Doplnění dokumentace Posouzení vlivu konceptu ÚP VÚC LK na životní prostředí o porovnání variant koridorů silnice R 35 v úseku Úlibice – Turnov

Oznámení projednání veřejnou vyhláškou  

Textová část
Základní dokument (2.5 MB)
Příloha č.1 kapitoly 2.5 (0.8 MB)
Příloha č.2 kapitoly 2.5 (0.2 MB)

Grafická část
Souhrnný mapový výkres (2.0 MB)
Schéma č.0 - Základní vymezení řešeného území (1.4 MB)
Schéma č.1 - KRITÉRIUM třídy ochrany ZPF (1.3 MB)
Schéma č.2 - KRITÉRIUM OCHRANA PŘÍRODY (1.4 MB) 
Schéma č.3 - KRITÉRIUM GEOLOGIE (0.6 MB)
Schéma č.4 - KRITÉRIUM BYDLENÍ (0.6 MB)
Schéma č.5 - KRITÉRIUM Ekologická stabilita (0.8 MB)
Schéma č.6 - KRITÉRIUM VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, LESY (0.7 MB)
Schéma č.7A - Výhledové intenzity dopravy - řešení NULOVÁ VARIANTA r.2020 (0.6 MB)
Schéma č.7B - Výhledové intenzity dopravy - řešení SEVER r.2020 (0.6 MB)
Schéma č.7C - Výhledové intenzity dopravy - řešení JIH r.2020 (0.6 MB) 
Schéma č.7D - KRITÉRIUM HLUK, OVZDUŠÍ (0.6 MB) 
Schéma č.8 - KRITÉRIUM ŠIRŠÍ VZTAHY (0.6 MB)

zdroj: http://www.kraj-lbc.cz