Víska u Jevíčka - dálniční most přes polní cestu a potok Kelinky (Arnoštovský potok)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Poměrně široké a hluboké údolí Arnoštovského potoka (dnes Kelinky) měla dálnice překonávat po vysokém náspu. Přímo přes potok byl budován parabolický most, pod nímž měla vést kromě potoka i cesta. Ta dosud nevhodně křížila trasu dálnice na jižním svahu údolí a proto musela být přeložena dolů do údolí. Koryto potoka mělo být v okolí mostu vydlážděno a cesta být zpevněná, protože se jednalo o hlavní přístup do pracovního tábora v horní (západní) části údolí.

Ale práce byly přerušeny a již neobnoveny ještě v ranné fázi výstavby. Zatímco náspy byly k mostu alespoň částečně dosypány, na mostě byly dokončeny pouze základy. Náhlé přerušení stavby dokazují vyčuhující dráty armatury pro napojení klenby i betonové pozůstatky po stavební mechanizaci a zařízení staveniště. Koryto potoka dokončeno nebylo, s přeložkou cesty se už ani nezačalo.

 
 r. 1941 - Lorenzova vizualizace
  Pohled na trasu dálnice do Vídně od severovýchodu, z místa kde začíná násep od severu. Uprostřed snímku je vidět parabolický most přes Arnoštovský potok (Kelinky). Vzadu za mostem vede dálnice zářezem. (Kresba: prof. Schaffran, vizualizace Dr. Hans Lorenz, r. 1941)

 podzim 1986

  Zarůstající základy mostu. (Foto: Václav Lídl, 11/1986)

 konec 90.let 20.stol.

  Betonové patky, které tu zůstaly po dřevěném mostě úzkorozchodné železnice (stavební drážky). (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Základový pás pod jižní opěrou klenby mostu. Vpravo končí přerušený násep od jihu. Pohled od západu. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Základový pás pod severní opěrou klenby mostu. Vlevo končí nedosypaný násep dálnice od severu. Pohled od západu. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Pohled do podjezdu mostu od západu, po proudu potoka. Vpravo jižní opěra, vlevo vzadu severní. Mezi opěrami volně vede jedno z neupravených koryt potoka. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Přeložka potoka mimo staveniště, jižně od základů mostu (vlevo). (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Různě poházené patky, po nichž vedl dřevěný most úzkorozchodné železnice (stavební drážka). (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)

 podzim 2004

  Pohled od severu podél východního okraje dálnice. Těleso od severu klesá k náspu, který měl překlenout údolí Kelinek. Násep však dosypán nebyl a proto zalesněný pruh klesá až na dno údolí a za ním zase prudce stoupá, protože chybí vyhloubený zářez. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Údolí Kelinek od severu, východně od dálnice. Vzadu stoupá pruh stromů neprokopaným zářezem. Vpředu podél stromů teče potok Kelinky, za ním podél stromů vede nepřeložená cesta do pracovního tábora. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Zarostlé těleso dálnice na konci vysokého náspu přes údolí severně od mostu. Pohled ve směru na sever. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Pohled podél východní paty náspu severně od mostu. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Široký pruh lesa na tělese dálnice se stal dočasným domovem pro spousty zvěře. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Klesání terénu do údolí potoka Kelinky (vzadu), zatímco těleso dálnice pokračuje ještě kousek po náspu. Pohled od severu podél východního okraje. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Široká základna náspu a stromy podél potoka Kelinky. Pohled od severu podél východní strany dálnice. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Těleso vedené po náspu k mostu přes potok (dozadu). Pohled od severu. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Klesání terénu do údolí potoka Kelinky (vzadu), zatímco těleso dálnice pokračuje ještě kousek po náspu. Pohled od severu podél západního okraje. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Násep dálnice severně od mostu. Pohled z boku - od západu. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Údolí potoka západně od dálnice. Ta měla vést dozadu směrem k jihu, vlevo po náspu.(Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Pohled z údolí západně od mostu - na dokončenou část náspu severně od mostu. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Nedosypaná část severního náspu. Pohled od západu. Zatímco vlevo je násep v ose nivelety dálnice, vpravo jeho čelo klesá ke staveništi mostu. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Pohled od západu na nedosypanou část náspu na dně údolí. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Pohled ze severního čela náspu do údolí potoka (od Vratislavi). Vzadu terén opět stoupá po jižním čele nedosypaného náspu. Vpravo vzadu jsou vidět betonové patky, které nesly dřevěný most stavební drážky. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Betonové patky porostlé mechem - pozůstatky základů dřevěného mostu železnice. Vzadu čelo jižního náspu. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Pohled od západu k východu, napříč trasou dálnice. Dozadu měla vést cesta s potokem, nad nimiž se měla klenout parabola (oblouk) mostu. Zleva doprava by vysoko nad hlavou vedla dálnice směrem do Vídně. Vpředu betonové patky, po nichž vedl zleva doprava dřevěný most, nesoucí koleje stavební drážky. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Severní strana údolí, vzadu čelo nedosypaného náspu. Pohled od mostu. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Jižní čelo náspu. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Potok protékající volně troskami po zařízení staveniště. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Potok vtékající na staveniště mostu. Pohled od západu, po jeho proudu. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Údolí s potokem směrem k východu - kde ho v pozadí přetíná trasa dálnice (zleva doprava). Pohled z cesty, vedoucí od pracovního tábora k mostku přes potok a pak do Vísky. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Pohled od západu, z cesty vedoucí do pracovního tábora - na zarostlou část údolí, přes níž měl stát dálniční most. Potok teče zleva. Cesta vede doprava směrem do Vísky, předtím však ještě přetíná těleso dálnice.(Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)
  Přiblížený pohled od jihu, z opačné strany údolí. Dozadu těleso dálnice pokračuje k severu po vrstevnici kopce. (Foto: Jan Slovík, 30.10.2004)

