Velké Opatovice - dálniční most přes železniční trať a silnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Jihovýchodně od Velkých Opatovic zkřížila trasu dálnice železniční trať a kousek od ní i silnice z Cetkovic do Velkých Opatovic. U silnice by šel problém s šikmým křížením vyřešit poměrně snadno, úpravou jejího směru do esíčka. Jenže k vybudování zatáčky u východní strany dálnice nebylo místo právě kvůli železniční trati. Silnice by musela být přeložena více k jihu a most být až tam. Ale v těchto místech zase nebyl vhodný terén, protože silnice by se musela zaříznout do terénu, jelikož dálnice tam prochází po jeho úrovni.

Ještě větší problém nastal s železniční tratí, která s dálnicí svírala velmi ostrý úhel. Železnici by musela překlenout buďto estakáda s dlouhými poli anebo trať přeložit tak, aby vedla pod mostem nejlépe v pravém úhlu. Avšak trať si nemůže dovolit vytvořit tak prudké esíčko jako třeba silnice a proto bylo rozhodnuto vyřešit obě křížení dohromady.

Silnici i železniční trať měl překlenout společný dálniční most s dvěmi poli. Trať by vedla pod jižním a silnice pod severním polem, oddělených pilířem. Jelikož nebylo možné vést trať pod mostem úplně v pravém úhlu, musely být opěry budovány šikmo a ne kolmo ve směru dálnice. A protože měla vést trať pod mostem v mírném oblouku, musela mít opěra a pilíř navíc tvar do oblouku. Přeložka železniční trati se měla severně od cetkovické zastávky stáčet k východu a pak naopak k západu táhlým obloukem pod dálniční most. Za ním měl oblouk pokračovat a napojit se na původní trať přibližně v místě železničního přejezdu u Opatovic. Podél východní strany nové trati měla vést přeložka silnice z Cetkovic a pod mostem procházet mírně šikmo. Jelikož měla silnice odbočovat a zase se napojovat na starou podobně jako železnice, obešlo by se po ní cestování z Velkých Opatovic do Cetkovic bez jediného železničního přejezdu. Původní přejezdy by zůstaly jen pro silnice z Borotína do Cetkovic a z Borotína do Opatovic.

Spolu s dálničním mostem byl dokončen zářez a těleso pro železniční trať, ale tu se již nepodařilo kvůli válce přeložit. Stejně tak silnici, jejíž přeložka se už ani stavět nezačala. Železniční trať i silnice zůstala v původních místech a šikmo kříží trasu dálnice. Její těleso bylo v prostoru křížení přerušeno a zůstalo tak dodnes. Těleso pro železniční trať bylo po válce postupně rozoráno a tam kde vede v zářezu, jej zaplnila voda a zarostlo stromy a rákosím. Namísto silnice podchází dokončený dálniční most jen polní cesta z Velkých Opatovic do Uhřic. Na satelitním snímku je dodnes výborně patrné, kudy měla přeložka vést.

Dálnice přechází tu samou železniční trať po mostě severovýchodně od Velkých Opatovic. Ten je zase společný s polní cestou.

 

 r. 1938 - projekt

  Schématický plánek, znázorňující tehdejší i současnou situaci a jak asi měla vypadat po přeložení silnice a železniční trati (šedě). (Kresba plánku: © Jan Slovík, 2009)

 r. 1962 - před zarostením staveniště

  Pohled ze severního konce mostu - na západ, ve směru polní cesty do Opatovic. Namísto cesty měla vést přeložka silnice, která by se vzadu u železničního přejezdu napojovala na původní úsek (vede podél stromů). Stejně tak nová železnice, která by vedla vlevo podél silnice a vzadu se napojila na starou část trati. V pozadí jsou vidět telegrafní sloupy, podél nichž původní trať vede. Úplně vpředu vykukuje konec bočního severozápadního křídla mostu se šachtou kanalizace. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled na most od východu, z tělesa nerealizované železniční trati. Ta měla levotočivým obloukem podjíždět levý podjezd. Pravým podjezdem měla podél železnice vést silnice do Opatovic. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 80.léta 20.stol.

  Celkový pohled na západní stranu mostu. Vpředu podjezd pro silnici, vzadu pro železnici. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)

 podzim 1986

  Celkový pohled na most od západu. Vpředu vede cesta z Opatovic, která podchází levé pole mostu a za ním se stáčí doleva směrem k Uhřicím. Těleso pro železniční trať vpravo od cesty je zarostlé vysokou travou. (Foto: Václav Lídl, 11/1986)
  Pohled na most od východu, z tělesa nerealizované železniční trati. Ta měla levotočivým obloukem podjíždět levý podjezd. (Foto: Václav Lídl, 11/1986)

