Sobotovice - dálniční most přes potok Syrůvku

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Most přes potok Syrůvku u Sobotovic byl dokončen již r. 1941, ale násep nebyl dosypán do plné výšky. Původně vedla podél potoka i silnice ze Syrovic do Sobotovic, ale spolu se silnicí z Bratčic byla odkloněna pod nový dálniční most u Sobotovic.

Pro potřeby nové rychlostní silnice byl násep dokončen a most přes potok byl na východní straně nastaven asi o dva metry nad původní římsu. Uvnitř mostu je jasně viditelné narušení klenby, způsobené desítky let neudržovanou hydroizolací. Na východní straně je nad nástavbou mostu sesunuta část náspu (stav na jaře r. 2003).

 

 30. léta 20. stol. - projekt a výstavba německé dálnice

  Archivní plán výstavby dálnice a přeložek u Sobotovic. Na tomto plánu je výborně vidět původní stav celého okolí před výstavbou dálnice. Zakreslena je zde původní trasa silnice ze Sobotovic do Syrovic (podél potoka) a ze Sobotovic do Bratčic. Oranžově jsou pak zakresleny nové přeložky. Zeleně je vyznačen násep a červeně most přes silnici a nad ním most přes potok. Výřez z originálního projektu německé dálnice ze 30. let 20. století. (Fotoreprodukce: Bundesarchiv Koblenz, 30.léta 20.stol.)

 r. 1962 - zarůstání staveniště německé dálnice

  Východní strana mostu se zarůstajícím náspem nedokončené dálnice. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 1993/4 - zahájení výstavby R52 a příprava využití starého mostu

  Snímek z doby výstavby rychlostní silnice R52. Starý most byl konečně využit a částečně upraven. Vysoký násep je čerstvě dosypán do plné výšky a koryto potoka upraveno. Betonová nástavba nad starou římsou ještě nebyla zahájena. (Foto: David Varner - Badatelna, 1993/4)

 jaro 2003 - R52 v provozu

vyznacny bod   Celkový pohled na most od východu. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
vyznacny bod   Pohled na východní stranu od potoka. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
vyznacny bod   Detail oblouku mostu. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
vyznacny bod   Na západní straně R52 zůstal most zachován v původním stavu a nebyla na něm provedena žádná nástavba. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Násep dálnice, v němž byl už tehdy postaven klenutý most přes potok Syrůvku (vpravo). Vzadu násep přechází v zářez. Pohled od jihozápadu - ze silnice do Syrovic. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
vyznacny bod   Detail oblouku prozrazuje, že kamenné jsou pouze skořápky mostů. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
vyznacny bod   Pohled do nitra mostu. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
vyznacny bod   Původní klenba je zde velice poškozena a vyžaduje rekonstrukci. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
vyznacny bod   Zřejmě kvůli zvýšení náspu pro R52 musel být na jedné straně most nastaven betonovou zídkou. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
vyznacny bod   Přímo nad mostem došlo k sesuvu půdy. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
vyznacny bod   Celkový pohled na most a vysoký násep. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
vyznacny bod   Vzdálenější pohled nabývá dojmu, že se jedná pouze o železobetonovou stavbu. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 8. dubna 2003.
 doplněno a upraveno 8.3.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008