Slovensko připojovala větev z německé dálnice od Vídně. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Oblouk tělesa v místě, kde se na dálnici na Slovensko napojuje větev z německé dálnice od Vídně. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled z tělesa protektorátní dálnice u Bosonoh na násep dnešní dálnice D1. Násep dálnice D1 je o několik metrů vyšší než starý násep protektorátní dálnice. Kamiony na snímku jedou ve směru do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled na násep dálničního tělesa protektorátní dálnice od Bosonoh. Směr dálnice do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Dolní konec rozestavěného dálničního tělesa pro protektorátní dálnici. V místě kde se těleso nápadně prudce snižuje doleva měla být pravděpodobně opěra mostu přes potok Leskavu a polní cestu. K založení mostu však už vůbec nedošlo. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled z tělesa od Prahy. Dolní konec rozestavěného dálničního tělesa ve směru na Slovensko. Vpředu v remízku teče potok Leskava, přes který měl být vybudován most. Uprostřed snímku stará silnice z Jihlavy do Brna II/602 a za ní sídliště Kamenný Vrch v Brně. Pokud by tehdy byla dálnice dostavěna, nemohla by tato sídliště vzniknout. Původní trasa totiž vede přímo středem sídliště Bohunice. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Konec tělesa protektorátní dálnice u potoka Leskava. Na tomto snímku je ještě lépe vidět náhlé ukončení tělesa, kde se měl stavět most. Vlevo zarostlá jižní strana náspu tělesa. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled z dálnice D1, kousek od místa kudy by jí křížila německá dálnice jihovýchodním směrem do Vídně. V pozadí v remízku by křížila železniční trať u Troubska. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Panoramatický snímek, složeny z několika fotografií. Násep dálničního tělesa protektorátní dálnice při pohledu od jihovýchodu. Vlevo vede dnešní dálnice D1. Vpravo sídliště Kamenný Vrch v Brně. Těleso je přímé, panoramatický snímek zkresluje násep do oblouku! (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Již zarostlý násep starého dálničního tělesa protektorátní dálnice, které vede od křižovatky s německou dálnicí ve směru na Slovensko. Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled ze severního okraje náspu na prostranství mezi protektorátní dálnicí a brněnskou městskou částí Bosonohy. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled z dálnice D1 v místě, kde jej kříží těleso protektorátní dálnice. Směrem dozadu, přibližně středem snímku by okolo dnešních zemědělských budov v Bosonohách vedla na sever německá exteritoriální dálnice do Vratislavi (Wroclavi). Uprostřed snímku je ještě vidět silnice z Bosonoh do Troubska, podcházející dálnici D1. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled ze středu nedokončené křižovatky mezi protektorátní a německou dálnicí. V pozadí mezi stromy vede dálniční těleso protektorátní dálnice ve směru na Slovensko. Vpředu před stromy lampy na dálnici D1. Vzadu panelové domy sídliště Kamenný Vrch a na kopci Kohoutovice v Brně. Pohled od jihozápadu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled ze středu nedokončené křižovatky dálnic na východ. Vlevo stromy na náspu tělesa protektorátní dálnice, vpravo v remízku vede železniční trať, přes kterou by vedla větev Vídeň-Slovensko. Zvlněný terén pole je rozorané těleso zpětné větve (listu čtyřlístku) Praha-Wroclaw. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Remízek železniční trati, kterou by v těchto místech exteritoriální dálnice překračovala po mostě neboť trať vede v hlubokém zářezu. Protože větve křižovatky zasahují až za železniční trať, měla by zřejmě i každá větev přes trať svůj vlastní most. Takže by tam vedly čtyři mosty vedle sebe (dva pro dvě větve a dva pro každý směr dálnice). (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled ze středu nedokončené křižovatky ve směru německé dálnice do Vídně. Vpředu remízek se železniční tratí, přes kterou by vedly mosty. Úplně vzadu je odtud hůře viditelné těleso ve stoupání nad Ostopovicemi, kde je vedle vodojemu ukryt dálniční most přes polní cestu. Dálnice by vedla nalevo podél vedení vysokého napětí. Sloup vpředu stojí přesně v místě, kde byla budována větev pro směr Praha-Vídeň. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled k severu z prostoru větve pro směr Praha-Vídeň a zpětné větve Praha-Vroclaw. Několik metrů vpravo od prvního sloupu vysokého napětí by byl střed křižovatky obou dálnic a tudíž i most. Dálnice Vídeň-Wroclaw by vedla okolo zemědělských budov až dozadu k rozsedlině mezi kopci. Uprostřed snímku jsou vidět billboardy podél dálnice D1. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled ze středu nedokončené dálniční křižovatky k jihozápadu, kudy měla vést protektorátní dálnice do Prahy. Po roce 2000 byly zdejší pole podél silnice mezi Troubskem a železniční stanicí zastavěny desítkami rodinných domků. Nezastavěná proluka mezi hustou zástavbou však jako by měla připomínat, kudy trasa dálnice vedla. Zřejmě se jedná jen o rezervu pro budoucí místní spojovací komunikaci anebo koridor pro vedení vodovodu, elektřiny apod. Dálnice tímto směrem už ani rozestavěna nebyla a nikdy tudy nepovede. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pozůstatek po stavbě na jižní straně dálniční křižovatky. Tady dnes stavbu připomíná už jen zarostlý nízký zářez, který má tvar oblouku. Vpravo od remízku by směrem k nám vedla odbočná větev pro směr Praha-Vídeň. Pohled od jihovýchodu. Vlevo nová zástavba na okraji Troubska. Před řadovkou by vedla dálnice do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled na nízký svah zářezu, před nímž měla vést větev pro směr Praha-Vídeň (zprava doleva). V prostoru za remízkem byly až do přelomu tisíciletí jen pole. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Místo, kde starou protektorátní dálnici přetíná dnešní dálnice D1. Německá dálnice z Vídně do Wroclawi by dnešní dálnici D1 přetínala přibližně v místě, kde jsou dráty vysokého napětí. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Dálnice D1 má v těchto místech ještě původní cementobetonovou vozovku ze 70.let 20.stol. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
       

 zpět na interaktivní mapu D1  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na interaktivní mapu R43 část 1  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na interaktivní mapu R43 část 2  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D1
 zpět na seznam fotogalerie R43
 interaktivní mapa D1  (otevření mapy v novém okně)
 interaktivní mapa R43 část 1  (otevření mapy v novém okně)
 interaktivní mapa R43 část 2  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 10. dubna 2003.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 15. března 2005.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008