 podzim 1987

  Celkový pohled na most od západu. Vpředu za vysokou trávou vede cesta z Opatovic. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)
  Pohled na most od východu, ze zářezu nerealizované železniční trati. Ta měla levotočivým obloukem podjíždět levý podjezd. Pravým podjezdem měla podél železnice vést silnice do Opatovic. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)
  Zářez pro železniční trať vedoucí k mostu od Cetkovic (od jihovýchodu). Podle nejvyšší trávy uprostřed zářezu je dobře patrný levotočivý oblouk trati. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)
  Příkop, který zůstal po rozoraném tělese pro přeložku železniční trati západně od mostu. Nová trať tudy měla vést od mostu (od Cetkovic) a vzadu se pravotočivým obloukem opět napojit na stávající železnici (v pozadí až za stromy). Vzadu podél stromů vede zleva silnice od železničního přejezdu do Opatovic (doprava). Tamní přejezd (mimo záběr vlevo) by zmizel a nový by byl vybudován vzadu uprostřed. Avšak ten by už byl jen pro silnici z Borotína. Silnice z Cetkovic, která přejezd přechází, by byla převedena podél trati vpravo. Nová křižovatka silnic by se nacházela někde vpravo mimo záběr. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)
  Pohled do podjezdu pro železniční trať od východu. Spodek podjezdu byl sice zaplaven, ale ještě ne plný odpadků jako po roce 2000.Vzadu rostou stromy přímo na tělese železniční trati, která se měla stáčet vlevo a pokračovat směrem do Opatovic. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)
  Pohled od východu do podjezdu, původně určeného pro okresní silnici a ne polní cestu. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)

 konec 90.let 20.stol.

  Pohled z polní cesty od západu. Vpravo ještě poměrně nezarostlé těleso pro železniční trať, připomínající spíše koryto potoka. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)

 r. 2005

  Celkový pohled na most od severozápadu. Druhé pole mostu nad nepřeloženou železniční tratí je však zakryto stromy. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled na most od západu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Příjezd k mostu po cestě od Opatovic (od západu), kudy měla vést silnice. Vpravo v křovích vede těleso pro železniční trať. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Západní strana mostu. Vlevo podjezd pro silnici, vpravo pro železnici. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled do podjezdu pro silnici od západu. Namísto silnice tudy vede jen polní cesta, jejíž vozovku tvoří betonové stavební panely. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail severozápadního nároží u severní opěry. Protože most se kříží se silnicí mírně šikmo, je opěra od bočního křídla odskočena. Křídla sledují směr dálnice, opěry směr silnice. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail zaobleného konce pilíře na západní straně mostu. Vzadu podjezd pro železniční trať. Pohled z polní cesty. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od západu do podjezdu pro železniční trať. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail spodní části mostovky nad silnicí. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Kamenné obložení opěry je od projíždějící zemědělské techniky dosti poškozeno. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail severovýchodního nároží mostu. Dozadu vede boční křídlo opěry, doleva samotná opěra. Z tohoto pohledu je zřetelně vidět, jak cesta podchází pod mostem šikmo. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail zaobleného konce pilíře na východní straně mostu. Vzadu podjezd pro železniční trať. Pohled z polní cesty. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Celkový pohled na most od východu, z polní cesty od Uhřic. Mostní pole nad nepřeloženou železniční tratí je zarostlé (vlevo). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled na most ze zarostlého zářezu pro železniční trať, která tudy měla vést pod most od Cetkovic. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled do podjezdu pro železniční trať od východu. Trať měla pokračovat vzadu podél silnice do Velkých Opatovic. Věčně zatopený podjezd mylně klamal, že se jedná o most přes potok. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pilíř oddělující oba podjezdy, při pohledu od východu. Podle hladiny vody je dobře poznat, že pilíř nevede přímo, ale do oblouku. Sleduje totiž směr trati, která měla pod mostem procházet v oblouku. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Jižní opěra mostu je kvůli oblouku železniční trati také vybudována do oblouku. Pohled od východu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail poškození mostovky nad cestou od projíždějících vozidel. Podle obtisku po dřevěném bednění na spodku mostovky je dobře patrné, že most překračuje cestu šikmo.(Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Příjezd k mostu ve směru dálnice do Brna (na jih). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostu ve směru dálnice do Brna (na jih). Spáry na mostovce naznačují šikmý směr opěry a křížící se komunikace. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostu k západu, ve směru polní cesty do Velkých Opatovic. Vlevo podél cesty, která měla být původně silnicí, vede zarostlé těleso nerealizované železniční trati. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostu k západu - na zarostlé těleso pro železniční trať. Vpravo vede polní cesta. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostu k východu. Doleva se hned za mostem stáčí polní cesta, doprava zase těleso železniční trati. Původně se měla doprava stáčet i přeložka silnice do Cetkovic. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostu k východu - na zářez pro železniční trať. Jak je dobře patrné, těleso trati se stáčí obloukem doprava. Během desítek let zářez zarostl a protože voda z něho nemohla dostatečně odtékat, vznikla v něm tůň s rákosím. Vzadu podél zářezu měla vést silnice do Cetkovic. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostu k východu. Vzadu vlevo vede polní cesta do Uhřic, vpředu doprava zářez železniční trati. Po okraji pole měla vést silnice do Cetkovic. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled k severu, ve směru do Vratislavi. Vzadu v keřích se nachází most přes nerealizované přeložky železnice a silnice. Vpředu udržovaná louka, která vznikla rozoráním tělesa dálnice. To je však stále znatelné. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z tělesa dálnice mezi železniční tratí (vlevo) a její nerealizovanou přeložkou (vpravo). Pokud by se tenkrát dálnice dokončila, trať namísto zleva by přicházela zprava podél stromů. Vzadu je patrný okraj tělesa (zleva doprava). V pozadí komíny ve Velkých Opatovicích. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
 

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 11. března 2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 11.3.2009.
 poslední změny na stránce: 13. března 2009