Rychlostnice R14
  Jablonecká rychlostnice
  Liberec - Jablonec n./N. - Tanvald
 R14 propojuje Liberec s Jabloncem nad Nisou.

Hustý automobilový provoz mezi dvěma velkými městy - stotisícovým Libercem a sousedním, o polovinu menším Jabloncem nad Nisou, musel až do podzimu roku 2005 využívat jen úzké silnice. I když se dalo volit mezi dvěma trasami, vyšlo to téměř nastejno. Obě silnice, hlavní I/14 přes Vratislavice nad Nisou a rovnoběžná vedlejší silnice III. třídy před Kunratice, se totiž klikatí hustě zastavěným údolím. Jízda z jednoho města do druhého tak trvá věčnost.

Naděje svitla na počátku tisíciletí, kdy byla zahájena výstavba první etapy nové čtyřproudové silnice, která postupně spojí obě města. V současné době je v provozu I.část (I.etapa) silnice, která měla vyřešit odbočení z libereckého průtahu (silnice R35) na Jablonec. Nové silnici sice nechybí téměř nic, co by měla mít správná rychlostní silnice R14, ale I/14 bude provozována jen jako klasická silnice první třídy. I když čtyřproudová s oddělenými pruhy a mimoúrovňovými křižovatkami. Alespoň prozatím.

I. část (etapa): MÚK Klatovská MÚK Zelené Údolí (dokončeno 27. října 2005)

Nová silnice I/14 se od silnice R35, která prochází Libercem, odpojuje mimoúrovňovou křižovatkou v oblasti ulic Klatovská a Kaprová. Zde byl už při výstavbě R35 přednostně vybudován v prostoru budoucí křižovatky most pro odbočná ramena. R14, či spíše I/14 potom po mostě přechází železniční vlečku a po estakádě klesá k Lužické Nise, řece protékající Libercem. V úrovni terénu však silnice dlouho nevydrží a pokračuje po další mostní estakádě přes liberecké Poštovní náměstí a ulici Hodkovickou a Veseckou. I potom silnice stále kopíruje železniční trať a několika mosty opět přechází řeku a potoky.

Když už se trasa R14 (I/14) konečně odpojí od trasy železnice, mostním objektem přechází libereckou Rochlickou ulici. Tento most se však teprve staví a nová silnice je zatím svedena na mimoúrovňové křižovatce Zelené Údolí. Provoz do Jablonce je naveden přímo na Rochlickou ulici a provoz v opačném směru má nájezd přímo od kruhového objezdu, který nahradil dosavadní klasickou křižovatku ulic Dobiášova, Rochlická a Vratislavická. Až teprve po dokončení II. etapy nové silnice budou ramena křižovatky používána i pro nájezd do Jablonce a sjezd od Jablonce ke kruhové křižovatce. Provoz do Jablonce nad Nisou bude až do dokončení II. etapy pokračovat asi kilometr po silnici třetí třídy, než se ve Vratislavicích nad Nisou napojí na stávající starou silnici I/14.

 

II. část (etapa): MÚK Zelené Údolí MÚK Tanvaldská (ve stavbě - dokončení 6/2008)

Od MÚK Zelené Údolí trasa silnice R14 (I/14) pokračuje zářezem mezi pekárnami a bývalým statkem až před ulici U Sila, kde začíná až 130 metrů dlouhý tunel. Nad tunelem povede kromě samotné ulice i samostatná, zatím jen jednokolejná tramvajová trať z Liberce do Jablonce nad Nisou (v budoucnu dvojkolejná). Spíše než o klasický hloubený tunel se jedná o extrémně široký nadjezd. Kvůli okolní bytové zástavbě se počítá s tím, že tunely budou delší, než by bylo nezbytně nutné a tím pomohou odstínit hluk z dopravy. Hned za tunelem následuje mimoúrovňová křižovatka s libereckou Tanvaldskou ulicí - stávající silnicí I/14. Starou silnici ta nová překonává po přesypávaném mostě (tzv. tunelový most). Hned za mostem se trasa R14 zařezává do poměrně vysokého hřebenu, kudy však až ve třetí etapě povede do Kunratic. Do té doby bude nová silnice ukončena u Tanvaldské ulice a do Jablonce bude pokračovat po staré trase.

 

III. část (etapa): MÚK Tanvaldská – MÚK Kunratická (ve stavbě - dokončení 7/2008)

Trasa R14 (I/14) vede od Tanvaldské ulice zářezem ve hřebeni mezi dvěma stávajícími silnicemi z Liberce do Jablonce. Zde už trasa pokračuje volnou krajinou a podchází či přechází několik místních komunikací až ke Kunratické ulici, na kterou se zatím napojuje. V této části (III. etapě) došlo později ke změně realizace. Silnice tu měla být postavena nejprve v plném, pak jen v polovičním profilu, čili dvoupruh s výhledem na rozšíření, ale nakonec zvítězil opět plný profil se čtyřmi pruhy. Pouze namísto plánované mimoúrovňové křižovatky bude nová silnice na Kunratickou ulici napojena zatím jen kruhovým objezdem. Tady bude přeložka silnice I/14 prozatím končit, ale již je vybírána vhodná varianta pro pokračování až do Jablonce nad Nisou a Tanvaldu. Právě kvůli scházejícímu pokračování až do Jablonce měla být III. část nové silnice jen dvoupruhová. Předpokládalo se totiž, že většina dopravy bude sjíždět už na MÚK Tanvaldská, tedy na starou silnici I/14. A pro mírný provoz do Kunratic, kudy pojede do Jablonce jen malá část motoristů, by čtyřpruhovka byla zbytečný a nevyužitý luxus. Jenže finančně vyjde poloviční profil připravený pro rozšíření jen nevýznamně levněji a řidiči budou zdá se raději využívat právě cestu přes Kunratice.