 r. 2005

  Pohled od západu, z cesty vedoucí do pracovního tábora - na zarostlou část údolí, přes níž měl stát dálniční most. Potok teče zleva. Cesta vede doprava směrem do Vísky, předtím však ještě přetíná těleso dálnice. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od jihovýchodu (z nepřeložené cesty, kde přetíná těleso dálnice) - na údolí potoka Kelinky západně od dálnice. V pozadí na úpatí kopce se nachází hřbitov zajatců s plochou bývalého tábora. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Údolí potoka východně od dálnice. Pohled od jihu, z nepřeložené cesty. Ta měla vést dozadu a s potokem podejít dálnici pod mostem. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Přiblížený pohled na údolí potoka Kelinky od jihu, z nepřeložené cesty Víska-Zadní Arnoštov. V pozadí těleso pokračuje k Chornicím. Vlevo klesá zarostlé těleso do údolí. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)

 r. 2006

  Podzimní listí na ještě neopadaných stromech na tělese dálnice severně od mostu. V pozadí dálnici přetíná údolí potoka Kelinky. Pohled od severu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Louka na severní straně údolí potoka. Ten teče zprava směrem k východu a vzadu jej přetíná trasa dálnice. V pozadí zleva vede násep dálnice od severu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Procházení tělesa na severním směrem k mostu, při jedné z výprav. (Foto: Radka Arendarčiková, 28.10.2006)
  Scházení nedosypaného čela náspu severně od mostu, při jedné z výprav. V pozadí dno údolí potoka. (Foto: Radka Arendarčiková, 28.10.2006)
  Detail armatury trčící ze základů opěr. Původně byly všechny dráty vztyčeny, ale časem je lidé zohýbali. (Foto: Radka Arendarčiková, 28.10.2006)
  Detail betonových patek, na kterých stávala dřevěná konstrukce mostu pro stavební drážku. (Foto: Petr Chaloupek a Jan Slovík, 28.10.2006)
  Přes mělký, ale zato rozbahněný potok se lze často dostat jen díky betonovým patkám. Avšak ty se často viklají a pád do bláta není ničím mimořádným. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Zbytky betonové konstrukce ze zařízení staveniště.(Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled přes potok a patky k čelu jižního náspu. Tímto směrem vedly koleje drážky. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Dno údolí s potokem směrem k východu, kde měl stát most. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Základový pás jižní opěry, při pohledu od západu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Geodetický bod v údolí potoka. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
 

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 16. března 2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 11.3.2009.
 poslední změny na stránce: 24. dubna 2007