Horní Žukov - nadjezd přes dálnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 září 2007 - dokončování stavby R48

Celkový pohled na nadjezd od západu, ve směru R48 z Bělotína. Vlevo klesá od mostu místní komunikace. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Příjezd k mostu ve směru R48 od Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Severní svah zářezu, zpevněný navezeným kamenivem. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled do protisměru jízdy při klesání - od západu. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Dokončovací práce na svahu pod jižní opěrou mostu. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled od nadjezdu na R48 ve směru do Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Svah zářezu a jeho zpevňování u jižní opěry. Pohled od západu. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Svah zářezu u severní opěry. Pohled od západu. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Konec rozpracované části silnice, kde končí souvislý pás středových svodidel. Betonová vozovka vlevo je odskočena, protože tu bude končit třetí jízdní pruh (nejrychlejší) za koncem stoupání. Pohled od východu, ve směru od Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)

 červenec 2007 - pokládání vozovek na R48

  Pohled přes zábradlí nadjezdu na trasu R48 směrem do Těšína. V místě, kde právě finišéry pokládají betonovou vozovku, se nachází propustek. (Foto: Jiří Karpeta, 15.7.2007)
Pohled přes zábradlí nadjezdu na trasu R48 směrem do Frýdku-Místku (Bělotína). Zprava klesá souběžně s R48 místní komunikace. (Foto: Jiří Karpeta, 15.7.2007)

 červen 2007 - před pokládkou vozovek na R48

Pohled přes zábradlí nadjezdu na trasu R48 směrem do Frýdku-Místku (Bělotína). Zprava klesá souběžně s R48 místní komunikace.(Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)
Pohled přes zábradlí nadjezdu na trasu R48 směrem do Těšína. Levá polovina profilu už má položenu základní vrstvu vozovky. Aby jí  stavební stroje nepoškodily, byl přes ní vybudován jakýsi panelový přejezd. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)
Pohled přes zábradlí nadjezdu k jihu - na malý stavební dvůr. Na hraně zářezu jsou patrné základové patky pro protihlukovou stěnu. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)
Příjezd k nadjezdu od jihu. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)

 duben 2007 - před zprovozněním nadjezdu

Příjezd k ještě uzavřenému nadjezdu od jihu. Doprava je zatím ještě stále vedena po objížďce okolo staveniště (vzadu vpravo). (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Příjezd k ještě uzavřenému nadjezdu od severu. Doprava je zatím ještě stále vedena po objížďce okolo staveniště (vzadu vlevo).(Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Celkový pohled od západu (ze souběžné komunikace) na takřka dokončený nadjezd přes zářez. Vzadu za mostem je neodtěžený val, po němž až do zprovoznění nadjezdu povede objížďka. Ihned po zprovoznění se do valu zahryžou bagry a propojí oba konce zářezu. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Pohled ze severního konce nadjezdu, čekajícího na otevření. Vlevo se již bagry chystají na prokopání poslední "šíje" zářezu. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Pohled od západu (ze souběžné komunikace) na severní opěru nadjezdu. Komunikace byla podél části R48 postavena náhradou za přerušené přístupové cesty k domům, které jsou rozptýleny po okolí. Aby nemuselo být postaveno několik nadjezdů vedle sebe, propojuje přerušené cesty tato komunikace. Nahoře u mostu se komunikace napojuje na silnici z Horního Žukova ke staré silnici I/48. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Pohled k východu z poslední neodtěžené části hřebene, která tvoří úzký val mezi oběma konci zářezu. Po tomto vale ještě stále vede objízdná komunikace, ale už ne nadlouho. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Pohled od západu na jižní opěru nadjezdu. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Úprava tělesa, vedoucí v tomto místě v odřezu, tj. částečně v zářezu i po náspu. Vlevo souběžná komunikace. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)

 prosinec 2006 - výstavba

Pohled od západu, z nové doprovodné komunikace, na téměř dokončený nadjezd. Lešení už zmizelo, dokončuje se mostovka. Za nadjezdem se stále jezdí po objízdné komunikaci, jejíž "násep" kříží trasu R48. (Foto: Jiří Karpeta, 3.12.2006)
Pohled z nové doprovodné komunikace (od nadjezdu) na trasu R48 směrem do Frýdku-Místku. (Foto: Jiří Karpeta, 3.12.2006)