 

IV. část (etapa): MÚK Kunratická - Jablonec nad Nisou, Lukášov (2009-2011)

Trasa R14 (I/14) povede od kruhového objezdu za sídlištěm Kunratická přes Kunratice zatím už jen ve dvoupruhovém uspořádání po tělese stávající silnice III. třídy nad údolím. V místě, kde začínají ostré zatáčky bude postaven nový most o délce cca 110 m. Dále se silnice zařízne do svahu a povede rozšířená o stoupací pruh směrem na Lukášov. Před Lukášovem pomocí oboustranného zářezu v kopci opět nahradí dvě ostré zatáčky a pak už dojde k napojení silnice na ulici Čs. armády v Jablonci nad Nisou. Stávající silnice bude sloužit jen jako obslužná komunikace pro místní obyvatele. Místy dojde k úplnému odstranění původní komunikace.

- - -

V dalších etapách přes Rýnovice až do centra Jablonce nad Nisou se už bude jednat, sice o čtyřpruhovou, ale typicky městskou silnici. Ta vlastně vznikne pouhým rozšířením a modernizací stávající ulice Čs. armády a části Belgické ulice. Rozšiřování bude zřejmě prováděno postupně a součástí modernizace jsou i dva kruhové objezdy. Na druhém kruhovém objezdu s Třeboňskou ulicí (kde bude nová odbočka do Mšena nad Nisou), se trasa silnice od stávající silnice odchýlí. Sice již jen dvoupruhový, ale nový krátký západní obchvat povede podél potoka a lesa až k dnešní křižovatce ulic Tovární a Široká, kde bude vybudován kruhový objezd.

Pak bude silnice pokračovat po stávající zmodernizované Tovární ulici až ke křižovatce s Libereckou ulicí. Zde bude vybudována částečná mimoúrovňová křižovatka jen s jedním ramenem a Libereckou ulici bude silnice I/14 přecházet po mostě. Za mostem bude silnice I/14 pokračovat po nové přeložce, která povede podél železniční trati a vlakového nádraží až ke křižovatce se stávající silnicí I/65. U vlakového nádraží bude pro přeložku vybudován tunel, který bude zvláštní tím, že bude společný se souběžnou železniční tratí. Na křižovatce s dnešní silnicí I/65 bude nová silnice I/14 končit. Odtud budou motoristé muset pokračovat buď dnešními ulicemi města anebo odbočit směrem do Prahy a zhruba po kilometru najet na plánovaný jižní obchvat města.

Jižní obchvat Jablonce nad Nisou bude začínat u dnešní zatáčky silnice I/65 na hranicích města. Tady bude vybudována mimoúrovňová křižovatka se sjezdem do města a napojením silnice I/14. Tento obchvat je pro město velice důležitý. Nejen kvůli tomu, že současná silnice I/14 prochází starými městskými ulicemi, ale protože má být přes Jablonec převedena silnice I/10 do Harrachova. Ta dnes vede z Turnova do Tanvaldu přes Železný Brod, ale k Jablonci bude přeložena teprve až po dokončení nové silnice z Jablonce do Tanvaldu. Silnice I/65 bude s přeložením "desítky" pravděpodobně zrušena.

Dvouproudový obchvat Jablonce (společný pro silnice I/10 a I/14), povede od křižovatky s odbočkou do města, přes kilometr dlouhým raženým tunelem. Hned za ním bude u Pražské ulice ve Vrkoslavicích vybudována mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/287. Za křižovatkou bude v zápětí následovat další tunel, zhruba půl kilometru dlouhý. Za tunelem bude most přes rokli a za ním další MÚK, tentokrát s ulicí Na Hutích, vedoucí jako silnice III. třídy do Černé Studnice. Potom bude obchvat Jablonce pokračovat po svahu kopce až do Nové Vsi nad Nisou, kterou obejde taktéž na jihu. Stejným způsobem nová silnice obejde i ostatní vesnice a město Smržovku a dorazí až do Tanvaldu.

V budoucnu by měl být postaven i obchvat tohoto města a dalších obcí na trase. Na podhůří Krkonoš se pak silnice I/14 odděluje od silnice I/10 a pokračuje jižním směrem přes Trutnov a Náchod až téměř do Svitav. Ale nikde jinde než mezi Libercem a Jabloncem se již se čtyřproudovým uspořádáním silnice I/14 nepočítá.

autor © Jan Slovík a Vít Hovorka, 17.října 2004
článek doplněn o nová fakta 18.6.2008.


poslední změny na stránce: 12. února 2008