 říjen 2006 - výstavba

Celkový pohled na stavbu od jihozápadu. Betonáž byla dokončena. V severní části už bylo lešení odstraněno. Začíná se odklízet lešení i u jižní části nadjezdu. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)
Pohled od jihu na nedávno vybetonovanou mostovku nadjezdu. Mostovka je ve skutečnosti pro silnici dostatečně široká včetně chodníku, ale protože je most dlouhý, optický klam dává dojem, že most je hodně úzký. Objížďka stále musí vést po neodtěženém hřebeni vpravo. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)
Staveniště u jižního konce nadjezdu. Pohled z objízdné komunikace k jihozápadu. Vlastní most je skryt vpravo mimo záběr. (Foto: Jiří Karpeta, 28.10.2006)
Pohled od jihu na hloubení zářezu od východu (zprava). Levá část zářezu nebude moci být odtěžena dokud nebude nadjezd postaven. Vede tudy objížďka staveniště. (Foto: Jiří Karpeta, 28.10.2006)
Pohled od jihu na vyhloubenou část zářezu, východně od rozestavěného nadjezdu. (Foto: Jiří Karpeta, 28.10.2006)

 září 2006 - výstavba

Stavba mostu pro místní silnici do Žukova, při pohledu od západu. Objízdná komunikace vede po ještě neodtěženém hřebeni v zákrytu za mostem. (Foto: Jiří Karpeta, 24.9.2006)
Široký zářez se severním svahem zpevněným kamenivem. Pohled od jihu. Vlevo ještě neodtěžená zemina s objížďkou staveniště mostu. (Foto: Jiří Karpeta, 24.9.2006)

 léto 2006 - výstavba

Výstavba nadjezdu pro silnici z Horního Žukova do Koňákova. Před samotnou stavbou bylo nutné vybudovat dočasnou přeložku komunikace a v místě stávající silnice vyhloubit zářez. Pohled od severu. Vlevo rozestavěný jižní pilíř nadjezdu, vpravo středový. Úplně vlevo vzadu jsou základy jižní opěry. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Betonáž jižního pilíře, prováděná systémem posuvného bednění. Vlevo vzadu základy jižní opěry. Pohled od severovýchodu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Ještě zdaleka nedokončený středový pilíř nadjezdu při pohledu od severovýchodu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Základy severní opěry při pohledu od východu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled na staveniště R48 od východu. Vpředu základy severní opěry. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Výstavba nadjezdu při pohledu od severu. Vpravo vede stávající silnice, která je přerušena zářezem, přes něhož je stavěn nadjezd (za modrým Favoritem). Vlevo vede provizorní komunikace, která bude po dokončení nadjezdu rozbagrována zářezem pro R48. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Hloubení zářezu východně od budoucího nadjezdu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detail zpevňování svahu zářezu proti erozi kamenivem. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Hluboký zářez pro R48 východně od budoucího nadjezdu. Ještě zbývá odtěžit čelo zářezu, ale ještě stále po něm vede silnice. Hned za silnicí, kde zářez pokračuje, je budován nadjezd. Pohled od jihovýchodu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Stopy buldozerů prozrazují, že také zde skončila zemina z odtěženého zářezu. Původně se stráň mírně svažovala, ale aby byli obyvatelé domů ochráněni před hlukem, byla stěna zářezu zvýšena a zpevněna. Pohled od východu, vpravo zářez pro R48 směrem do Frýdku. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled na staveniště R48 od západu - z doposud neodtěženého čela zářezu, po němž vede silnice. Dole se už jen provádí zpevňování svahu zářezu, ale vzadu se vrší násep přes propustek pro Sadovský potok. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Staveniště R48 směrem do Frýdku. Pohled ze silnice, která vede po neodtěženém čele zářezu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Práce na odřezu, západně od budoucího nadjezdu. Odtud trasa R48 klesá až k estakádě přes Stonávku. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Přiblížený pohled od nadjezdu na rozestavěnou trasu R48 směrem do Frýdku. Ve skutečnosti velký oblouk okolo domu se při takovémto přiblížení jeví jako prudký a krátký. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled od východu, přes staveniště u nadjezdu na staveniště R48 poblíž propustku u Běrnotí. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)

 podzim 2005 - počátky výstavby

Pohled od jihu na úzký a mělký zářez, který bude postupně prohlubován a rozšiřován pro šířku rychlostní silnice. (Foto: Jiří Karpeta, 28.10.2005)
Příprava terénu pro těleso R48 směrem od Těšína, mezi nadjezdem u Žukova a nadjezdem u Běrnotí. Pohled od silnice z Horního Žukova ke staré silnici I/48, pro kterou bude postaven nadjezd přes hluboký zářez. (Foto: Jiří Karpeta, 28.10.2005)

 srpen 2005 - výstavba

Pohled od severu, ze stávající silnice I/48 na výstavbu rychlostní silnice R48 u Horního Žukova, mezi nadjezdem v Žukově (vlevo mimo záběr) a propustkem (vpravo mimo záběr). V pozadí Beskydy. (Foto: Karel Duba, 26.8.2005)

     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 26. června 2006.
 odborná spolupráce Václav Lídl, Ing. Petr Synek, Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 13.11.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008